محدوده و حریم شهر ، محدوده شهرک و روستا : مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 .
تبصره 1- در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی ، محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها ملاک عمل خواهد بود .
تبصره 2- در مورد روستاها ، محدوده مصوب طرح هادی روستایی ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می شود .
ب- سکونتگاه ها : کلیه شهرها ، روستاها ، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند . ملاک تشخیص جمعیت خانوار ، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می باشد .
ج- کاربری صنایع : عرصه هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرحهای مصوب موضوع آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 55837/ت/21414هـ مورخ 20/10/1378 ) برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده می شود .
د- مکانهای صنعتی : عرصه هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرحهای جامع شهری و ناحیه ای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیتهای صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده اند .
هـ- شهرک صنعتی تخصصی : شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم خانواده یا مکمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می شود .
و- ناحیه صنعتی روستایی : مطابق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ( موضوع تصویب نامه شماره 116002/ت35253هـ مورخ 18/9/1358 ) .

ز- حریم کمی و کیفی آب : مطابق بند ( خ ) اصلاحی ماده ( 1 ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی ( موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 18/12/1382 ) .
ح- مناطق حساس ساحلی- دریایی : خورها ، مصبها ، خلیج ها ، تالاب های ساحلی ، رویشگاههای حرا ، بسترهای علفی ، صخره های مرجانی ، مناطق تخم گذاری لاک پشتهای دریایی و نظایر آنها واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی ، غنای جانداران ، وجود گونه های در معرض خطر ، آسیب پذیر و کمیاب ، واقع شدن اجتماع های حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک در آنها ، حساسیت به آلاینده ها ، کندی ترمیم آسیب های وارد شده بر محیط زیست و مشکلات ناشی از پاکسازی از آلاینده های محیطی آنها می باشد .
ط- فناوری زیست محیطی : تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف ، پیشگیری ، کاهش یا تخفیف اثرات منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد ، فرآیندهایی که منتج به تولید مواد زاید جامد کمتر ، مصرف کمتر منابع و در نهایت کارآیی بالاتر شوند .
ی- منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی : براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره ( 1 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است تقسیم گردیده است .
ماده 2- واحدهای صنعتی و تولید به شرح زیر طبقه بندی می شوند :
1- غذایی
2- نساجی
3- چرم
4- سلو لزی
5- فلزی
6- کانی غیرفلزی
7- شیمیایی
8- دارویی
9- برق و الکترونیک
10- کشاورزی
11- ماشین سازی
12- نوین ( نانو و بیوتکنولوژی )
13- نفت و گاز و پتروشیمی
14- بازیافت
ماده 3- صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای ذکر شده در ماده ( 2 ) این تصویب نامه در رده هایی با مشخصات زیر قرار می گیرند :
رده 1- واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند .
رده های 2 و 3- واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است استقرار یابند .
رده ها 4 و 5 و 6- واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربر ها به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) استقرار یابند .
تبصره 1- در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می باشند واحدهای مشمول رده های ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) می توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر ( درخصوص رده های « 2 » و « 3 » خارج از محدوده شهر ) و روستا استقرار یابند .
تبصره 2- واحدهای کشاورزی مشمول رده های ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) می توانند با رعایت فواصل به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) در خارج از شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع های تخصصی و مجتمع های تولیدی کشاورزی مستقر شوند .
رده 7- محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت بادهای غالب ، جهات توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست محیطی ، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره ( 1 ) و براساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می گردد مورد بررسی کارشناسی و اعلام نظر قرار می گیرد .
