زمين ٤٥٥متر
٢٢٠متر سوله استاندارد
٦٠متر دفترى
پايان کار سند شش دانگ
برق٢٥آمپر
آب شهر
٢ خط تلفن

قيمت: ٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠تومان

واقع در : خاتون آباد
کد: (کارشناس پازوکی)٠١٢١