هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/8/1388 بنا به پیشنهاد شماره 26916ـ1 مورخ 3/5/1386
سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران، آیین‎نامه تصویب پروژه‎های ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو
توسط مرجع صلاحیتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‎نامه تصویب پروژه‎های ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع
صلاحیتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران
ماده 1ـ اصطلاحات زیر در این آیین‎نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‎روند:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب ـ پروتکل کیوتو: وابسته به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا که
در سومین کنفرانس اعضای متعاهدین در 11 نوامبر 1997 در شهر کیوتوی ژاپن تصویب شد.
پ ـ ساز و کار توسعه پاک: یکی از ساز و کارهای پروتکل کیوتو است که طبق ماده (12)
پروتکل به شرح پیوست (1) که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‎نامه هیئت‎وزیران است،
کشورهای توسعه یافته متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‎ای، با استفاده از این
ساز و کار می‎توانند با اجرای پروژه‎ها در کشورهای در حال توسعه هزینه‎های کاهش
انتشار را اقتصادی نموده و به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه کمک نمایند.
ت ـ پروژه ساز و کار توسعه پاک: فعالیت پیشنهادی یا انجام شده تحت مقررات تعیین
شده توسط پروتکل کیوتو و اجلاسهای آن که باید توسط مرجع صلاحیتدار ملی تأیید شود و
از این پس در این آیین‎نامه، پروژه نامیده می‎شود.
ث ـ مرجع صلاحیتدار ملی: سازمان حفاظت محیط زیست که از این پس در این آیین‎نامه
مرجع ملی یا سازمان نامیده می‎شود.
ج ـ کاهش انتشار تأیید شده: مقدار کاهش انتشار گازهای گلخانه‎ای تأیید شده که از
طرف هیئت اجرایی دبیرخانه پروژه‎های ساز و کار توسعه پاک صادر می‎شود.
چ ـ هیئت اجرایی: هیئت اجرایی پروژه‎های ساز و کار توسعه پاک مستقر در دبیرخانه
کنوانسیون در شهر بن آلمان که پروژه‎های ساز و کار توسعه پاک را ثبت نموده و گواهی
کاهش انتشار تأیید شده را صادر می‎نماید.
ح ـ نهاد صلاحیتدار عملیاتی: سازمانها و شرکتهای صالح بین‎المللی که وظیفه صدور
گواهی تعیین اعتبار پایش و صحه‎گذاری پروژه را بر عهده دارند و از این پس در این
آیین‎نامه نهاد عملیاتی نامیده می‎شود.
خ ـ نامه موافقت اولیه: نامه‎ای که مرجع ملی به پیشنهاددهنده پروژه برای آغاز کار
ارائه می‎دهد.
د ـ نامه تأییدیه: نامه‎ای که مرجع صلاحیتدار ملی به صاحب پروژه به منظور ثبت
پروژه در هیئت اجرایی می‎دهد.
ذ ـ مشارکت‎کنندگان در پروژه: طرفین ذینفع در پروژه (صاحب پروژه در جمهوری اسلامی
ایران و طرفهای خارجی از کشورهای توسعه یافته).
ر ـ ایده اولیه پروژه: ایده اولیه که توسط صاحب پروژه به صورت خلاصه تهیه می‎گردد
و برای اخذ موافقت اولیه برای مراجع ملی ارسال می‎نماید و در این آیین‎نامه ایده
پروژه نامیده می‎شود.
ز ـ سند طراحی پروژه: سند طراحی پروژه که باید منطبق با چارچوب تأیید شده هیئت
اجرایی و با ملاحظات توسعه پایدار و ارزیابی زیست محیطی تهیه شده و مورد تأیید
نهاد عملیاتی و مرجع ملی قرار گیرد و در این آیین‎نامه سند پروژه نامیده می‎شود.
ژ ـ کارگروه ملی راهبری‌پروژه‎های ساز و کار توسعه‌پاک: کارگروهی متشکل از
نمایندگان رسمی وزارتخانه‎ها و سازمانهای مرتبط که تعیین‎کننده چهارچوب کلی اجرای
پروژه‎های ساز و کار توسعه پاک در کشور می‎باشد و در این آیین‎نامه کارگروه ملی
نامیده می‎شود.
