1- طرحهاي ايجادي و توسعه‌اي (طرح‌هاي جديد)
- طرحهاي ايجادي و يا تأسيسي به طرحهائي اطلاق مي‌شود كه در ابتدافاقد هرگونه پيشينه بوده و اجراي آن منتج به توليد كالاي جديد خواهد شد.
- طرحهاي توسعه به طرحهائي اطلاق مي‌شود، كه داراي پيشينه فعاليت اقتصادي و توليدي بوده و اجراي آنها منتج به افزايش كمي يا كيفي توليد خواهد بود.

كارگروه استاني
كارگروه صنعت و معدن تعيين گرديده است.
2- شرح وظايف و نحوه تشكيل جلسات كارگروه استاني

1- جلسات كارگروه استاني با تنظيم دستور كار متضمن موارد قابل طرح در جلسه با پيشنهاد دبير كارگروه و موافقت رياست آن تشكيل مي‌شود.
2- مصوبات كارگروه در قالب صورتجلسه تنظيمي جهت اقدام بعدي به ستاد راهبردي وزارت صنايع و معادن ارسال مي‌گردد.
3- جلسات كارگروه با حضور رئيس و دبير جلسه و اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات جلسه به اتفاق اكثريت نافذ خواهد بود.
4- كارگروه استان پس از ارجاع طرح و ارائه گزارش از سوي دبيرخانه كارگروه (سازمان صنايع و معادن استان) در خصوص شرائط سرمايه‌گذار جهت اجراي طرحهاي منتخب، شامل توان مالي سرمايه‌گذار در امكان توديع سهم آورده، توان فني و سوابق اجرائي متقاضي جهت اجراي طرح، همچنين سوابق مديريتي متقاضي و مشاوران فني و اجرايي طرح در صورت تأئيد كليات طرح از طريق دبيرخانه كارگروه استاني به دبيرخانه ستاد راهبردي مستقر در معاونت برنامه‌ريزي توسعه و فناوري ارسال مي‌نمايد.
5- كارگروه استان درخواست‌هاي سرمايه‌ در گردش، طرحهاي توسعه، طرحهاي بازسازي و نوسازي واحدهاي موجود را پس از تهيه گزارشات فني اقتصادي لازم از طريق دبيرخانه كارگروه مورد رسيدگي قرار داده و پس از بررسي و تصويب، براي تسهيلات كمتر از 10 ميليارد ريال به مديريت بانك استان و بيش از آنرا به ستاد راهبردي از طريق دبيرخانه كارگروه استان ارسال خواهد نمود.

- دبيرخانه نسبت به تهيه و ارسال گزارش طرحهاي مطروحه در جلسات كارگروه به تفكيك تاريخ برگزاري جلسات شامل مشخصات طرح، سرمايه‌گذار (متقاضي)، مبلغ هزينه‌هاي طرح، ميزان تسهيلات درخواستي و ... در ابتداي هر ماه (حداكثر تا پايان وقت اداري روز سوم هر ماه) به ستاد راهبردي اقدام مي‌نمايد. (با تجهيز و بهره‌برداري از نرم‌افزار، بر خط نسبت به ورود اطلاعات مورد نياز اقدام خواهد شد)

3- ستاد راهبردي طرح آمايش وزارت صنايع و معادن
1- اعضاء ستاد
- وزير صنايع معادن بعنوان رئيس
- مشاور وزير و مسئول پيگيري طرحهاي آمايش
- معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن بعنوان عضو و دبير
- معاون امور صنايع و امور معادن حسب مورد بعنوان عضو
- مديرعامل سازمان صنايع كوچك‌وشركت شهرك‌هاي‌صنعتي ايران بعنوان عضو
- مدير عامل بانك صنعت و معدن بعنوان عضو
- مدير عامل بانك ملت بعنوان عضو
- مشاور وزير در امور مجامع به عنوان عضو
- مديركل نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن بعنوان عضو
- مديركل برنامه‌ريزي به عنوان عضو
- معاون ارزيابي طرحها و اعتبارات بانك صنعت و معدن بعنوان عضو
- معاون ارزيابي طرحها و اعتبارات بانك ملت بعنوان عضو
- رئيس شوراي اطلاع‌رساني به عنوان عضو
- رياست سازمان ذيربط صنايع و معادن استان حسب مورد
- مدير كل حوزه وزارتي

2- شرح وظايف و نحوه تشكيل جلسات
- جلسات ستاد راهبردي با تنظيم دستور جلسه متضمن موارد قابل طرح و طرحهاي واصله از كارگروههاي استاني كه به دبيرخانه ستاد راهبردي واصل گرديده است، با پيشنهاد دبير ستاد و موافقت رئيس ستاد تشكيل مي‌گردد.
- جلسات ستاد با حضور رئيس و يكي از اعضاي بانكها و در مجموع با اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات جلسه با اكثريت آراء حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.
- گزارش وضعيت طرحهاي معرفي شده شامل چكيده مشخصات فني اقتصادي طرح و قابليت‌ها و اهليت مجريان طرح‌ها بانضمام نظرات كارگروه استاني درستاد راهبردي مورد بررسي و در صورت تأئيد جهت ارزيابي به بانك ارسال مي‌گردد.
- ستاد راهبردي نسبت به پيگيري، انتقال گردش حساب و منابع مالي شركتهاي تابعه و وابسته وزارت صنايع و معادن در بانك مطابق مفاد تفاهم‌نامه با بانك اقدام مي‌نمايد.
- ستاد راهبردي كليه گزارشهاي عملكرد ماهانه كارگروههاي استاني و همچنين گزارشهاي نظارتي را جمع‌بندي، و به مراجع ذيربط اعلام و ارسال مي‌نمايد.
- ستاد راهبردي نسبت به تهيه و ارسال جدول توزيع تسهيلات بين استانها و به تفكيك سرمايه‌گذاري جديد، توسعه بازسازي و نوسازي سرمايه در گردش اقدام مينمايد.


