شرايط دریافت تسهيلات برنامه توليد و اشتغال

الف) شرايط متقاضي:

1)     برنامه تکميل طرح هاي نيمه تمام صنعتي و معدني: دارا بودن جواز تاسيس معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت براي متقاضيان استفاده از تسهيلات تکميل طرح هاي نيمه تمام . اولويت تخصيص با طرح هايي است که در زمان آغاز فرايند ثبت‌نام برنامه توليد و اشتغال 97 بخش صنعت و معدن داراي پيشرفت فيزيکي حداقل 60% باشند.

جهت اخذ جواز تاسیس و انجام طرح توجیهی با ما تماس بگیرید .

2)     برنامه توسعه واحدهاي موجود (بازسازي و نوسازي): دارابودن يکي از مجوزهاي پروانه بهره برداري، گواهي فعاليت صنعتي و يا کارت شناسايي معتبر براي متقاضيان استفاده از تسهيلات بازسازي و نوسازي.

جهت خرید و فروش انواع پروانه بهره برداري، گواهي فعاليت صنعتي و کارت شناسايي کارگاه و انجام طرح توجیهی توسعه (طرح توسعه) با ما تماس بگیرید .

3)     برنامه تامين سرمايه در گردش: دارابودن يکي از مجوزهاي پروانه بهره برداري، گواهي فعاليت صنعتي و يا کارت شناسايي معتبربراي متقاضيان استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش.

جهت تهیه و انجام مراحل اخذ انواع پروانه بهره برداري و انجام طرح توجیهی توسعه (طرح توسعه) جهت استفاده از تسهیلات بانکی (سرمایه ثابت و سرمایه درگردش) با ما تماس بگیرید .

ب)شرايط تسهيلات:

1) اولويت اصلي پرداخت تسهيلات با آن دسته از متقاضيان است که عمدتاً داراي مشکلات نقدينگي بوده و از لحاظ ظرفيت توليد، دانش فني، توان مديريت و بازار، مشکلي که مانع راه اندازي يا افزايش توليد باشد، نداشته و با دريافت اين تسهيلات قادر به راه اندازي سريع، انجام نوسازي و بازسازي لازم و تثبيت و يا افزايش توليد و اشتغال باشند. همچنين ميزان تسهيلات قابل پرداخت به هر بنگاه‏ اقتصادي، براساس نياز واقعي بنگاه و تأييد کارگروه استاني خواهد بود.

2) نرخ سود تسهيلات، براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار است که درصورت تحقق اهداف پيش بيني شده و تأييد کميته نظارت، مشمول دريافت يارانه خواهد بود. تسهيلات سرمايه در گردش مشمول دريافت يارانه نخواهد بود.

3) مدت زمان بازپرداخت تسهيلات، براي سرمايه در گردش حداکثر يک سال و براي تکميل طرح‏هاي نيمه تمام صنعتي و معدني و توسعه واحدهاي موجود (بازسازي و نوسازي)، مدت اجراي طرح و تنفس حداکثر يکسال براي دوره بازپرداخت، حداکثر پنج سال خواهد بود.