بنگاههاي اقتصادي جهت تاسيس بنگاه يا توسعه آ ن ممكن است دچار بحران اقتصادي گردد و با مشكلات مالي مواجه شوند جهت مقابله با اين مشكل مي توانند از منابع مالي كشور تقاضاي تسهيلات نمايند تا بتوانند به اهداف بنگاه كه در زمان تاسيس به ان ذكر نموده اند برسند. جهت دريافت اين تسهيلات بنگاها بايستي براي گرفتن تسهيلات طرحي را كه درنظر دارند اجرا نمايند و از لحاظ مالي توجيه نمايند. ودراين طرح ضمن تشريح نحوه انجام خدمات و يا مراحل توليد در جداول طراحي شده مشخص تمام سرمايه گذاري هاي انجام شد( در بنگاهايي كه قصد توسعه دارند ) ذكر نمايند و همچنين بعد از آ ن بايستي آ ن مقدار مورد نياز جهت تكميل طرح را نيز پيش بيني نمايند بعد از پيش بيني سرمايه مورد نياز نوبت به پيش بيني درآمد و هزينه هاي واحد اجرايي مي گردد كه در آ ن بايستي سرمايه مورد نياز اعم از پيش بيني تعداد كارمندان و كارگران و ميزان حقوق هر كدام , هزينه هاي مربوط به سوخت, هزينه هاي استهلاك, تعميرات و هزينه كارمزد تسهيلات و تمام هزينه هايي كه در ارتباط با توليدات يك بنگاه ايجاد مي شود را پيش بيني نمايند بعد از پيش بيني هزينه ها نوبت به درآمد و خدمات مي شود. كه در آ ن پيش بيني واحد اقتصادي جهت توجيه طرح اجرايي خود و سود دهي بنگاه درآمد خود را پيش بيني نمايند كه اين درآمد بايستي به ميزان باشد كه بعد از پوشش دادن هزينه ها مازاد نقدي درآمد به اندازه اي باشد كه بتواند اقساط تسهيلات دريافتي را نيز پرداخت كند.
در قسمت جداول سرمايه گذاري اين جدول به 3 قسمت تقسيم مي شود :
1. سرمايه گذاري قبلي
2. سرمايه گذاري جديد
3. سرمايه گذاري در گردش
در مورد اول و دوم موضوعات روشن هستند و نياز به توضيح ندارد اما در مورد سوم بايستي گفت كه سرمايه در گردش طرح اجرايي با توجه به هزينه ها پيش بيني شده حداقل براي مدت 3 ماه در نظر گرفته شود.
هزينه هايي مثل حقوق, تعميرات, تسهيلات بانكي, سوخت و خريد مواد اوليه مي باشد كه تمام اين هزينه ها درجه اول مربوط به خود بصورت سالانه پيش بيني شده و 4/1 از آن كه همان 10 روز در سال مي باشد بعنوان سرمايه در گردش در نظر گرفته مي شود .
اظهار نامه :
نحوه ثبت رساندن
واحدهاي اقتصادي جهت به رسميت شناخته شدن در يك جامعه اقتصادي بايستي در يكي از ادارات ثبت اسناد و املاك كشور تحت نام مشخص و شماره مشخص به ثبت برسند در مورد نام بايستي واحد اقتصادي يكسري اصول را رعايت نمايند كه عبارتند از : 1- ايراني
بعد از تاييد شدن نام مورد نظر نوبت به پر كردن اظهار نامه و اساسنامه مي شود كه در آ ن بايستي تمام مشخصات اعم از اعضاء شركت, نحوه تقسيم سهام سرمايه, ميزان سرمايه شركت, دارندگان حق امضاء, آدرس اعضاء, آدرس واحد اقتصادي, در مرحله آخر موضوع شركت كه بايستي دقيقا مشخص شود كه در مراحل بعدي در زمان فعاليت و شروع بكار مشكلي براي واحد اقتصادي پيش نيايد و چنانچه در موضوع شركت به مسائل و توليدات خاص اشره شود بايستي مجوزهاي لازم اخذ شود. و همه و همراه با اظهار نامه تقديم اداره ثبت اسناد و و املاك گردد در اظهار نامه ها كه بعنوان اوراق بهادار در اختيار اداره ثبت اسناد و املاك مي باشد و داراي تمبر نيز مي باشند تمام مشخصات واحد اقتصادي بايستي از آ ن ذكر گردد و اين اظهار نامه بايستي بدون خوردگي نوشته شود. موارد نوشته شده در اظهار نامه به اسناد موارد اساسنامه بايستي باشد و اين دو اوراق نبايستي با يكديگر مغايرت داشته باشند لازم به ذكر است كه اظهار نامه و اساسنامه در دو نسخه تكميل مي گردد كه يك نسخه آ ن در اختيار ثبت اسناد قرار گرفته و نسخه دوم به عنوان اسناد حقوقي واحد اقتصادي در محل دفتر واحد اقتصادي نگهداري مي گردد و در موارد لازم از آنها استفاده مي شود .
بر طبق مشخصات نوشته در اظهار نامه آگهي تاسيس واحد اقتصادي توسط اداره ثبت نوشته مي شود . كه اين آگهي تاسيس در 12 نسخه جهت معرفي واحد اقتصادي به ارگانهاي دولتي كه عبارتند از: 1-روزنامه رسمي كشور جهت چاپ آگهي , 2-...3-... ارسال مي گردد.
آگهي تاسيس چاپ شده در روزنامه رسمي كشور بعنوان مدركي است دال بر به ثبت رسيدن واحد اقتصادي مي باشد جهت فعاليت هاي ذكر شده درموضوع شركت.
پر كردن اظهار نامه
با توجه به مشترريان يك برگ اظهار نامه را با توجه به اطلاعاتي كه خود آنها به ما داده اند پر مي كنيم كه شامل همان چيزهايي كه در برگه است بعد از آن با توجه به همان اطلاعايت كه در برگه اظهار نامه نوشته ايد به دفترچه اساسنامه منتقل مي كنيم همه ي اين كار هايي را كه انجام مي دهيم براي تاسيس شركت محدود, مؤسسه هاي خاص و تعاوني است. اساسنامه شامل همان بندهايي است كه در برگه اظهار نامه آمده ولي با اين تفاوت كه در اساسنامه به صورت كلي حدود و اختيارات شركت يا مؤسسه مربوطه را مشخص مي كند كه شامل بندها و تبصره هايي مي شود .
بخش اول :
1- نام شركت 2- موضوع شركت 3- مدت شركت
4- مركز اصلي شركت و شبه آن