تبصره 3- استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات ، مستلزم کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی می باشد .
تبصره 4- احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرکهای صنعتی تخصصی مجاز است .
ماده 4- در چارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی ، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع رده ( 7 ) در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرحهای منطقه بندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی ، فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب باشد ، بلامانع است . متقاضیان احداث شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد ( 50% ) واحدها و به بهره برداری رسیدی سی درصد ( 30% ) آنها و وجود حداقل ( 100 ) متر مکعب فاضلاب در روز ، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی اقدام نمایند .
ماده 5- تا زمان بهره برداری سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب هر واحد باید نسبت به راه اندازی سیستم پیش تصفیه فاضلاب و دفع فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نماید . منطقه بندی شهرکهای صنعتی باید با توجه به نوع آلودگی ها براساس جدول استقرار منطقه ها به شرح جدول پیوست شماره ( 3 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است ، صورت گیرد .
ماده 6- استقرار واحدهای آب بر و فاضلاب زا ( به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ) در داخل دشت ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعلام می شود ، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ماده 7- فهرست رده بندی صنایع به شرح پیوست شماره ( 4 ) که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » تایید شده است ، تعیین می شود . چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از کدهای مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن با کدهای موجود ، موضوع در کمیته ای به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تام الاختیار ارگان ذیربط صادر کننده جواز مطرح و تصمیم گیری خواهد شد .
ماده 8- در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد ، مراتب در کارگروهی به ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن ، حفاظت محیط زیست ، راه و شهرسازی ، نیرو ( رییس شورای انسجام بخشی استان ) ، نفت ( با معرفی وزارت نفت ) و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده های ( 1 ) تا ( 3 ) موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه تصمیم گیری نمایند . دبیرخانه این کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود .
تبصره- چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع رده های ( 4 ) تا ( 7 ) موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته باشد ، موضوع به کمیسیون متشکل از افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جهت تصمیم گیری ارجاع می شود .
ماده 9- مراجع صادر کننده مجوز تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد ، موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها استعلام نمایند . ادارات یاد شده موظفند در صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار ، ظرف دو هفته از تاریخ وصول استعلام ، موارد مغایرت را اعلام نمایند ، عدم اعلام مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می شود .
ماده 10- مراجع صادر کننده جواز تاسیس ( به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی ) مکلفند در هنگام صدور جواز تاسیس سایر قوانین و مقرارتی را که متقاضی موظف به رعایت آن می باشد از جمله : اخذ کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها- مصوب 1356- اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تاسیس ، اخذ پایان کار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی ، اخذ موافقت صدور پروانه بهره برداری از مراجع مربوط ( محیط زیست و دستگاه صادر کننده ) را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نماید .
ماده 11- کلیه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز تاسیس مکلفند در صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یاد شده اقدام و از استقرار پراکنده واحدهای مذکور ممانعت نمایند .
ماده 12- تصویب نامه های شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/12/1378 ، شماره 11359/ت23415هـ مورخ 21/3/1380 و شماره 27965/ت32010هـ مورخ 16/7/1381 با اعمال اصلاحات این آیین نامه همچنان به قوت خود باقی است .