س ـ صندوق ملی محیط‌زیست: صندوقی که با هدف حمایت از محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب
آن به استناد بند «ب» ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه به موجب تصویب‎نامه
شماره 32378/ت33339هـ‍ مورخ 12/6/1384 به تصویب هیئت‎وزیران رسیده است.
ماده 2ـ ساختار سازمانی مرجع ملی برای اجرای وظایف محول شده در این آیین‎نامه به
شرح زیر می‎باشد:
الف ـ معاون محیط زیست انسانی سازمان به عنوان مرجع ملی، مسئول صدور نامه تأییدیه
پروژه‎ها در سطح کشور می‎باشد.
ب ـ دبیرخانه مرجع ملی که در حوزه معاونت محیط زیست انسانی سازمان مستقر می‎شود،
وظیفه بررسی، هماهنگی و اطلاع‎رسانی در ارتباط با اجرای پروژه‎ها در سطح ملی را
برعهده دارد. ارتباط با دبیرخانه هیئت اجرایی پروژه‎ها در شهر بن آلمان از طریق
این دبیرخانه انجام می‎شود.
پ ـ دبیر اجرایی پروژه‎ها که به پیشنهاد معاونت محیط زیست انسانی سازمان و با حکم
ریاست سازمان منصوب می‎شود و مسئولیت اداره دبیرخانه را برعهده دارد.
ماده 3ـ وظایف مرجع ملی به شرح زیر تعیین می‎شود:
الف ـ اعمال روش تصویب پروژه‎ها طبق ماده (6).
ب ـ بررسی ایده پروژه‎های ارسال شده از سوی مشارکت‎کنندگان در پروژه و صدور و یا
عدم صدور موافقت اولیه با ذکر دلیل.
پ ـ بررسی سند پروژه ارسال شده از سوی پیشنهاددهندگان و تأیید اینکه پروژه همسو با
برنامه‎های ملی توسعه و منطبق با چهارچوب این پروژه‎ها می‎باشد.
ت ـ صدور نامه موافقت اولیه پروژه‎ها که منطبق با معیارهای توسعه پایدار بوده و
ارزیابی زیست محیطی مناسب داشته باشند. معیارهای توسعه پایدار را کارگروه ملی
توسعه پایدار بر اساس پیوست شماره (2) که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‎نامه
هیئت‎وزیران است، تعیین می‎نماید.
ث ـ ایجاد تسهیلات برای مشارکت مؤثر و انتفاع بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در
پروژه‎ها.
ج ـ هماهنگی بین بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی برای تعریف پروژه‎ها.
چ ـ پایش پروژه‎های در حال انجام و تهیه گزارش دوره‎ای.
ح ـ تهیه اظهارنامه درآمدهای حاصل از پروژه‎ها و گزارش مالی برای مراجع مربوط.
خ ـ ظرفیت سازی در سطح ملی به منظور توانمندسازی کشور برای تعریف و اجرای پروژه.
ماده 4ـ کارگروه ملی متشکل از نمایندگان تام‎الاختیار وزارتخانه‎ها و سازمانهای
زیر با معرفی از طرف دستگاه متبوع و در سطح مدیرکل می‎باشد:
الف ـ سازمان حفاظت محیط زیست (مرجع ملی).
ب ـ وزارت مسکن و شهرسازی.
پ ـ وزارت نفت.
ت ـ وزارت نیرو.
ث ـ وزارت صنایع و معادن.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی.
چ ـ وزارت راه و ترابری (سازمان هواشناسی کشور).
ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی.
خ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
د ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ذ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ر ـ وزارت امور خارجه.
ز ـ وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور).
ژ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
س ـ معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور.
تبصره 1ـ ریاست کارگروه ملی، برعهده مرجع ملی است و دبیر جلسات، دبیر اجرایی
پروژه‎ها می‎باشد.
تبصره 2ـ اعضای کارگروه ملی، مسئولیت هماهنگی فعالیتهای مرتبط با وزارتخانه متبوع
را در ارتباط با پروژه‎ها برعهده دارند.
تبصره 3 ـ کارگروه ملی حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 5 ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‎شود:
الف ـ ارائه نظرات در خصوص راهبردهای اجرایی پروژه‎ها در کشور.