4- بانك‌هاي صنعت و معدن و ملت

1-بانك با دريافت معرفي نامه ستاد راهبردي و يا كارگروه استاني، حسب مورد بانضمام گزارش توجيهي طرحهاي واصله را كه بدواً به تأئيد وزارتخانه رسيده و همچنين كليه مجوزها، مستندات بويژه پروفرما يا پيش فاكتور ماشين‌آلات را از ابعاد مختلف از جمله فناوري و اصالت صادر كننده پروفرما يا پيش فاكتور (كه به تأئيد وزارتخانه رسيده باشند) مورد بررسي قرار داده و در صورت نقص مدارك و يا گزارش مراتب را با ذكر موارد حداكثر ظرف 7 روز كاري به اطلاع متقاضي، مشاور و ستاد راهبردي خواهد رساند.
2- بانك پس از اخذ گزارش توجيهي و مدارك و مستندات بطور كامل ظرف مدت 30 روز نسبت به ارزيابي طرح اقدام و پس از طرح در اركان اعتباري بانك، نتايج اعم از تصويب و يا عدم تصويب طرح را به متقاضي و ستاد راهبردي اعلام خواهد نمود.
3-درخواست متقاضيان تسهيلات سرمايه در گردش پس از طرح در كارگروه استاني و يا ستاد راهبردي، در صورت احراز اولويت اعطاي تسهيلات سرمايه درگردش با توجه به سقف اعتبار از سوي كارگروه مزبور به بانك معرفي مي‌گردد.
4- بانك نسبت به ارزيابي، تصويب و انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات با متقاضي اقدام و كليه مراحل اعطاي تسهيلات و نظارت بر طرح را منطبق با دستورالعمل و ضوابط بانك معمول خواهد نمود.

5-نحوه انتخاب و يا پذيرش شرايط سرمايه‌گذاران

مجموعه توانمندي‌هاي متقاضي در ايجاد و بهره‌برداري هرچه بهتر از طرح از جنبه‌هاي مختلف مي‌بايست بررسي گردد. اين توانمندي‌ها مي‌توانند مربوط به سهامداران، هيأت مديره، مديران و مشاوران فني، اجرائي متقاضي (عوامل طرح) باشد كه در هر مورد بايد ذكر شوند.
در ابتدا بايد مجموعه توانمندي‌هايي كه در ايجاد و بهره‌برداري از طرح مؤثر است به موارد ذيل اشاره نمود.
- توانمندي بالقوه يا بالفعل براي حضور موفق متقاضي در بازار.
- سوابق در راه‌اندازي و بهره‌برداري طرح و طرحهاي مشابه در زمينه‌هاي مختلف فني، مهندسي و مديريتي.
- توان مالي متقاضي براي جذب و مديريت منابع مالي در دوره راه‌اندازي و بهره‌برداري.
- نحوه ايفاي تعهدات متقاضي نسبت به تعهدات احتمالي قبلي

1-توانمندي متقاضي براي كسب سهم بازار
توانمندي بالقوه و بالفعل متقاضي يا عوامل مديريتي طرح براي حضوري موفق در بازار از جمله نسبت سهم از بازار، خوشنامي و اعتبار در بازار مربوطه به نحوي كه نشان دهنده امكان فروش مناسب محصول باشد.

2- سوابق مالي متقاضي
به منظور شناخت توانمندي‌هاي مالي متقاضي و ساير عوامل طرح نظير ويژگيهاي زير يا به عنوان نكات مثبت در طرح تلقي مي‌شود.
- مجموعه داريي‌هاي سهامداران كه بيانگر پشتوانه مالي متقاضي است.
- سوابق اجرائي و مالي طرحهائيكه قبلاً توسط متقاضي اجرا گرديده‌اند.
تبصره: در صورت عدم ايفاي تعهدات قبلي و يا سوء سابقه در چكهاي صادره متقاضي هرگونه رسيدگي منوط به رفع سوء اثر از موارد مذكور است.

3- توانمندي‌هاي فني متقاضي
نيازهاي فني در طول دوره مطالعات، راه‌اندازي و بهره‌برداري از يك طرح توسط عوامل مختلفي برآورد مي‌شوند. سهامداران، اعضاي هيأت مديره، مشاوران، مديران منتخب و ... كه نقش اصلي را در ايجاد توانمندي فني طرح دارند.
سطح توانايي، سوابق مرتبط قبلي و ميزان وابستگي طرح به عامل ارائه دهنده امكانات فني به عنوان يك امتياز براي طرح محسوب و در قالب عناوين زير قابل ارائه است.
- سطح علمي هريك از عوامل اجرايي و مديريتي طرح.
- سابقه فني قبلي در اجرا يا بهره‌برداري از طرحهاي مشابه يا حتي متفاوت.
- رعايت چارچوب و ضوابط فني براي اجراي طرح (مثل مطالعات كامل مهندسي، وجود تيم همكار يا مشاوران در زمينه‌هاي مختلف فنی و...)