پیوست شماره 1
جدول شماره 1 : منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی براساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
ردیف منطقه نام استانها
1 آذربایجان 1- اردبیل 2- آذربایجان غربی 3- آذربایجان شرقی
2 زاگرس 1- لرستان 2- کردستان 3- ایلام 4- همدان 5- کرمانشاه
3 خوزستان 1- کهگیلویه و بویر احمد 2- خوزستان
4 فارس فارس
5 البرز جنوبی 1- قزوین 2- تهران 3- البرز 4- سمنان 5- قم 6- مرکزی 7- زنجان
6 مرکزی 1- اصفهان 2- یزد 3- چهار محال و بختیاری
7 جنوب شرقی 1- کرمان 2- سیستان و بلوچستان
8 ساحلی شمال 1- مازندران 2- گیلان 3- گلستان
9 ساحلی جنوب 1- هرمزگان 2- بوشهر
10 خراسان 1- خراسان رضوی 2- خراسان جنوبی 3- خراسان شمالی
پیوست شماره 2
جدول شماره 2 : حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی
فاصله از مراکز مختلف به متر
ردیف اماکن و مراکز رده 1 رده 2 رده 3 رده 4 رده 5 رده 6
1
سکونتگاهها مرکز استان ( آخرین محدوده سکونتگاه ) - 500 1000 1500 2000 2500
2 مرکز شهرستان ( آخرین محدوده سکونتگاه ) - 250 500 1000 1500 2000
3 شهر - 200 500 1000 1500 2000
4 روستا - 200 500 1000 1000 1500
5 مراکز درمانی و آموزشی - 200 500 750 1000 1500
6 مراکز نظامی 50 200 500 750 1000 1500
7 پارک ملی- تالاب- دریاچه- اثر طبیعی ملی 150 150 500 1000 1500 2000
8 پناهگاه حیات وحش- منطقه حفاظت شده - 150 200 250 500 1000
9 رودخانه دایمی غیر شرب 100 100 150 150 250 500
10 رودخانه دایمی آب شرب 150 150 500 1000 1500 2000
11 چاه های آب شرب- کشاورزی و قنوات 50 100 150 200 250 500
بخشنامه اجراي ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي
( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 هيئت وزيران )
1- واحدهاي صنعتي و توليدي غير مزاحم و غير آلاينده رده ( 1 ) موضوع ماده ( 3 ) مصوبه با رعايت بند ( 20 ) ماده 55 قانون شهرداري ها مصوب 1334 ، مي توانند با تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان در كاربري هاي مجاز كه در طرحهاي جامع و هادي شهر و روستا تعيين شده است ، استقرار يابند .
2- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در شهركهاي صنعتي قديمي فاقد زون بندي با تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان و هماهنگي مديريت شهرك صنعتي خواهد بود. ليكن براي شهركهاي صنعتي جديد الزامي مي باشد .
3- واحدهاي آلاينده اي كه بنا به تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان بعلت ايجاد مزاحمت براي ساير واحدها ، نمي توانند در داخل شهركها و نواحي صنعتي استقرار يابند . استقرار آنها در خارج از شهركهاي صنعتي با رعايت فواصل تعيين شده بلامانع مي باشد .
4- آن دسته از واحدهاي صنعتي ( نظير كاني هاي غير فلزي ) كه ماهيتاً وابسته به معادن هستند بنا به تشخيص اداره كل مي توانند خارج از شهركها و نواحي صنعتي بر حسب نوع رده با رعايت فواصل تعيين شده استقرار يابند .
5- رده هاي 1 تا 3 صنايع ماشين سازي ( گروه 11000 ) فقط در حد خدمات ماشين كاري و تراشكاري مي باشد .
تبصره- بررسي كليه واحدهاي توليدي فلزي براساس گروه صنايع فلزي ( گروه 5000 ) ملاك عمل مي باشد .
6- فاصله از جاده ها صرفاً رعايت حريم تعيين شده مصوب توسط وزارت راه و شهرسازي و موافقت اداره كل مربوطه مي باشد .
7- منظور از تالاب در جدول شماره 2 ضوابط استقرار صنايع تالابهاي بين المللي ثبت شده در كنوانسيون بين المللي رامسر مي باشد .
8- دستورالعمل شماره 19 ابلاغيه شماره 16365-11 مورخ 20/3/1387 شوراي معاونين سازمان قابليت اجرايي دارد .
9- در ارتباط با نحوه تعيين رده بندي واحدهاي توليدي و صنعتي ، ادارات كل حفاظت محيط زيست استان مي توانند ضمن تطبيق موارد مشابه با رده بندي هاي موجود در ضوابط جديد و تشخيص تشابه نسبت به تعيين رده بندي استقرار واحد اقدام نمايند . در غير اين صورت ضروري است اداره كل حفاظت محيط زيست استان جهت تعيين رده بندي موضوع را با كليه سوابق ( شامل تصوير جواز تاسيس واحد ، پرسشنامه زيست محيطي تكميل شده توسط متقاضي و مورد تاييد اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه به همراه شرح دقيق فرآيند توليد و تعيين رده پيشنهادي ) به دفتر ارزيابي زيست محيطي ( دبيرخانه ضوابط استقرار صنايع ) ارسال نمايند .