ب ـ بررسی و تأیید موضوعات و پروژه‎های ارجاع شده توسط مرجع ملی.
پ ـ بررسی و تأیید دستورالعمل مرتبط برای بهبود عملکرد مرجع ملی.
ت ـ هماهنگی بین دستگاههای دولتی در ارتباط با تهیه و اجرای پروژه‎ها.
ث ـ شناسایی محدودیتها و کاستیهای موجود و ارائه راهکارها برای رفع آنها.
ج ـ پیشنهاد اصلاح این آیین‎نامه به مرجع ملی در صورت لزوم.
چ ـ تدوین آیین‎نامه داخلی خود در ارتباط با موضوعات زیر:
1 ـ نحوه برگزاری جلسات کارگروه ملی.
2 ـ نحوه اتخاذ تصمیمات کارگروه ملی.
3 ـ تشکیل زیر کارگروه‎های مربوط و کارگروه‎های کارشناسی مشورتی.
4 ـ حدود شرح وظایف، اختیارات زیر کارگروهها و کارگروههای کارشناسی مشورتی.
ماده 6 ـ فرآیند تصویب پروژه به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ سازمانها، شرکتها و یا صنایعی که قصد اجرای پروژه‎ها را دارند، شرح مختصری
از پروژه موردنظر خود، یعنی ایده پروژه را طی نامه‎ای به مرجع ملی ارائه
می‎نمایند. چارچوب تهیه ایده پروژه مطابق پیوست (3) که تأیید شده به مهر پیوست
تصویب‎نامه هیئت‎وزیران است، در پایگاه الکترونیکی دبیرخانه مرجع ملی باید موجود
باشد.
ب ـ مرجع ملی ظرف ده روز کاری، طرح یادشده را بررسی نموده و موافقت اولیه و یا
مخالفت خود را به همراه پیشنهادها و نظرات مورد نظر برای پیشنهاددهندگان ارسال
می‎نماید و طی آن ملزومات و شرایط سند پروژه ازجمله، شمول یا عدم شمول انجام
ارزیابی زیست محیطی و سازگاری پروژه با سیاستهای توسعه پایدار را قید می‎نماید.
معیارهای توسعه پایدار در پیوست(2) که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه
هیئت‎وزیران است، آمده است.
تبصره ـ سازمان موظف‌است ظرف پنج‌روز کاری، شمول یا عدم‌شمول گزارش ارزیابی را در
مورد پروژه پیشنهادی به استناد آیین‎نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی، اعلام نماید.
پ ـ سند پروژه که توسط پیشنهاددهندگان پروژه تهیه می‎شود به همراه مدارک زیر برای
مرجع ملی ارسال می‎گردد:
1ـ ارزیابی آثار زیست محیطی پروژه در صورت نیاز.
2ـ توجیه رعایت معیارهای توسعه پایدار.
تبصره 1ـ در صورت شمول ارزیابی زیست محیطی برای پروژه‌ها، گزارش ارزیابی زیست
محیطی برای پروژه‎های توسعه‎ای اجمالی و پروژه‎های احداثی تفصیلی طبق آیین‎نامه
ارزیابی اثرات زیست محیطی خواهد بود.
تبصره2ـ گزارش ارزیابی زیست محیطی توسط کارگروه ارزیابی سازمان و با اولویت زمانی
بررسی خواهد گردید.
ت ـ مرجع ملی سند پروژه را بررسی و کارگروه ملی، پیشنهادها و توصیه‎های خود را به
پیشنهاددهنده پروژه به طور کتبی منعکس نموده تا پیشنهاددهنده پروژه برای اخذ
تأییدیه از نهاد عملیاتی اقدام نماید. به طور همزمان، مرجع ملی برای نظرخواهی
عمومی سند پروژه را در ایستگاه دبیرخانه مرجع ملی به مدت بیست روز کاری درج
می‎نماید.
ث ـ پیشنهاددهنده پروژه سند پروژه اصلاح شده را به همراه تأییدیه نهاد عملیاتی
برای مرجع ملی ارسال می‎نماید.
ج ـ مرجع ملی، نسخه نهایی سند پروژه را ظرف پنج روز کاری قبل از تشکیل جلسه
کارگروه ملی، برای اعضای آن ارسال می‎نماید.