4- توانمندي‌هاي مديريتي متقاضي
مديريت طرح در دوره راه‌اندازي و بهره‌برداري مي‌تواند توسط هيأت مديره يا مديراني كه از بين سهامداران انتخاب شده‌اند انجام شود و يا مديران و مشاوراني خارج از اين تركيب براي اين امر گمارده شوند. بديهي است توانمندي مديريتي و ميزان وابستگي آن به طرح به عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل موفقيت يا شكست يك طرح محسوب مي‌شود. لذا در اين قسمت بخشي از توانمندي‌هاي مديريتي متقاضي را در قالب عوامل زير مي‌توان تلقي نمود.

5- تركيب مديران و هيأت مديره تخصص و توان آن شامل
- ميزان تحصيلات و تجربيات مرتبط (سوابق فني، مالي، بازاريابي و...)
- در صورتيكه عوامل مديريت خارج از تركيب سهامداران مي‌باشند نحوه ايجاد وابستگي و ميزان تعهد آنها به طرح تشريح شود (قرارداد مدت دار، مشاركت در سود، حقوق و مزايا و (...
- موضوع طرح و ارتباط آنها با توانمندي مديريتي متقاضي.

6- منابع

1- جهت تأمين مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري، توسعه، بازسازي و نوسازي و همچنين سرمايه درگردش مورد نياز واحدها، براساس تفاهم‌نامه متبادله بين وزارت صنايع
و معادن و بانك كارگزار منابع لازم تأمين ميگردد.
2- نظارت بر اجراي بند اخير بعهده ستاد راهبردي است.

7- نظارت
نظارت بر اعطاي تسهيلات توسط دبيرخانه كارگروه استاني و بانك انجام مي‌پذيرد. دبيرخانه كارگروه استاني، گزارشهاي نظارتي مأخوذه از مشاور طرح را مورد بررسي لازم قرار داده و گزارش لازم از پيشرفت پروژه و موارد مغايرت احتمالي را به ستاد راهبردي و بانك اعلام مي‌نمايد.
بانك نيز مطابق روال عادي و در چارچوب قوانين، مقررات و دستورالعملهاي موجود نسبت به نظارت بر اجراي طرحها اقدام مي‌نمايد و نظارت عاليه بر عملكرد كارگروهها و طرحهاي مصوب را ستاد راهبردي وزارت بعهده دارد.

8- تغييرات و اصلاحات

هرگونه تغيير در اين دستورالعمل به پيشنهاد ستاد راهبردي و تصويب مقام محترم وزارت صنايع و معادن امكانپذير خواهد بود.

تسهيلات و مشوق ها
علاوه بر تسهيلات پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات موجود تسهيلات زير براي طرحهاي سرمايه‌گذاري آمايش در نظر گرفته شده است.
تسهيلات ارزي
تخصيص تسهيلات ارزي از حساب ذخيره ارزي
تسهيلات ريالي
تخصيص وجوه اداره شده كمك هاي فني اعتباري يارانه ها در حد امكانات وزارت متبوع امكان بهره مندي از تسهيلات ريالي بانك هاي صنعت و معدن و ملت بر اساس تبادل تفاهمنامه بين وزارت صنايع معادن و بانكهاي مذكور
حدود آورده متقاضي
حداقل حدود آورده متقاضي جهت سرمايه گذاري در طرح ها به شرح زير است:
در استان هاي توسعه نيافته صنعتي 10%
در استان هاي كمتر توسعه يافته صنعتي 20%
در استان هاي توسعه يافته صنعتي 30%
* سهم و آورده ي نهايي متقاضي در هر طرح متناسب با شرايط آن طرح و به دنبال آن، تصميم ارکان اعتباري بانک عامل خواهد بود.
زمين و امكانات زير بنايي
تخفيف در هزينه هاي آماده سازي و حق بهره برداري از اراضي صنعتي در شهركهاي صنعتي به شرح زير است:
در استانهاي توسعه نيافته صنعتي 80%
در استانهاي كمتر توسعه يافته صنعتي 60%
در استانهاي توسعه يافته صنعتي 30%

توزيع تسهيلات استاني
سهم تسهيلات استاني به تفكيك توسعه يافتگي استانها براي طرح هاي جديد،باز سازي و نوسازي،نيمه تمام و سرمايه در گردش به شرح زير است(جدول رتبه بندي استانها در پيوست موجود است)
1- استان های توسعه نيافته صنعتي

سهم طرح هاي ايجادي 45%
سهم تكميل طرح هاي نيمه تمام 25%
سهم بازسازي و نو سازي 10%
سهم سرمايه در گردش 20%

2-استانهای كمتر توسعه يافته صنعتي

سهم طرح هاي ايجادي 35%
سهم تكميل طرح هاي نيمه تمام 30%
سهم بازسازي و نو سازي 10%
سهم سرمايه در گردش 25%

3- استانهاي توسعه يافته صنعتي

سهم طرح هاي ايجادي 20%
سهم تكميل طرح هاي نيمه تمام 40%
سهم بازسازي و نو سازي 15%
سهم سرمايه در گردش 25%
رده بندي استانهاي كشور از نظر توسعه يافتگي صنعتي و معدني
رده بندي استانهاي كشور با بهره گيري از مدل برنامه ريزي چند منظوره به روش وزن دهي ساده كه اطلاعات پايه آن از مركز آمار ايران،دفتر آمار و فرآوري داده هاي وزارت صنايع و معادن،سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و بر اساس سرمايه گذاري و اشتغال طرحهاي صنعتي معدني با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد و مساحت زمين هاي اختصاص يافته براي سرمايه گذاري هاي صنعتي و نهايتا ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و بر پايه جمعيت هر يك از استانها مورد محاسبه و پردازش قرار گرفته و رتبه هر استان از نظر رده توسعه يافتگي صنعتي سرانه تعيين مي گردد.


