هیئت مدیره :

در بدو تاسیس سمت هایی که برای افراد انتخاب میشود عبارت است از :
1 مدیر عامل 2- رئیس هیئت مدیره 3-نایب رئیس هیئت مدیره 4- عضو هیئت مدیره
که البته مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره الزامی بر فرد بودن و یا زوج بودن افراد نیست.
برای افرادی که مدعی نداشتن هیچ شریکی هستند و می گویند من تنها هستم و شریکی نمی خواهم گزینه هایی مثل مادر ، خواهر ، پدر به عنوان شریک مناسب است.

 جهت اخذ مجوز صنعتی اینجا کلیک کنید .

جهت مشاهده مطالب مرتبط اینجا کلیک کنید .