چ ـ سند پروژه در کارگروه ملی بررسی و اظهارنظر نهایی انجام می‎شود.
ح ـ براساس ارزیابی و تأیید کارگروه ملی، نامه تأییدیه پروژه توسط مرجع ملی به
پیشنهاددهندگان پروژه ارسال خواهدشد تا پروژه مورد نظر را در هیئت اجرایی ثبت
کنند.
خ ـ مرجع ملی ظرف پنج روز کاری پس از دریافت نظرات کارگروه ملی، نامه تأییدیه
پروژه را صادر می‎کند و در اختیار صاحب پروژه قرار می‎دهد.
د ـ در صورت عدم تأیید پروژه دلایل رد پروژه باید برای پیشنهاددهنده پروژه ظرف پنج
روز کاری منعکس گردد. در صورت عدم ارسال دلایل رد پروژه، حق درخواست علل رد پروژه
برای صاحبان پروژه محفوظ است.
ذ ـ مدت زمان مورد نیاز برای بررسی و تصویب سند پروژه با احتساب تمامی زمانهای
فوق، سی روز کاری می‎باشد.
ر ـ هر دو مرحله ارسال ایده پروژه برای موافقت اولیه و سند پروژه برای تصویب نهایی
الزامی است.
ز ـ گردش کار فرآیند تصویب پروژه‎ها در پیوست شماره (4) که تأیید شده به مهر پیوست
تصویب‎نامه هیئت‎وزیران است، خلاصه شده است.
ماده 7ـ صاحب یا صاحبان پروژه که به تصمیم مرجع ملی اعتراض داشته باشند، می‎توانند
ظرف سی روز از ابلاغ تصمیم، از رئیس سازمان درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده 8 ـ موارد زیر باید در نامه تأییدیه ذکر شود:
الف ـ جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو می‎باشد.
ب ـ مرجع ملی از طرف دولت تعیین شده و مسئول تأیید پروژه‎ها می‎باشند.
پ ـ شرکت در پروژه‎های ساز و کار توسعه پاک داوطلبانه است.
ت ـ تأیید اینکه فعالیت مربوط به پروژه در جهت توسعه پایدار کشور می‎باشد.
ث ـ دادن اجازه به صاحب پروژه برای مشارکت در پروژه.
ج ـ دادن اجازه به صاحب پروژه برای فروش عنوان و حقوق مربوط به کاهش انتشار گازهای
گلخانه‎ای ناشی از اجرای پروژه.
چ ـ نام، نشانی، تلفن و نمابر و سایر مشخصات پیشنهاددهندگان پروژه.
ح ـ موقعیت جغرافیایی پروژه.
خ ـ نام و امضای مرجع ملی.
د ـ تاریخ انقضا یا دوره زمانی اعتبار نامه تأیید.
ذ ـ در صورت لزوم، شرایط دیگر انجام پروژه.
ماده 9 ـ منابع مالی برای اجرای این آیین‎نامه به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ بودجه اختصاص یافته توسط سازمان از محل منابع مربوط.
ب ـ دو درصد از درآمد حاصل از فروش گواهی انتشار که توسط صاحبان پروژه در وجه
صندوق پرداخت می‎گردد. درآمدهای ناشی از این بند برای اجرای برنامه‎های کاهش
اثرات تغییر آب و هوا بر تخریب محیط زیست، هزینه‎های جاری دبیرخانه و ظرفیت‎سازی و
آگاهسازی در استفاده بیشتر از فرصت ساز و کار توسعه پاک در جهت حفظ محیط زیست
مطابق اساسنامه و حدود عملیات صندوق مصرف خواهد شد.
پ ـ هدایای نقدی و کمکهای بلاعوض که با رعایت مقررات مربوط از منابع مختلف داخلی
یا خارجی در راستای اجرای اهداف این آیین‎نامه توسط صندوق دریافت و با نظارت مرجع
ملی توسط صندوق مزبور هزینه خواهد شد.
ت ـ سه درصد از درآمد حاصل از فروش گواهی کاهش انتشار برای توسعه اجتماعی و بهبود
محیط‌زیست منطقه اجرای‌پروژه، توسط صاحب‌پروژه، با نظارت مرجع‌ملی هزینه می‎گردد.