10- استقرار واحدهاي صنعتي رده ( 7 ) در داخل مناطق ويژه اقتصادي كه داراي مجوز و يا داراي تاييديه ارزيابي زيست محيطي مي باشند ،‌ استقرار هر واحد با رعايت مفاد دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) ، بلامانع است .
11- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي رده هاي 1 تا 3 در مستثنيات داخل مناطق تحت مديريت سازمان در صورت تاييد معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان ، صرفاً براي صنايع پاك و سازگار با محيط زيست و توسعه پايدار و با رعايت ضوابط استقرار بلامانع مي باشد
12- درخصوص اجراي ماده 9 ضوابط استقرار ، دستگاه اجرايي صدور جواز تاسيس بايد ضمن ارسال رونوشت جواز تاسيس موقعيت مكاني واحد ( نظير مختصات جغرافيايي ، فاصله از ساير كاربري ها و ... ) را نيز به اداره كل اعلام نمايد و اداره كل در صورت مغايرت واحد با ضوابط ، اعلام نظر خواهد نمود .
تبصره- مدت زمان تعيين شده به مدت 2 هفته در ماده 9 ، از زمان تكميل پرونده مي باشد .
13- به استناد ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر است سازمان ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مشخص را از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد و تمامي دستگاهها ملزم به رعايت آن خواهند بود و از سال دوم برنامه 5 ساله پنجم توسعه نيازي به استعلام از اداره كل حفاظت محيط زيست استان به استثناي واحدهاي رده 7 نخواهد بود . بديهي است تا زمان ابلاغ ضوابط از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به دستگاههاي اجرايي ، كماكان استعلام از ادارات كل حفاظت محيط زيست استان طبق روال قبل صورت پذيرد .
14- در صورت عدم رعايت ضوابط استقرار صنايع توسط دستگاههاي اجرايي و استقرار و فعاليت واحدهاي صنعتي و توليدي ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان مطابق مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا نسبت به تعطيلي واحد اقدام نمايد و مسئوليت عدم رعايت ضوابط با دستگاه صادر كننده جواز تاسيس خواهد بود .
15- منظور از چاهها و قنوات كشاورزي در جدول شماره 2 ضوابط ، چاهها و قنواتي هستند كه صرفاً براي مزارع و باغات كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند .
16- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در حريم چاهها و قنوات كشاورزي در صورت تغيير كاربري به صنعتي و يا واحد توليدي كشاورزي و با موافقت سازمان جهاد كشاورزي يا شركت سهامي آب منطقه اي استان بلامانع خواهد بود .
17- ملاك تشخيص كاربري كشاورزي ، نظر سازمان جهاد كشاورزي استان و ادارات تابعه آن مي باشد .
18- نحوه اجراي ماده 8 ضوابط استقرار صنايع براساس دستورالعمل پيوست شماره ( 1 ) اين بخش نامه مي باشد .
19- واحدهاي صنعتي رده ( 7 ) مي بايست صرفاً در خارج از حريم شهر با رعايت مفاد 5 دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) استقرار يابند .
20- منظور از كلمه اين رده در تبصره 4 ماده 3 ضوابط استقرار، رده 7 مي باشد كه اين گونه واحدها بايد خارج از شهركها و نواحي صنعتي استقرار يابند ليكن اگر شهرك صنعتي تخصصي ( بعنوان مثال شهرك تخصصي صنايع غذايي ، شهرك تخصصي فولاد و ... ) وجود داشته باشد با رعايت موارد بند 19 اين بخشنامه استقرار آنها در داخل اينگونه شهركها بلامانع است .
21- نظر به اينكه ضوابط واحدهاي خدماتي در حال تدوين مي باشد ضروري است تا تصويب ضوابط واحدهاي خدماتي كما في السابق اقدام شود .
22- نحوه تعيين تعرفه حق الزحمه كارشناسي براساس مصوبه شماره 157 مورخ 31/1/1377 شوراي عالي حفاظت محيط زيست مطابق جدول مربوطه و معادن آن به شرح ( « الف » معادل رده 1 ) ، ( « ب » و « ج » معادل رده 2 و 3 ) ، ( « د » و « ه » معاده رده 4 و 5 ) ،( « و » معاده رده 6 و 25 ساعت كار كارشناسي ) و ( رده 7 معادل پروژه هاي بزرگ توليدي و عمراني- براي طرحهاي مشمول ارائه ارزيابي زيست محيطي 100 ساعت كار كارشناسي و براي پروژه هاي مشمول ارائه گزارش توجيهي زيست محيطي 50 ساعت كار كارشناسي ) خواهد بود .
23- مرجع تعيين كاربري هاي صنعتي و يا مكانهاي صنعتي جهت استقرار صنايع بر حسب موقعيت هاي تعيين شده ، طرحهاي مصوب جامع شهري و هادي روستايي بوده و متولي آنها درخصوص طرحهاي جامع شهري اداره كل راه و شهرسازي استان و درخصوص طرحهاي هادي ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مي باشد .