رده رتبه استان
استانهاي توسعه
يافته صنعتي (1) 1 یزد
2 سمنان
3 قزوين
4 مركزي
5 بوشهر
6 اصفهان
7 زنجان
8 خوزستان
9 كرمان
10 قم
11 آذر بايجان شرقي
استانهاي كمتر
توسعه
يافته صنعتي (2) 12 تهران
13 خراسان شمالي
14 گيلان
15 هرمزگان
16 خراسان رضوي
17 چهار محال و بختياري
18 مازندران
19 ايلام
20 فارس
استانهاي توسعه
نيافته صنعتي (3) 21 ردبيل
22 لرستان
23 خراسان جنوبي
24 همدان
25 كرمانشاه
26 آذربايجان غربي
27 كردستان
28 گلستان
29 كهگيلويه و بوير احمد
30 سيستان و بلوچستاننظارت و پيگيری ها
- نظارت بر اعطاي تسهيلات توسط دبيرخانه كارگروه استاني و بانك انجام مي ‌پذيرد. دبيرخانه كارگروه استاني، گزارشهاي نظارتي دريافتي از مشاور طرح را مورد بررسي لازم قرار داده و گزارش لازم از پيشرفت پروژه و موارد مغايرت احتمالي را به ستاد راهبردي و بانك اعلام مي ‌نمايد.
بانك نيز مطابق روال عادي و در چارچوب قوانين، مقررات و دستورالعملهاي موجود،نسبت به نظارت بر اجراي طرحها اقدام مي‌نمايد و نظارت عاليه بر عملكرد كارگروهها و طرحهاي مصوب را ستاد راهبردی وزارت بعهده دارد.
- جهت بررسي و تصويب و پيگيري و نظارت بر اجراي طرح آمايش در حوزه ستادي با حكم مقام وزارت صنايع معادن،ستاد مركزي تشكيل مي شود.
- جهت بررسي و تصويب و پيگيري مسائل و مشكلات اجرايي طرح، كارگروهي به رياست استاندار و اعضاي آن با حكم استاندار متشكل از رئيس سازمان صنايع معادن استانها به عنوان دبير، مدير عامل شهركهاي صنعتي استان،رئيس خانه صنعت و معدن و ديگر مقامات و مسئولين استاني به تشخيص استاندار تشكيل ميگردد.
- در صورت تاخير زمان اجرای هر طرح بدون دليل موجه نسبت به برنامه زمانبندي ، ضمن ابطال جواز تاسيس كليه مابه التفاوت تسهيلات و خدمات ارايه شده به طرح، نسبت به قيمت روز برآورد و باز پس گرفته خواهد شد.

