چاپ
دسته: اخذ پروانه بهداشت ، پروانه علامت و نشان استاندارد ، گواهی پروانه صنعتی کار خانه های تولیدی
بازدید: 671

کلیه تولید کنندگان مواد غذایی ، آرایشی و یا بهداشتی پس از اخذ پروانه بهره برداری ویا کارت شناسایی کارگاه از سازمان صنعت معدن تجات و یا جهاد کشاورزی ملزم به اخذ پروانه های سه گانه بهداشتی میباشند . ( شایان ذکر است در بعضی موارد حتی قبل از صدور مجوز نیاز به اخذ استعلام از سازمان مطبوع میباشد ) پس از برسی های صورت گرفته و ارزیابی وضعیت و مدارک واحد تولیدی در صورت احراز تمامی شرایط و پس از اخذ مجوزهای مذکور این موسسات مجاز به تولید و توزیع محصول خود خواهند بود.

یکی از خدمات ارمغان صنعت اخذ این گونه موافقت ها میباشد .