24- شهرها و روستاهايي كه فاقد كاربر هاي صنعتي اعم از شهرك يا ناحيه صنعتي و يا مكان صنعتي باشند برحسب نوع رده مطابق ضوابط تعيين شده مي توانند با رعايت فواصل تعيين شده در ساير كاربري هاي مجاز استقرار يابند .
25- نحوه استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در مراكز سكونتي زير 20 خانوار بر حسب نوع رده صنعتي با رعايت نصف ( 50% ) فواصل تعيين شده در جدول شماره 2 ضوابط استقرار صنايع خواهد بود .
26- با توجه به تصويب جدول منطقه بندي كشور جهت ضوابط استقرار صنايع ، از آنجائيكه تدوين ضوابط منطقه اي در دست تهيه مي باشد ، ضروري است ادارات كل حفاظت محيط زيست بر حسب نوع منطقه نسبت به ارسال پيشنهادات مربوطه به معاونت محيط زيست انساني اقدام تا مراتب پس از بررسي و جمع بندي در دبيرخانه ضوابط استقرار ، جهت تصويب به كميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست ارسال گردد .
27- به استناد ماده 7 ضوابط استقرار صنايع ، فهرست رده بندي صنايع به شرح پيوست شماره ( 2 ) در دبيرخانه كميته ماده 7 مستقر در معاونت محيط زيست انساني مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت . بديهي است هر گونه اصلاح و يا تعيين كد جديد در فهرست رده بندي به صورت دوره اي با آخرين ويرايش از طريق دبيرخانه مذكور به كليه استانها اعلام خواهد شد و از تاريخ ابلاغ ، آخرين نسخه فهرست رده بندي ملاك عمل خواهد بود .
28- ساير قوانين و مصوبات مرتبط با استقرار صنايع ( شامل محدوده ممنوعه شعاع 120 كيلومتري تهران و اصلاحات بعدي آن ، محدوده ممنوعه شعاع 50 كيلومتري اصفهان ، محدوده ممنوعه شعاع 30 كيلومتري اراك و ... ) كه در ماده 12 ضوابط استقرار صنايع به لغو آنها اشاره نگرديده است به قوت خود باقي مي باشد .
29- ساير دستورالعمل هاي مرتبط با ضوابط استقرار صنايع كه مغاير با اجراي ضوابط جديد مي باشد ، از تاريخ صدور اين بخشنامه لغو مي گردد .
30- لازم به ذكر است اصلاحات لازم در خصوص ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع با توجه به نظرات ادارات كل حفاظت محيط زيست استان در دست تهيه است كه پس از تدوين جهت تصويب به كميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست ارسال خواهد شد .
ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي خدماتي :
1- واحدهاي خدماتي كليه رده ها مي توانند با رعايت فواصل تعيين شده براي سكونتگاهها ، رديف 1 تا 6 جدول پيوست شماره 2 ، ( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 هيئت وزيران ) در داخل و يا خارج از شهركها و نواحي صنعتي ( رده 1 در داخل و خارج محدوده مصوب شهر و روستا و يا حريم مصوب شهر و رده هاي 2 و 3 در داخل يا خارج حريم مصوب شهر و محدوده مصوب روستا و بالاتر از آن در خارج از حريم مصوب شهر و محدوده مصوب روستا به استثناء مواردي كه در جدول رده بندي مشخص شده اند ) در كاربري هاي محتلف استقرار يابند .
تبصره 1- رعايت فاصله از رودخانه هاي دائمي شرب و غير شرب براساس دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي ( موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت29101ه مورخ 18/12/1382 ) خواهد بود .
تبصره 2- آن دسته از واحدهاي خدماتي كه داراي فاضلاب صنعتي و بهداشتي مي باشند رعايت فواصل تعيين شده براي قنات و چاه آب شرب مطابق جدول پيوست شماره 2 ، ( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 هيئت وزيران ) الزامي است .
تبصره 3- رعايت فواصل از مناطق تحت مديريت سازمان در خصوص رده هاي 1 تا 3 براساس نظر اداره كل حفاظت محيط زيست استان و بالاتر از آن براساس نظر معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي خواهد بود .
2- اعمال ضوابط براي واحدهاي خدماتي رده 7 براساس دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) خواهد بود .
3- برخي از مواردي كه در بخشنامه شماره 23874/90 مورخ 30/5/1390 ابلاغ گرديده است و با واحدهاي خدماتي انطباق دارد در خصوص واحدهاي خدماتي نيز مي تواند مورد ملاك عمل قرار گيرد .
4- واحدهاي خدماتي شامل مصوبه هاي محدوديت استقرار صنايع ، نظير شعاع 120 كيلومتري تهران ، 50 كيلومتري اصفهان و غيره نمي باشد .