1- طرحهای ایجادی وتوسعه ای

شرح فرايند اعطای وام برای طرح هاي ايجادي آمايش
1- ثبت نام تكميلي
2- بررسي تقاضا واعلام موافقت اوليه
3- ارائه طرح توجيهي توسط متقاضيان داراي موافقت اوليه
4- بررسي طرحها و متقاضيان دركار گروه استان جهت تصويب وانتخاب گزينه نهائي
5- بررسي و ارزيابي مدارك و طرحهاي توجيه فني و اقتصادي توسط دفتر نظارت و ارزيابي و بانك عامل
6- ارائه گزارش از نتايج ارزيابي طرحها به ستاد راهبردي و تصويب طرحها براي ارسال به بانك عامل
1- ثبت نام تكميلي
با توجه به ايجاد بخش ثبت نام تكميلي در سايت آمايش، سازمان صنايع استانها مي بايست طي يك نامه رسمي به اطلاع كليه متقاضيان طرح آمايش برسانند كه نسبت به ثبت نام در سایت آمایش و تكميل فرمهاي ثبت نام تكميلي در سايت با استفاده از نام کاربری و گذروازه خود اقدام نمايند.مدت زمان تكميل فرمهاي ثبت نام تكميلي تا تاریخ 27/6/87 مي باشد. بديهي است عدم ثبت نام تكميلي در موعد مقرر، به منزله انصراف از ثبت نام اوليه مي باشد. فرمهاي تكميلي با هدف جمع آوري اطلاعات كامل تر از متقاضيان و ارزيابي بهتر آنها در جهت تطبيق با شرايط و ضوابط طراحي شده است.
2- بررسي تقاضا واعلام موافقت اوليه
سازمان صنايع استان مي بايست پس از اتمام ثبت نام تكميلي هريك از متقاضيان، نسبت به دريافت مدارك ذيل از متقاضي اقدام نمايد:
1- اساسنامه شركت و آخرين تغييرات
2- مصوبه هيئت مديره جهت اجراي طرح
3 - مدارك تصديق كننده اظهارات جدول امتيازات
4-كپي شناسنامه و كارت ملي و مدارك تحصيلي و سوابق تجربي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل
5- رزومه شركت، مدير عامل و اعضاي هيئت مديره
سپس با توجه به مدارك دريافتي و جدول امتياز بندي اصلاح شده در بخش ثبت نام تكميلي و فرم ثبت نام تكميلي متقاضي، اظهارات متقاضي مورد بررسي قرار گرفته و گزارش اين بررسي از طريق تكميل فرم "بررسي اوليه"(تعبيه شده در سايت) اعلام مي گردد. سپس سازمان صنايع استان دو متقاضي را براي يك عنوان طرح براساس بررسي اوليه و طبق جدول امتيازات و به ترتيب بيشترين امتياز انتخاب نموده و فرم موافقت اوليه را تكميل و به متقاضيان تحويل مي نمايد.(پيوست 1)
تبصره 1
حداقل دو نفر بايد در طرح ثبت نام كرده باشند تا به دو نفر موافقت اوليه داده شود در صورتي كه طرح يك متقاضي داشته ولي امتياز آن بالاي 60 باشد تقاضا مورد بررسي قرار گرفته و موافقت اوليه صادر مي گردد.
تبصره 2
حداقل امتياز متقاضيان كه تقاضاي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد 15 امتياز مي باشد.
تبصره 3
چنانچه متقاضيان در درخواست خود شهرستان كمتر توسعه يافته را انتخاب نموده باشند در شرايط مساوي اولويت بالاتري نسبت به درخواست هاي ديگر دارند.
تبصره 4
چنانچه محل اجراي طرح پيشنهاد شده از سوي متقاضي از نظر تطبيق با مزيت هاي منطقه اي شهرستاني سازگار و مورد تأييد سازمان صنايع و معادن استان نيز قرار گيرد قابل بررسي است در غير اين صورت با جابجايي در ساير مناطق استان با نظر سازمان در فرآيند بررسي قرار مي گيرند.
تبصره 5
چنانچه براي طرح هاي مشمول اصل 44 (طرح هاي فولاد و ... ستاره دار) درخواست هاي سرمايه گذاري وجود داشته باشد پس از امتياز بندي گزارش لازم به دبيرخانه ستاد راهبردي ارسال گردد.
3-ارائه طرح توجيهي توسط متقاضيان داراي موافقت اوليه
پس از ارائه موافقت اوليه به متقاضيان منتخب، در اين مرحله لازم است سازمان صنايع استان از متقاضيان منتخب درخواست نمايد طرح امكان سنجي كه توسط مهندسين مشاور ذيصلاح تهيه و يا حداقل به تأييد آنها رسيده باشد را، به همراه اسناد و مدارك مورد نياز حداكثر ظرف مدت 2 ماه تهيه و ارائه نمايند.
4- بررسي طرحها و متقاضيان دركار گروه استان جهت تصويب وانتخاب گزينه نهائي
هماهنگي و برنامه ريزي اين مرحله از فرايند به عهده سازمان صنايع استان مي باشد كه ميبايست طرح توجيهي متقاضيان را مورد بررسي قرار داده و نظرات سازمان را در مورد متقاضيان ، براي انتخاب متقاضي نهائي به كارگروه صنعت معدن استان ارائه كرده ونتايج نظركارگروه را به همراه طرح توجيهي و مدارك زير به دبيرخانه ستاد راهبردي ارسال نمايد.دراين مرحله جواز تاسيس نيز براي متقاضي منتخب صادر مي گردد.

توجه: لازم به ذكر است متقاضياني كه طرح خود را در بازه زماني كوتاه تري به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه تحويل دهند بلافاصله وارد مرحله بعدي فرآيند مي گردند. همچنين موافقت اوليه و در خواست ارائه طرح توجيهي و حتي صدور جواز تأسيس به معناي اعطاي قطعي تسهيلات نمي باشد.