ث ـ طبق مقررات عمومی هیئت اجرایی، صاحبان پروژه مسئولیت پرداخت هزینه‎های اداری و
صندوق انطباق سازمان ملل را که به ترتیب بیست سنت آمریکا و دو درصد به ازای هر تن
کاهش انتشار تأیید شده می‎باشد، بر عهده دارند.
ج ـ شرکتها، سازمانها و صنایع دولتی مرتبط با مجری پروژه مکلفند برای تسریع در این
پروژه‎ها از ظرفیتها و راهکارهای قانونی مندرج در قوانین (ازجمله قانون حداکثر
استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‎ها و
ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ و قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب
1383ـ) استفاده نمایند.
تبصره ـ در مورد پروژه‎های موضوع این آیین‎نامه که از محل بودجه عمومی دولت و یا
اعتبارات و درآمدها و تسهیلات دستگاههای اجرایی اجرا نمی‎شود اعمال قانون حداکثر
استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‎ها و
ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات ـ مصوب1375ـ و سایر قوانین و مقرراتی که ناظر
به اجرای پروژه‎ها از محل اعتبارات عمومی دولت و دستگاههای اجرایی است، موضوعیت
نخواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پیوست (1)
متن ماده 12 پروتکل کیوتو
1 ـ بدین وسیله مکانیزم توسعه پاک تعریف می‎شود.
2 ـ هدف از مکانیزم توسعه پاک کمک به اعضای مندرج نشده در ضمیمه (1) جهت دستیابی
به توسعه پایدار و کمک به هدف نهایی کنوانسیون و همچنین مساعدت به اعضای مندرج در
ضمیمه (1) برای نیل به رعایت تعهدات کاهش و محدودیت کمی انتشار به موجب ماده (3)
می‎باشد.
3 ـ به موجب مکانیزم توسعه پاک:
الف ـ اعضای مندرج نشده در ضمیمه (1) از فعالیتهای پروژه که منجر به کاهش نشر
تأیید شده می‎شوند، بهره خواهند برد؛ و
ب ـ اعضای مندرج در ضمیمه (1) می‎توانند از کاهش نشر تأیید شده که از فعالیتهای
پروژه مزبور حاصل شده است برای کمک به رعایت تعهدات کاهش و محدودیت کمی نشر به
موجب ماده (3) به گونه‎ای که کنفرانس اعضاء که به عنوان اجلاس اعضای این پروتکل
فعالیت می‎کند معین کرده است، استفاده نمایند.
4 ـ مکانیزم توسعه پاک منوط به اختیار و راهنمایی کنفرانس اعضا که به عنوان اجلاس
اعضای این پروتکل فعالیت می‎کند، خواهد بود و هیئت اجرایی مکانیزم توسعه پاک بر آن
نظارت خواهد کرد.
5 ـ کاهش نشر که از هر فعالیت پروژه‎ای حاصل می‎شود باید به وسیله مؤسسات عملیاتی
که توسط کنفرانس اعضاء که به عنوان اجلاس اعضای این پروتکل فعالیت می‎کند انتخاب
می‎گردند بر اساس موارد زیر تأیید گردد.
الف ـ مشارکت داوطلبانه که توسط هر عضو مورد بحث پذیرفته شده باشد.
ب ـ منافع واقعی، قابل‌اندازه‎گیری و درازمدت که با کاهش تغییر آب و هوا ارتباط
دارد؛ و
پ ـ کاهش نشری که اضافه بر مقداری است که در غیاب فعالیت پروژه تأیید شده حاصل
خواهد شد.
6 ـ مکانیزم توسعه پاک در صورت لزوم به تأمین وجه فعالیتهای پروژه‎ای تأیید شده
کمک خواهد کرد.
7 ـ کنفرانس اعضا که به عنوان اجلاس اعضای این پروتکل فعالیت می‎کند در نخستین
جلسه خود، الگوها و رویه‎هایی را با هدف تضمین شفافیت، کارآیی و قابلیت پاسخگویی
از طریق ممیزی مستقل و تأیید فعالیتهای پروژه تعیین خواهد کرد.
