١٠٠٠ متر زمين
٣٠ متر بر
سند مشاع

قيمت: ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠تومان

واقع در: خاتون آباد
 (کارشناس عقیلی )٠١٢٠