فروش استثنايي کارخانه شيميايي آبكاري
زمين نبش دو بر در ابتدا و بر اتوبان و بهترين موقعيت شهرك صنعتي پايتخت (علي اباد
١٨٦٠ متر زمين و با مجوز شيميايي آبكاري در ابتداي بلوار  شهرك علي اباد مناسب مشاغل شيميايي رنگرزي و رنگ سازي و ....
قيمت كلا ٢٦٠ ميليون
و ديواركشي دور زمين انجام شده وتسطيح شده

 

1/ 5 / 96 تاریخ آگهی

جهت اطلاع بیشتر تماس بگیرید