ارسال اصل يا رونوشت تأييد شده مدارك ذيل توسط سازمان صنايع و معادن استان براي ادامه فرايند به دبيرخانه ستاد راهبردي الزامي مي باشد.
1- تصوير جواز تاسيس يا توسعه
2- گزارشي از وضعيت طرح هاي معرفي شده شامل چكيده مشخصات فني و اقتصادي (پرينت اطلاعات ثبت نام تكميلي تعبيه شده در سايت به علاوه فرم پيوست شماره 2) و اظهار نظر كارشناس مربوطه در خصوص توجيه فني و اقتصادي طرح.
3- جدول تكميل شده فرم هاي امتياز بندي و دلايل انتخاب متقاضي نسبت به ديگر متقاضيان با ذكر امتياز
4- مدارك تصديق كننده اظهارات جدول امتيازات(مدارك لازم جهت اطمينان از صحت اظهارات مندرج در هر بخش)
5- ارائه طرح توجيه مالي، فني و اقتصادي(F.S)
6- پروفرماي ماشين آلات با ذكر مشخصات فني صادره از سازنده اصلي ماشين آلات به همراه ليست دقيق تفكيكي و قيمت هاي مربوطه
7- كاتالوگ و مشخصات فني ماشين آلات در صورت موجود بودن CD ماشين آلات خط توليد نيز ارسال گردد.
8- اساسنامه شركت و آخرين تغييرات
9- مصوبه هيئت مديره جهت اجراي طرح
10- كپي شناسنامه و كارت ملي و مدارك تحصيلي و سوابق تجربي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل
11- رزومه شركت، مدير عامل و اعضاي هيئت مديره
12- پيوست شماره 3
13- ارائه گزارش از مجموعه توانمندي هاي متقاضي و سهامداران در ايجاد و بهره برداري شامل:
• توانمندي هاي بالقوه يا بالفعل براي حضور موفق متقاضي در بازار به همراه مستندات مرتبط
• سوابق در راه اندازي و بهره برداري طرح و طرح هاي مشابه در زمينه هاي مختلف فني و مهندسي و مديريتي
• توان مالي متقاضي براي جذب و مديريت منايع مالي در دوره راه اندازي
• نحوه عملكرد متقاضي نسبت به تعهدات احتمالي قبلي
تبصره 6
ضمناً تأكيد مي گردد صرفاً طرح هايي به دبيرخانه ستاد راهبردي ارسال مي گردد كه در چهارچوب و فهرست طرح آمايش بوده باشد.لازم به ذكر است درخواست متقاضياني كه داراي نقص در پرونده و مدارك ارسالي باشند مورد بررسي و پيگيري قرار نمي گيرد.
تبصره 7
بانك عامل بر اساس درخواست متقاضي مشخص مي شود ولي در صورت صلاحديد، ستاد راهبردي مي تواند بانك عامل را تغيير دهد.
5- بررسي و ارزيابي مدارك و طرحهاي توجيه فني و اقتصادي توسط دفتر نظارت و ارزيابي و بانك عامل
اين مرحله از فرايند توسط دفتر نظارت و ارزيابي و همچنين بانك عامل اجرا مي گردد. در اين مرحله طرحهاي توجيهي رسيده از مرحله قبلي مورد بررسي و اعلام نظر هر دو مرجع قرار مي گيرد. دفتر نظارت و ارزيابي طرح ها را از بعد فني و تكنولوژيكي بررسي نموده و بانك عامل نيز طرح ها را از بعد مالي و اقتصادي بررسي مي نمايد. شرط وارد شدن تقاضا به مرحله بعدي و ادامه فرايند، موافقت بانك و دفتر نظارت و ارزيابي مي باشد.
تبصره 8
در صورت عدم توافق هر يك از دو مرجع بررسي كننده، مرجع مربوطه دلايل خود براي عدم موافقت با درخواست متقاضي را در قالب يك گزارش به ستاد راهبردي ارائه مي نمايد، تصميم گيري در مورد ادامه فرايند منوط به نظر ستاد راهبردي مي باشد.
تبصره 9
در صورتيكه با دلايل متقن تشخيص داده شود كه متقاضي اول از ادامه اجراي طرح و سرمايه گذاري منصرف گرديده است، موضوع به وي ابلاغ و از متقاضي دوم جهت سرمايه گذاري دعوت و جواز تأسيس صادر مي گردد.
تبصره 10
به منظور اجراي هرچه بهتر طرح و رفع موانع و مشكلات احتمالي، لازم است سازمان صنايع استان رونوشتي از تمامي مكاتبات مربوط به طرح آمايش خود را براي دفتر پيگيري طرح هاي آمايش صنعت و معدن ارسال نمايند.
6- ارائه گزارش از نتايج ارزيابي طرحها به ستاد راهبردي و تصويب طرحها براي ارسال به بانك عامل
اين مرحله از فرايند به عهده دبيرخانه ستاد راهبردي مي باشد كه مي بايست تقاضاهاي بررسي شده در بانك عامل و دفتر ارزيابي كه مورد موافقت هر دو مرجع مي باشند را براي تصويب نهائي و معرفي به بانك عامل به ستاد راهبردي ارائه كرده و پس از تصويب نهائي، طرحها را براي دريافت وام به بانك عامل معرفي نمايد. طبق برنامه ريزي هاي انجام شده و به منظور تسريع در روند كار، ستاد راهبردي با تشكيل جلسات فوق العاده نسبت به بررسي، تأييد و ارسال طرح ها به بانك هاي عامل اقدام مي نمايد
خلاصه گردش كار
پس از اتمام ثبت نام تكميلي توسط متقاضي در سايت آمايش، سازمان صنايع و معادن استانها مدارك متقاضي را دريافت كرده و پس از بررسي مدارك ،جدول امتياز بندي و اظهارات متقاضي ،فرم بررسي اوليه را در سايت تكميل مي نمايند.سازمان براي 2 متقاضي كه بيشترين امتياز را دارند موافقت اوليه صادر كرده و اين دو متقاضي موظفند طبق درخواست سازمان نسبت به تهيه طرح امكان سنجي اقدام نمايند.كارگروه صنعت و معدن پس از بررسي نظر سازمان،طرح توجيهي و مدارك دريافتي از سازمان براي متقاضي نهايي جواز تأسيس صادر مي كند و تمام نتايج و مدارك و بررسي ها به دبيرخانه ستاد راهبردي ارسال مي شوند و پس از ارسال مدارك به دفتر نظارت و ارزيابي و بانك اين دو نهاد به ترتيب از بعد فني - تكنولوژيكي و مالي – اقتصادي بررسي هاي خود را انجام داده و پس از اعلام موافقت آنها طرح براي تصويب نهايي به ستاد راهبردي ارسال مي شود تا پس از تصويب جهت دريافت تسهيلات به بانك معرفي شود.