بخش دوم :
5- سرمايه و سهام ( پرداخت بقيه مبلغ سهام , اوراق سهام, گواهينامه موقت سهام, غير قابل تقسيم بودن سهام)
8- گواهينامه موقت سهام 9- غير قابل تقسيم بودن سهام
بخش سوم :
6- تغييرات در سرمايه شركت افزايش و كاهش
بخش چهارم :
7- مجامع عمومي ( عمل انعقاد, دعوت مجمع عمومي , مجامع عمومي, شور جلسه, فاصله بين دعوت )
بخش پنجم :
8-هيئت مديره ( تعداد اعضاي هيئت مديره, مدت ماموريت مديران,اختيارات هيئت مديرهو, صورت جلسات هيئت مديره, پاداش, مسؤليت اعضاي هيئت مديره و مدير عامل )
بخش ششم :
9- بازرس ( مسئوليت بازرسي, حق الزحمه بازرسي, اختيارات بازرس, تريتب و انتصاب وظايف بازرسي)
بخش هفتم :
10- سال مالي و حسابهاي شركت , مفاصاحساب , تقديم تراز نامه, اقلام تراز نامه, استهلاكات, سود خالص, اندوخته قانوني و اختياري, سود قابل تقسيم
بخش هشتم :
11-انحلال و تصفيه
بخش نهم :
12- متفرقه ( موارد پيش بيني نشده )
يك اساسنامه از نه بخش تشكيل مي شود كه در هر بخش ماده و تبصره هايي در مورد آن بخش حدود و اختيارات ذكر شده است به فرض مثال مدت مديريت مديران در بخش پنجم ( هيئت مديره ) ذكر مي كند كه مدت ماموريت مديران در سال است مدت مذكور تا وقتي نشريات راجب و ثبت و آگهي انتخاب مديران ( ؟ )
خود به خود ادامه پيدا مي كند در بخش هفتم هيئت هيئ مديره بايد طبق ماده ي 137 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لاقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي ها و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد .
تصويب تراز نامه از طرف مجمع عمومي براي هيئت مديره و در پايان اساسنامه يك صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين و يك صورت جلسه ي هيئت مديره شركت وجود دارد كه در اين صورت جلسه اسامي تمام افرادي كه به عنوان رئيس, مدير عامل, ناظر, منشي, ليست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي مؤسسين – اعضاي هيئت مديره كه براي مدت دو سال انتخاب شدند, مشخصات بازرس اصلي- بازرس علي البدل براي يك سال – روزنامه اي درج آگهي در آن مشخص مي شود .
صورت جلسه هيئت مديره
در اين جلسه هيئت مديره را در ساعت و در محل شركت و نسبت به موارد زير با اتفاق آرا اخذ تصميم به عمل آيد . بعد از اين كه اساسنامه با اظهار نامه ي مربوط به آن پر شد آن را به اداره ي ثبت مي فرستيم براي ثبت در آنجا ابتدا يك پيش نويس از اظهار نامه اي كه نوشتيم تهيه مي شود. بعد فيش حق ثبت واريز مي شود. بعد اعضاي هيئت مديره براي ثبت يك نفر را انتخاب مي كنند. پيش نويس حتما بايد به اداره ي ثبت تحويل داده شود تا به آنها آگهي تاسيس ( شركت توليدي , تجاري ) داده مي شود براي تايپ آماده مي شود و ما آنرا تايپ كرده و براي ادارات يك رو نوشت مي كنيم .
1. اداره كار امور اجتماعي
2. اداره ثبت شركت ها
3. اع
4. آمار و بانك ملي مركزي
5. اداره بازرگاني
6. مدير عامل
7. اداره دارايي
8. روزنامه رسمي كشور
9. روزنامه اي كه آگهي در آن درج مي شود.