8 ـ کنفرانس اعضا که به عنوان اجلاس اعضای این پروتکل فعالیت می‎کند تضمین خواهد
نمود که بخشی از عایدات فعالیتهای پروژه تأیید شده برای تأمین هزینه‎های اجرایی و
نیز کمک به اعضای درحال توسعه‎ای که به ویژه در برابر تأثیرات نامطلوب تغییر آب و
هوا از لحاظ تأمین هزینه‎های انطباق آسیب‎پذیر هستند، به کار می‎رود.
9 ـ مشارکت به موجب مکانیزم توسعه پاک ازجمله در فعالیتهای موضوع جزء (الف) بند(3)
فوق و کسب کاهش نشر شده، می‎تواند مؤسسات خصوصی و یا دولتی را دربرمی‎گیرد و تابع
هرگونه راهنمایی که ممکـن است توسط هیئـت اجرایی مکانیزم توسعه پاک ارائه گردد،
می‎باشد.
10 ـ کاهش نشر تأیید شده که در طی دوره زمانی از سال 2000 میلادی (1379 هجری شمسی)
تـا آغاز اولین دوره تعـهد به دست آمده است می‎تـواند جهـت کمک به تحقق رعایت در
اولین دوره تعهد به کار رود.
11ـ کنفرانس اعضا که به عنوان اجلاس اعضای این پروتکل فعالیت می‎کند در چهارمین
جلسه خود مفاهیم ضمنی بند (10) فوق را تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

پیوست (2)
معیارهای توسعه پایدار در ارتباط با پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک
پروتکل کیوتو
مرجع ملی هنگام بررسی پروژه‌ها، سه معیار زیر را برای توسعه پایدار در نظر
می‌گیرد:
الف ـ معیارهای زیست محیطی
الف ـ1ـ اثر پروژه بر کیفیت محیط زیست محلی (آلودگی هوا، آب و پسماندهای جامد و
هرگونه اثر منفی و یا مثبت پروژه نظیر آلودگی صوتی، ایمنی، آلودگی بصری و ترافیک)
الف ـ2ـ تغیـیر در کاربری منابع طبیـعی (اثر پروژه بر دستـرسی جوامع محـلی به
منابع طبیعی، پایداری استفاده از منابع آب، مواد معدنی و سایر منابع تجدیدناپذیر و
بهره‌وری استفاده از منابع طبیعی)
الف ـ3ـ اثر پروژه بر تنوع زیستی و اکوسیستم
ب ـ معیارهای اقتصادی
ب ـ1ـ اثر پروژه بر نیازهای ارزی، فعالیتهای اقتصادی منطقه، هزینه انرژی و
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.
ب ـ2‌ـ آثار مثبت و منفی پروژه بر انتقال تکنولوژی، تبحرهای کارشناسی محلی و ایجاد
تجربه در زمینه‌های مشابه.
ج ـ معیارهای اجتماعی
ج ـ1ـ همسویی با اولویتهای توسعه ملی، استانی و محلی (اثر پروژه بر دسترسی خدمات
عمومی، بر جابجایی جوامع و رسیدن به اهداف توسعه بخشی)
ج ـ2‌ـ عدالت‌اجتماعی و فقرزدایی (اثر پروژه بر اشتغالی‌زایی به تفکیک نوع شغل و
دوره زمانی، اثر پروژه بر ساختار اجتماعی جوامع و میراث فرهنگی ـ اجتماعی و بر
توسعه محلی)


پیوست (3) الگوی ایده اولیه پروژه
ایده اولیه پروژه (PIN)
جدول خلاصه
بخش
بازده انرژی انرژهای‌های تجدیدپذیر□

تغییر سوخت توان □

کشاورزی □ حمل و نقل □
مدیریت زائدات □ فرایندهای صنعتی □
جنگلداری □ بازیافت‌های گازهای دودکش □
گزینه‌های دیگر گاز گلخانه‌ای کاهش یافته
□ N2O □ CH4 □ CO2
□ SF6 □ PFCS □ HFCS
سرمایه‌گذاری
هزینه‌های پروژه: xxxx میلیون ریال
سرمایه‌گذاری داخلی: xxxx میلیون ریال
وام: xxxx میلیون ریال
هزینه کاهش انتشار تایید شده CO2 xxxx میلیون ریال وضعیت پروژه
پروژه‌های جدید:
مصوب □ در حال تصویب □
ایده اولیه پروژه □ سند طراحی‌شده پروژه □

الف ـ توضیح پروژه، نوع، مکان و برنامه کاری
عنوان پروژه ..................................