چكيده طرح توليد
1- نام شركت
2- نوع توليد
3- محل اجراي طرح
4- ميزان پيشرفت طرح
5- توانمندي بالقوه و بالفعل متقاضي يا عوامل مديريتي طرح براي كسب سهم بازار
6- سطح علمي هر يك از عوامل اجرائي و مديريتي طرح
7- سابقه فني قبلي در اجرا يا بهره برداري از طرحهاي مشابه يا حتي متفاوت
8- تيم هاي همكار يا مشاوران در زمينه هاي مختلف فني و . . .
9- ميزان دارائيهاي سهامداران
10- سوابق مالي طرحهايي كه قبلا توسط متقاضي اجرا گرديده اند
11- ظرفيت عملي ساليانه
12- مشخصات فني محصول
13- روش توليد
14- مشخصات ماشين آلات خارجي به تفكيك ظرفيت،قيمت،شركت و كشور سازنده
15- مشخصات ماشين آلات داخلي به تفكيك ظرفيت،قيمت و شركت سازنده
16- نحوه تامين دانش فني
17- مساحت زمين
18- مساحت زير بنا به تفكيك توليدي و غير توليدي
19- تعداد نيروي انساني
20- ميزان مصرف ساليانه انرژي به تفكيك برق و آب و سوخت
21- ميزان سرمايه گذاري ثابت
22- ميزان سرمايه در گردش
23- ميزان سرمايه گذاري كل
24- قيمت تمام شده واحد محصول در ظرفيت نهايي
25- قيمت فروش واحد محصول در ظرفيت نهايي
26- قيمت فروش كل در ظرفيت نهايي
27- ميزان سود ساليانه در ظرفيت نهايي
28- نقطه سر به سر
29- زمان بازگشت سرمايه
30- نرخ بازده داخلي
31- نسبت سرمايه گذاري ارزي به سرمايه گذاري ثابت
32- نحوه تهيه و تامين مواد اوليه براي طرح هاي خاص از مراجع ذيصلاح