آگهی تغییرات : گاهاً بلای تغییر برخی از موارد در شرکت ، مؤسسه ، تعاونی ( بر فرض مثال افزایش و کاهش سرمایه – تغییرات سمت اعضای هسئت مدیره جایگزینی علل بدل – استعفای اعضای شرکت و جایگزینی یکی دیگر از اعضای شرکت – خروج شریک پس باید مثل همان اظهارنامه به تعداد رونوشت کپی به اداره ثبت و اداره تابع رونوشت داده شود . و بعد از اینکه ما نیز به آگهی تغییرات دادیم باید برای این مورد باید دوباره یک اساسنامه مجدد پر شود و همه موارد در مورد تغییرات باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد .
برای کار با سیستم ابتدا باید سند هزینه هایی که از روی آن ثبت زده می شود به ترتیب تاریخ وقوع مرتب شده باشد . آگهی تأسیس ( باید داخل سیستم تعریف شود ) مهر و امضای اعضای شرکت ، کلیه فاکتورها ی هزینه و کلیه صورتحساب های در آمد ، پرینت بانک ، کلیه ی قراردادهای شرکت ، لیست های حقوق پرداخت شده صورت جلسات هیئت مدیره مجمع عمومی .
برای انجام کار حسابداری یک شرکت اولین کار مرتب کردن مدارک حسابداری می باشد .
1- فاکتورهای خرید و فروش باید با امضاء حریدار – فروشنده – تاریخ – سربرگ یا مهر شرکت باشد .
2- باری هزینه حقوق و دستمزد بایستی لیست حقوقی یا لیست بانکی یا غیر بانکی که به امضاء هیئت مدیره دریافت وجه باشد .
3- فاکتور نمونه و خرید و فروش و هر گونه دریافت و پرداخت باید بر اساس تاریخ مرتبط شود .
برای انجام کار حسابداری و ثبت اسناد و مدارک برنامه حسابداری اولین قدم معرفی شرکت در سال مربوط ، انتخاب دوره مالی و ... میباشد . و اسناد بر اساس تاریخ ثبت شده و در روزنامه حساب بخشی به عنوان جسابداری وجود دارد که ثبت اسناد و انتقال و ... زیر مجموع این بخش می باشد و از این گزینه استفاده کرده و اسناد معتبر را ثب می زنیم از قسمت انتخاب شرکت نوع شرکت را انتخاب می کنیم تک شرکتی ، چند شرکتی ، مشخصات شرکت را بر اساس اساسنامه به آن داده اند پر می کنیم .
اسناد : قسمت تشکیل شد آن 1- صدور سند 2- اصلاح سند 3- درج سند 4- خالی نمودن سند 5- حذف اسناد 6- حذف یک نقد چک 7- لیست اسناد 8- ثبت دائم 9- سند افتتاحیه 10 – سند اختتامیه
9- سند افتتاحیه : اولین مرحله برای وارد کردن ثبت های شرکت از این قسمت وارد می شود – تنظیم سند افتتاحیه ، ثبت اطلاعات اوله شرکت که از روی آگهی تأسیس آخرین تأسیس آخرین آگهی تغییرات ثبت داده می شود ( سند افتتاحیه سل قبل ) .
1- صدور سند : بر اساس مدارک ثبتی سند می خورند – جزء معین – عنوان حساب ، شرح حساب ، مبلغ جزء ، بدهکار ، بستانکار
کلیدها : f2 تاریخ سند راتنظیم می کنیم – F3 شرح آرتیکل شرح سند F4 ‌ شماره کل ها را مشخص می کنیم
دارایی ها : 1- بستانکاران 2- درآمد 3- هزینه ها 4 – ESP اطلاعات
2- اصلاح سند : اگر در سندی اشکالی وجود داشته باشد اصلاح می شود .
3 – درج سند : گاهاً برای ثبت یک سند بین دو سند دیگر زده شده از این قسمت وارد می شویم .
4- خالی نمودن سند : هر گاه خواستیم اطلاعات یک سند را حذف کنیم از این قسمت استفاده میکمنیم .