دستورالعمل اجرايي ماده 8 ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي

( موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/90 هيات محترم وزيران )
ماده 1- چنانچه در موارد استثنايي ، شرايط تطبيق ضوابط استقرار و تصميم گيري براي استقرار واحد صنعتي و توليدي وجود نداشته باشد و يا مكان پيشنهادي براي استقرار واحد مذكور ( با توجه به در نظر گرفتن فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه ، شرايط اقليمي ، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست ، جهت بادهاي غالب و گسترش شهري ) ، در صورت فعاليت واحد ، از تاثيرپذيري كمي بر محيط برخوردار باشد و تامين فواصل لازم براساس جدول شماره 2 ضوابط ، براي واحد مورد نظر ميسر نباشد ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان براي اعلام نظر مي تواند درخواست متقاضي را براساس مواد اجرايي اين آئين نامه ، به شرح زير مورد بررسي قرار داده وتصميم گيري نمايد .
ماده 2- با عنايت به مفاد ماده يك اين آئين نامه ، چنانچه فعاليت واحد صنعتي و توليدي در رده هاي ( 1 ) تا ( 3 ) موضوع ماده 3 ضوابط استقرار صنايع قرار داشته باشد ، موضوع مي تواند بدون اخذ نظر معاونت محيط زيست انساني در كارگروه ماده 8 استاني ضوابط استقرار صنايع مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد .
تبصره- با عنايت به مفاد ماده 12 ضوابط استقرار صنايع و لغو مصوبه شماره 27965/ت32010ه مورخ 8/5/84 هيات محترم وزيران ، اعمال تقليل كد ( رده ) ضوابط استقرار در مورد مفاد اين ماده مجاز نمي باشد .
ماده 3- با توجه به مفاد ماده يك ، درخصوص واحدهايي كه فعاليت آنها با رده هاي ( 4 ) تا ( 7 ) موضوع ماده 3 مصوبه ضوابط استقرار صنايع تطابق دارد ، اداره كل موضوع را با كليه مستندات به شرح زير ، جهت بررسي در كارگروه ستادي ماده 8 ضوابط استقرار صنايع( مستقر در معاونت محيط زيست انساني ) ارسال نمايد .
الف- تكميل و ارسال پرسشنامه زيست محيطي ( نمونه پيوست ) كه توسط كارشناسان ادارات كل حفاظت محيط زيست استان تكميل و به امضاي مدير كل محيط زيست استان رسيده و ممهور به مهر اداره كل محيط زيست استان گرديده است .
ب- اعلام دلايل عدم تطابق استقرار واحد متقاضي با ضوابط استقرار و نظر كارشناسي اداره كل محيط زيست استان .
ج- ارسال يك نسخه خوانا از تصوير جواز تاسيس صادره واحد متقاضي .

دستورالعمل ماده 3 ضوابط و معیارهای استقرار صنایع تصويب نامه شماره
78946/ت 39127 ه مورخ 15/4/1390 هيات وزيران