2-طرحهای نیمه تمام
طرح های نیمه تمام به طرح هائي اطلاق مي گردد كه بخشها ئي از مراحل اجرائي آنها انجام پذيرفته و بنا به دلايلي كه از جمله مهمترين آنها عدم تأمین مالي و ناتوانی فني و اجرايي متقاضي مي باشد، طبق برنامه زمانبندي به مرحله ی بهره برداري نرسيده و تكميل و بهره برداري از آنها نياز به احراز توجيه پذيري طرح و تأمین مالي خواهد داشت.
افرادی که صاحب چنین طرح هایی هستند و درخواست وام دارند می توانند درخواست خود را در بخش «طرح های نیمه تمام» در پایگاه ثبت نمایند. براي ثبت درخواست وام لطفاً به صفحه ی ورود برويد.
هدف
هدف از ایجاد این بخش، تأمین سرمایه ی مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام می باشد.
تسهیلات
براي تأمین اهداف فرایند در قالب طرح آمایش صنعت و معدن، تسهیلات زیر در نظر گرفته شده است:
• بهره مندی از تسهیلات ریالی و ارزي بانکهای عامل بر اساس تفاهمنامه ی بین وزارت صنایع و معادن و بانکهای ياد شده
• کمکهای مشاوره ای
حداقل شرايط براي تخصيص تسهيلات براي تكميل طرح هاي نيمه تمام
1- داشتن حداقل 40 درصد پیشرفت فیزیکی (حتماً بندهاي 3,1و4 فرم پيشرفت فيزيكي و هزينه اي (پیوست1) تکمیل شده باشد)
2- مغایرت نداشتن پيشرفت فيزيكي طرح با پيشرفت هزینه ای آن در پیوست 1
تبصره 1
طرح هايي كه كمتر از 40 درصد پيشرفت فيزيكــي داشته اند مشروط به وجود مازاد اعتبار در فصل تكميل طرح هاي نيمه تمام كه زمان آن متعاقباً به اطلاع خواهـــد رسيد، براساس ضوابط طرح آمايش با پيشنهاد استان و موافقت كارگروه صنعت و معدن به دبيرخانه ستاد راهبردي ارسال مي گردد.
3- مطابقت داشتن طرح نيمه تمام با اولویت های صنعتی و معدنی یا اخذ مجوز اولویت خاص از دفتر برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن (فهرست اولويت هاي صنعتي و معدني در وبگاه وزارت صنایع و معادن موجود می باشد(
ضوابط و نحوه پرداخت تسهيلات
پرداخت تسهيلات به صورت اعتبار اسنادی در نفع سازندگان ماشين آلات و يا شركت پيمانكار فني و مهندسي مي باشد. شيوه اجرا و مراحل آن طبق آيين نامه بانك عامل خواهد بود.
تبصره 2
در موارد خاص بنا به تشخیص بانک اعتبار اسنادی به نفع مجری با اخذ تعهدات مورد نیاز، قابل گشایش خواهد بود.
معیارهای گزینش طرحهای نیمه تمام
امتیازات و معیارهای انتخاب بر اساس شاخصهای ذیل می باشد. امتیاز نهائی بر اساس ضرب امتیاز هر شاخص در ضریب اهمیت مشخص می شود.
• سوابق مالی متقاضی*
• ميزان پيشرفت طرح
• علت نيمه تمام ماندن طرح
• پیش بینی زمان بهره برداري
• ميزان اشتغال
• دامنه فروش محصول شركت
• اولويت هاي تكنولوژيك
• امكان ورود رقباي جديد
• مدت زمان شروع طرح
• سطح تكنولوژيكي
• نوع شركت
• توان مديريت (سوابق تحصيلي(
• مديريت (تجربه و سابقه كار(
• قرارداد پیش فروش
• درجه توسعه یافتگی شهرستان محل اجرای طرح (بر مبنای معیار بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق(
*بررسی سوابق مالی متقاضی در سطح اولیه به عهده دبیرخانه استانی و کارگروه استانی می باشد ولی به صورت کامل به عهده بانک عامل می باشد.
3- سرمايه در گردش
منظور از وام «سرمايه در گردش» تأمین دارائيهاي جاري مورد نياز متقاضي جهت بهره برداري مطلوب از واحد صنعتي فعال از طريق تأمین مالي كوتاه مدت، متناسب با يك دوره توليد می باشد. به عنوان مثال یک شرکت تولیدی می تواند برای خرید مواد خام جهت تولیدات یک سال آينده اش تقاضای وام «سرمايه در گردش» به ميزان 500 ميليون تومان داشته باشد و تعهد نماید که در پایان دوره ی توليدش (مثلاً پس از 6 ماه(مبلغ وام را به بانک بازگرداند.
افرادی که صاحب چنین طرح هایی هستند و درخواست وام دارند می توانند درخواست خود را در بخش «سرمایه در گردش» در پایگاه ثبت نمایند.
* كليات
* اهداف
* اولويت ها
* شرایط
* فرايند اعطای تسهیلات
1- نام نویسی اینترنتی و تحویل مدارک (به صورت دستی(
2- بررسي تقاضا در سازمان صنايع و معادن استان
3- بررسي در كارگروه استان و گزینش متقاضیان
4- بررسي نهايي توسط دفتر نظارت و ارزیابی با همکاری دفاتر تولید
5- تأييد نهايي در ستاد و معرفي به بانك براي پرداخت تسهيلات
كليات
نظر به اهميت بحث سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نياز مبرم صنعتگران به اين تسهيلات و همچنين همراستا بودن اين مقوله با اهداف كلي طرح آمايش،تسهيلات سرمايه در گردش مورد توجه ویژه قرار مي گيرد.
به همين منظور اين تسهيلات در طرح آمايش صنعت و معدن در كنار كانال هاي قبلي دريافت تسهيلات سرمايه در گردش به متقاضيان واجد شرايط اعطا مي شود.
اهداف
• بهره برداری از سرمايه گذاری های انجام شده در واحدهاي توليدي
• استفاده بهينه از امكانات، تجهيزات و نيروي كار واحد هاي توليدي
• حمايت از سرمايه گذاری در بخش صنعت و معدن
• توجه ویژه به سرمايه گذاران با سابقه در زمينه صنعت و معدن
• تأمین هزينه هاي توليدي واحدهاي داراي اولويت
اولويت ها
ميزان ارزش افزوده
ميزان اشتغال
توليد محصولات صادراتي
داشتن رقابت پذیری
اهمیت محصول تولیدی و نقش آن در سبد مصرفی جامعه
تأمین مواد اولیه یا قطعات واحدهای تولیدی دیگر
داشتن مشتریان بالقوه و بالفعل
شرايط
1- عدم مشكل فروش توليدات در بازار
2- عدم امكان تأمین سرمايه در گردش از طريق افزايش سرمايه از سوي سهامداران
3- عدم امكان تبديل دارائيهاي غير عملياتي به عملياتي
4- عدم امكان پيش فروش محصولات
5- سرمايه در گردش جهت واحدهاي در حال فعاليت كه با تزريق اين مبالغ فعاليت جاري آنها تسريع مي گردد و يا واحدهاي متوقفي كه با اعطاي اين تسهيلات مشكلات آنها مرتفع مي شود و توليد و عرضه خود را ادامه مي دهند مي باشد.
6- واحدهاي متقاضي بايد از سقف اعتباري مناسب نزد بانك عامل برخوردار باشند و يا از طريق وثايق معتبر و يا هرگونه تضمين مورد قبول ديگري به بانك عامل متعهد شوند.
7- واحدهايي كه به ساير بانك ها تعهد قبلي دارند با تجديد ارزيابي و يا سپردن وثايق جديد قادر به بهره گيري اين تسهيلات از طريق بانكهاي عامل طرح (صنعت و معدن و ملت) مي باشند.
8- دوره استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش ارزي – ريالي 6ماه پيش بيني شده و در شرايط ویژه حداكثر زمان بازپرداخت سرمايه درگردش يك سال پيش بيني شده است. (مدت اعتبار معرفی به بانک 2 ماه از تاریخ صدور می باشد و در صورت نیاز تمدید خواهد شد)
9- سياست بانك صنعت و معدن در پرداخت تسهيلات به شركت هاي داراي بدهي به سيستم بانكي تعيين تكليف بدهي و ترتيب باز پرداخت نزد بانك تسهيلات دهنده و اعلام آن به اين بانك مي باشد. همچنين اين بانك به متقاضياني كه از اين بانك تسهيلات دريافت داشته وبدهي آنها معوق گرديده تا زمان تصفيه كامل بدهي يا ترتيب بازپرداخت بدهي، تسهيلات جديدي پرداخت نمي نمايد.


 


شما در کنار ما  به اطلاع کاملی نسبت به سرمایه گذاری در بخش صنعت دست خواهید یافت . 

جهت سفارش طرح به لینک بروید .


 

فرم تماس

دریافت سئوالات بیشتر از طریق ایمیل شرکت   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  02155542363   و  02155033754
اطلاعات بیشتر با شماره 09126309825  ( ساعات تماس 13-8 ) و ( 21-17)

* قبل از هر گونه اقدام در خصوص سرمایه گذاری ، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمائید.

 

 

 

 

جهت نگارش طرحهای توجیهی استاندارد با مصوبه بانکی و صندوق توسعه ملی با ما تماس بگیرید.