فوروش کارخانه رنگ سازی

واقع در شهرک صنعتی خوارزمی

3880 متر زمین با پروانه بهره برداری رنگ سازی

2100 متر موافقت بنا

شرایط شهرک (حتی زیر قیمت)

آگهی دهنده آقای اسماعیلی