5- لیست اسناد : برای چاپ گرفتن اسناد و اینکه سند در چند برگ است .
6- ثبت دائم اسناد : وقتی ثبت اختتامیه را می زنیم حسابهای داخل اختتامیه را دائم می کنیم .
7- وقتی حساب های موقت بسته شدند از روی دفتر کل سند های اختتامیه را می زنیم .
حساب ها :
1- تعریف و اصلاح حساب ها 2- لیست حساب ها ( کل حساب ) 3- لیست حساب ها (‌نام حساب ) 4- تنظیم افتتاحیه حساب ها 5- کپی سر فصل ها 6- تغییر کد معین 7- حذف حساب
1- در این قسمت کد کل ، کد نوع ، مبلغ افتتاحبه ، در قسمت عنوان حساب و ماهیت حساب را که می تواند بدهکار یا بستانکار یا هم بدهکار و هم بستانکار باشد را مشخص می کنیم . برای تغییر کد حساب یا عنوان حساب باید اول از همین قسمت گزینه حذف حساب را انتخاب کرده و سند قبلی را با DELETE حذف کرده و بعد کد اصلاح شده را در قسمت تعریف و اصلاح حساب ها تعریف می کنبم .
2- لیست حساب ها ، به ترتیب کد حساب 3- لیست حساب ها به ترتیب نام حساب 4- تنظیم افتتاحیه حساب ها 5- کپی سرفصل ها جهت ایجاد حساب های جدید 6- تغییر کد معین و خرید اسناد 7- حذف اسناد .
گزارشات :
دفاتر : 1- دتر روزنامه : تمامی اسناد که در قسمت اسناد و صدور سند ثبت می شود به طور خودکار توسط سیستم در دفتر روزنامه نیز ثبت می شود . 2- دفرکل : کل هر حساب و گردش آن حساب در بدهکار و بستانکار .
3- دفتر معین : معین برای اشخاص و غیره گرفته می شود . و تمامی جزئیات را که در کل دبده نمی شود را می توان در معین یافت 4- دفتر تفضیلی : اگر حساب تفضیلی دشتیم برای مشاهده گزارش حساب از این هزینه استفاده می کنیم .
ترازها : تراز کلیه حسابهای کل ، معین و جزء ، تراز کل ( 4 ستونی ) در این قسمت تمامی حساب های دائمی و موقت را با مانده آخر دوره و گردش طی دوره می توان مشاهده کرد . تراز معین ، تراز تفضیلی ، تراز کل (‌8 ستونی ) ، تراز معین ( 8 ستونی )
سود و زیان : 1- معرفی کد های کل افزاینده سود ناویژه 2- معرفی کدهای کلی کاهنده سود ناویژه 3- معرفی کدهای کل افزاینده سود ویژه 4- معرفی کدهای کل کاهنده سود ویژه 5- گزارش سود و زیان
جستجو در اسناد : این قسمت از دارایی به دو قسمت تقسیم می شود 1- بر اساس مبلغ 2- بر اساس شرح خلاصه سند ماهانه : گزارش قدیمی ، جدید – نمایش حساب های مانده باز .چک های پرداختی ، دریافتنی ، وام ها .


شما در کنار ما  به اطلاع کاملی نسبت به سرمایه گذاری در بخش صنعت دست خواهید یافت . 

جهت سفارش طرح به لینک بروید .


 

فرم تماس

دریافت سئوالات بیشتر از طریق ایمیل شرکت   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  02155542363   و  02155033754
اطلاعات بیشتر با شماره 09126309825  ( ساعات تماس 13-8 ) و ( 21-17)

* قبل از هر گونه اقدام در خصوص سرمایه گذاری ، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمائید.

 

 

 

 

جهت نگارش طرحهای توجیهی استاندارد با مصوبه بانکی و صندوق توسعه ملی با ما تماس بگیرید.