خلاصه فنی پروژه تاریخ پیشنهاد:
............................
هدف پروژه در حداکثر 5 سطر
توضیح پروژه و فعالیت‌های پیشنهادی (شامل توضیح فنی پروژه) تقریباً 2/1 صفحه
تکنولوژی‌های به‌کاررفته و وضعیت آنها حداکثر 10 سطر

صاحب پروژه:
مشخصات صاحب/ فروشنده پروژه
مشخصات شخص مذاکره‌کننده برای اطلاعات بیشتر
رده سازمانی دولت/ شرکـت دولتی/ شـهری/ شهرک خصـوصی/ شرکت‌های غیردولتی
سایر عوامل توسعه پروژه حمایت‌کنندگان، عوامل واسطه‌ای، مشاوران فنی،
خلاصه تجربیات مشابه صاحبان پروژه حداکثر در 5 سطر
آدرس شهر/ آدرس و کدپستی
مذاکره‌کننده مشخصات مدیر توسعه پروژه
تلفن/ فاکس
پست الکترونیکی/ پایگاه اینترنتی (در صورت وجود)
حامیان پروژه
ارایه مشخصات زیر برای همه حامیان پروژه الزامی است
نام حامی پروژه
رده سازمانی دولت/ شرکت دولتی/ شهری/ شرکت خصوصی/ شرکت‌های غیردولتی
آدرس (شامل پایگاه اینترنتی در صورت وجود) شهر/ آدرس و کدپستی
فعالیت‌های اصلی حداکثر در 5 سطر
خلاصه وضعیت مالی خلاصه وضعیت مالی (سود، درآمد، سود و ...)
نوع پروژه
گازهای گلخانه‌ای مورد نظر CO2/CH4/N2OHFCS/PFCS/SF6
بخش توان/ انرژی‌های تجدیدپذیر/ کارایی انرژی/ تغییر سوخت/ مدیریت بخش تقاضا/ حمل
ونقل/ فرآیندهای صنعتی/ بازیافت گازهای خروجی از دودکش/ مدیریت زائدات/ جنگلداری و
تغییرات کاربری زمین/ جنگلکاری و کشاورزی و سایر موارد (مشخص شود)
مکان انجام پروژه
روستا، ناحیه، شهر، استان
توضیح مختصر محل انجام پروژه حداکثر در 5 سطر
در مورد عرضه توان به شبکه حمل ونقل اطلاعات مورد نیاز در انرژی مصرفی نهایی آورده
شود.
برنامه مورد انتظار
نزدیک‌ترین تاریخ شروع پروژه تاریخ پیشنهاد/ سال آغاز به کار پروژه
اولین سال مورد انتظار تحول کاهش انتشار تایید شده سال
مدت زمان اعتبار 7 (با دو بار تمدید) 10 سال (مشخص شود)
طول عمر پروژه سال
وضعیت فعلی پروژه مطالعات امکان‌سنجی اولیه انجام شده است/ امکان سنجی شده است/
مذاکرات سرمایه‌گذاری در حال انجام است/ مرحله ساخت/ در حال انجام مراحل مدیریتی و
تصمیم‌گیری و ...
وضعیت پذیرش در کشور میزبان (سازمان محیط زیست، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
(NCCO) تقاضای بررسی از NCCO تاییدیه تحت بررسی می‌باشد/ مورد تایید قرارگرفته
است.
وضعیت کشور میزان با توجه به پروتکل کیوتو کشور میزبان
الف ـ بخشی از پروتکل کیوتو
ب ـ بخشی از UNFCCC
ب ـ عواید اجتماعی و زیست محیطی قابل انتظار
انتشارات پایه‌ای مفروض کیلوگرم معادل دی‌اکسیدکربن به ازاء هر واحد فعالیت
تخمین میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای درباره زمانی مورد نظر (تن معادل
دی‌اکسید کربن)
سناریوی پایه پروژه‌های CDM باید منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت‌به
حالت عادی (عدم‌استفاده از تکنولوژی‌های کاهش انتشار) در کشور میزبان شود. در ایده
اولیه پروژه باید به موارد زیر اشاره شده باشد:
ـ پروژه CDM
ـ وضعیت آینده بدون به کارگیری پروژه CDM مطرح شده
ـ مشخص کردن این موضوع که آیا روش‌های مورد تایید CDM- EB UNFCCC در طرح ‌اولیه
استفاده‌ شده‌است.