1- آن دسته از واحدهایی که بر اساس مصوبات شورایعالی حفاظت محيط زيست یا هیات محترم وزیران مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی می باشند بر اساس آیین نامه مربوطه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرند.
2- آن دسته از واحدهایی که در این رده قرار دارند و مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی نمی باشند ضروری است متقاضی بر اساس پیوست شماره 1 این دستورالعمل نسبت به تهیه گزارش توجیهی زیست محیطی اقدام و موضوع در کارگروه کارشناسی اداره کل متشکل از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان (رئیس کارگروه)،معاون محیط زیست انسانی اداره کل (دبیر کارگروه) نماینده معاونت محیط طبیعی اداره کل ، کارشناس مسئول اداره کل مرتبط با موضوع و مجری طرح (در صورت لزوم صرفا جهت ارائه توضیحات) مورد بررسی کارشناسی و تصمیم گیری قرار گیرد.
3- استقرار شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی حداكثرتا مساحت 30 هكتار وبدون طرح توسعه صرفا جهت استقرار رده های 2،1و 3 و با اولويت انتقال واحدهاي توليدي وصنعتي آلاينده ومزاحم داخل محدوده شهر و يا روستا، در خارج از محدوده شهر و با رعایت حداقل فواصل رده 4مطابق جدول شماره2 پیوست مصوبه ضوابط استقرار صنایع و همچنین رعایت مفاد بند 1 و 2 این دستورالعمل بلامانع می باشد.
4- استقرار شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی با ایجاد واحدهای با لاتر از رده 3 در خارج از حریم شهر و با رعایت حداقل فواصل رده 6 مطابق جدول شماره2 پیوست مصوبه ضوابط استقرار صنایع و همچنین رعایت مفاد بند 1 و 2 این دستورالعمل بلامانع می باشد.
5- برای کلیه واحدهای رده 7 ماده 3 به استثناي رديف 3 اين دستورالعمل ، تعیین فواصل بر اساس مطالعات و بررسی کارشناسی مي باشد و رعایت حداقل فواصل رده 6 مطابق جدول شماره 2 پیوست مصوبه ضوابط استقرار صنایع الزامی می باشد.
فهرست مندرجات گزارش توجیهی زیست محیطی (حداكثر در25 صفحه)
1- عنوان طرح یا پروژه
2- کارفرما و مجری طرح (آدرس ، تلفن و فاکس)
3- محل و مساحت اجرای طرح و تعیین آن بر روی نقشه توپوگرافی 25000/1 با ذکر تعیین فواصل از سایرکاربری ها
4- تشریح فرآیند تولید و نوع محصولات تولیدی با ارائه فلو دیاگرام
5- فازبندی کلی و زمانبندی اجرای طرح یا پروژه در فاز ساخت و بهره برداری
6- پلان جانمایی تاسیسات طرح یا پروژه با کلیه تاسیسات وابسته
7- طریقه و محل تامین منابع مصرفی شامل مواد اولیه ،آب مصرفی،سوخت و انرژی
8- برآورد نیروی انسانی
9- بررسی اجمالي وضعیت محیط زيست طبیعی و بیولوژیکی منطقه ( اقلیم (آب و هوا) گلباد ،ارتفاع،شیب،منابع آب،خاک،پوشش گیاهی وجانوری و..)
10- تشريح موقعیت طرح نسبت به مناطق تحت مدیریت سازمان و تعیین آن بر روی نقشه
11- تشريح اجمالي وضعیت محیط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
12- تصريح میزان پاکتراشی،خاکبرداری و نحوه دپو نخاله های ساختمانی
13- ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی با تاکید بر مدیریت پسماند(نوع،حجم،طریقه و محل دفع) ،پساب(نوع،حجم،طریقه و محل دفع) ، کنترل آلودگی هوا(نوع،حجم،طریقه و نحوه کنترل یا نوع سیستم های کنترلی)
14- مدارک و مستندات مورد نیاز شامل: تصويرسند مالکیت محل اجرای طرح، جواز تاسیس یا موافقت نامه دستگاه ذیربط،پرسشنامه زیست محیطی،تصويرمجوز تامین آب،و ...


 


شما در کنار ما  به اطلاع کاملی نسبت به سرمایه گذاری در بخش صنعت دست خواهید یافت . 

جهت سفارش اخذ موافقت محیط زیست و طرح زیست محیطی به لینک بروید .


 

فرم تماس

دریافت سئوالات بیشتر از طریق ایمیل شرکت   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  02155542363   و  02155033754
اطلاعات بیشتر و خرید مجوز صنایع با شماره 09126309825  ( ساعات تماس 13-8 ) و ( 21-17)

* قبل از هر گونه اقدام در خصوص سرمایه گذاری ، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمائید.

 

 

 

لیست کتب زیست محیطی

آشنایی با فرآیند MBR درتصفیه فاضلاب

آشنایی با بهره وری سبز در صنعت

آشنایی با فرایند USBF  در تصفیه فاضلاب

آشنایی با راکتورهای بافل دار بی هوازی در تصفیه فاضلاب های صنعتی

آشنایی با روش های حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب

آشنایی با مبانی طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

مقدمه ای بر محیط زیست و توسعه پایدار

دستورالعمل نگهداری فضای سبز و بوستانها درشهرکها و نواحی صنعتی

کتابچه سیمای زیست محیطی شهرکها و نواحی صنعتی

آشنایی با بوم شناسی صنعتی

آشنایی با مدیریت کیفیت زیست محیطی فراگیر

راهنمای بهره برداری و نگهداری  تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی

امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در شهرکهای صنعتی

آشنایی با سیستم های لجن فعال با رشد چسپیده ثابت در تصفیه فاضلاب های صنعتی

آشنایی با سیستم های استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی

ضوابط  و ملاحظات ضروری درطراحی تصفیه خانه ها

ضوابط  و ملاحظات ضروری در اجرای تصفیه خانه ها

حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی

آشنایی با سیستم های استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی

الزامات عمومی ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی

  منبع ساز مان صنایع کوچک