عواید زیست محیطی، محلی و ملی حداکثر 4/1 صفحه
دستورالعمل‌های به کاررفته نام و در صورت امکان پایگاه اینترنتی به کار رفته
عواید محلی
عواید ملی
راه‌کارهای زیست‌محیطی/اولویت‌های کشور میزان
جنبه‌های اجتماعی ‌ـ زیست محیطی
اثرات اجتماعی و زیست محیطی، عواید ناشی از کاربرد پروژه که در صورت عدم‌کاربرد آن
قابل حصول نمی‌باشند حداکثر2/1 صفحه
اثرات مستقیم ناشی‌از انجام‌پروژه (اشتغال‌زایی، هزینه‌های مورد نیاز، تاثیرات بر
مبادلات خارجی)
سایر اثرات ممکن: برای مثال:
اثرات پروژه بر روی سایر صنایع، و تحصیلات و مربوط به معرفی فن‌آوری جدید و ...

چ ـ سرمایه‌گذاری
تخمین هزینه‌های کلی پروژه
هزینه‌های کلی پروژه
هزینه‌های توسعه پروژه:
هزینه‌های اجرای پروژه: xxx میلیون ریال
xxx میلیون ریال
xxxx میلیون ریال
تفکیک هزینه‌های اجرایی:
واحد و تجهیزات:
کارگرهای ساختمانی
نصب و راه‌اندازی
سایر هزینه‌ها
xxx میلیون ریال
xxx میلیون ریال
xxx میلیون ریال
Xxx میلیون ریال
جریان سرمایه‌گذاری: (% x در سال اول، %y در سال دوم و غیره)
هزینه‌های عملیاتی سالیانه
عواید سالیانه:
مقادیر محصولات، محصولات‌جانبی (میلیون واحد)
عواید حاصل از فروش محصولات/ محصولات جانبی (ریال در میلیون)
منابع سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری داخلی نام ارگان و سرمایه‌گذار (بر حسب xx میلیون ریال)
وام بلند مدت نام ارگان و سرمایه‌گذار (برحسب xx میلیون ریال)
وام کوتاه مدت نام ارگان و سرمایه‌گذار (بر حسب xx میلیون ریال)
نامشخص xx میلیون ریال
در صورت لزوم سهم CDM در پرداخت xx میلیون ریال و توضیح مختصر
خریداران کاهش انتشار تاییدشده نام خریداران کاهش انتشار
قیمت‌های مدنظر کاهش انتشار تایید شده (US$/CER)
ارزش کل CER برای بازه زمانی مورد نیاز xxxx میلیون دلار
در صورت در دسترس بودن تحلیل‌های سرمایه‌ای برای CDM مورد نظر پیش‌بینی نرخ داخلی
بازگشت سرمایه برای پروژه با و بدون عواید کاهش انتشار تایید شده در صورت در دسترس
بودن صفحات گسترده را که بیانگر چگونگی انجام محاسبات می‌باشند را ضمیمه فرمایید.
پیوست (4): گردش کار فرآیند تصویب پروژه‌های مکانیسم
توسعه پاک


شما در کنار ما  به اطلاع کاملی نسبت به استقرار واحد خود  در بخش صنعت دست خواهید یافت . 

جهت سفارش اخذ موافقت محیط زیست و طرح زیست محیطی به لینک بروید .


 

فرم تماس

دریافت سئوالات بیشتر از طریق ایمیل شرکت   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  02155542363   و  02155033754
اطلاعات بیشتر و خرید مجوز صنایع با شماره 09126309825  ( ساعات تماس 13-8 ) و ( 21-17)

* قبل از هر گونه اقدام در خصوص سرمایه گذاری ، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمائید.