فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             

مقدمه

الف )تعريف طرح آمايش

ب ) مزاياي استفاده از طرح هاي صنعتي و معدني آمايش

ج ) انواع طرحهاي قابل اجرا در قالب آمايش صنعتي و معدني كشور

د ) فرايند و مراحل استفاده از مزاياي طرح آمايش صنعتي و معدني

ه ) شرايط سرمايه‌گذاري در طرحهاي آمايش صنعتي و معدني كشور

و) نظارت بر اجراي طرحهاي آمايش صنعتي و معدني كشور

ز ) تسهيلات و مشوق هاي طرحهاي آمايشبخش دوم :

مشخصات طرحهاي قابل اجرا در قالب طرح آمايش صنعتي و معدني كشور توسط تعاونيها

َجدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري صنعتي استانها در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور.

بخش سوم :

نحوه مشاركت تعاونيها در اجراي طرح صنعتي و معدني 

 

 مقدمه:

باعنایت به اهميت همسويي استراتژي توسعه تعاوني‌هاي تولیدی با سياست‌هاي وزارت صنايع و معادن و به منظور جلب حمايت فني و تخصصي سازمان ‌هاي ذیربط در استانها از طرح‌هاي در دست اجرای تعاوني‌ها ودر راستای انجام وظایف تخصصی وراهبردی دفتر تعاونيهاي توليدي با بررسی اولویت های سرمایه گذاری در قالب طرح آمايش صنعتي و معدني کشور نسبت به تعیین واعلام  مشخصات و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري مرتبط با حوزه صنايع و معادن در هر استان به شرح  گزارش  پیوست با هدف ایجاد بستر مناسب مشارکت موثر بخش تعاون  در اجرای این طرح ملی وهمچنین توسعه تعاونیهای توانمند تولیدی اقدام نموده است.

نظر به اينكه طرح مذكور در چارچوب قواعد ومقررات خاصي از سوي وزارت صنايع ومعادن از اوايل سال 87 در حال اجرا بوده واين دفتر بعنوان تنها دفتر تخصصي در بخش صنعت ومعدن در سطح وزارت متبوع ناگزير به اشراف كامل بر طرح هاي در حال اجرا اين بخش مي باشد لذا در بدو شروع طرح مبادرت به كسب اطلاعات وبررسي راهكارهاي ورود تعاونيها به اين طرح نمود كه ماحصل آن  با توجه دستورالعملهاوحجم سرمايه گذاري طرحهاي مشمول اين طرح , مشاركت بخش تعاون بصورت تعاونيهاي فراگير ملي يا منطقه اي  ويا سهامي عام در آن طرح تشخيص داده شد. از اينرواين دفتر نسبت به شناسايي(146)طرح مرتبط با فرآوري مواد معدني و(267)طرح در ساير گرايشهاي صنعتي مجموعاً(413) طرح صنعتي ومعدني با حجم سرمايه گذاري مشخص در استانهاي كشور نمودوضمن ابلاغ آن به هر استان گزارش كلي اقدامات صورت پذيرفته را در دوگرايش صنعت ومعدن (طي نامه هاي شماره 29276 مورخ 12/5/87 و  26839 مورخ 1/5/87)به استحضار معاونت نظارت وبهره برداري وقت رساند Text Box:  

 

امید است با توجه به مزایای در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در  طرحهای مزبوراز قبیل:( تخصيص وجوه اداره شده  از محل كمك‌هاي فني اعتباري ويارانه‌ها، تخصيص تسهيلات ارزي مورد نیاز از محل حساب ذخيره ارزي، امكان بهره‌مندي از تسهيلات ريالي بانكهاي صنعت و معدن و ملت وتخفيف 30 تا 80 درصدی در هزينه‌هاي آماده سازي و حق بهره‌برداري از اراضي صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي) ازسوی وزارت صنایع ومعادن وعمل به پیشنهاد این دفتر  توسط ادارات کل تعاون استانها مبنی بر(( برگزاری جلسات مشترکی با هماهنگی و همکاری سازمان صنایع  ومعادن وحضور سرمایه گذاران وتشکل های متقاضی سرمایه گذاری جهت اطلاع رسانی ،امکان سنجی وبررسی نحوه بهینه ورود بخش تعاون به حوزه سرمایه گذاریهای بزرگ تولیدی در هر استان)) شاهد حضور موثر وکار آمد تعاونیهای تولیدی در اجرای این طرح ملی  در بخش صنعت  معدن وصنایع وابسته باشیم.

 

در اين قسمت جا دارد از كليه پرسنل ادارات صنعت و معدن كه در اين زمينه تلاش پيگيرانه اي را از خود نشان داده اندمراتب تشكر و قدرداني خود را اعلام نمايد.

بخش اول :

آشنايي با طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

 

الف )تعريف طرح آمايش

منظور از آمايش صنعت و معدن، ايجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتي و معدني كشور با بهره گيري از امكانات و قابليت هاي متنوع استانها و توجه به امكانات بالقوه و بالفعل منابع انساني و طبيعي و زير ساختي استانهاي مختلف كشور مي باشد.

ب ) مزاياي استفاده از طرح هاي صنعتي و معدني آمايش :

§       گسترده شدن صنعت در اقصي نقاط كشور

§       توجه به مزيت هاي نسبي و خاص در مناطق مختلف كشور

§       تكميل زنجيره هاي توليد

§       توليد متوازن و هدفمند

§       دستيابي به اهداف صنعتي و معدني سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران

§       افزايش مشارکت بخش خصوصي توانمند با توجه به سياستهاي کلي اصل 44

§       صدور جوازهاي تاسيس بر پايه بررسي هاي فني و اقتصادي

§       کاهش فاصله سرانه سرمايه گذاري صنعتي بين استانهاي توسعه يافته و توسعه نيافته صنعتي کشور

§       زمينه سازي براي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي بويژه كشورهاي مسلمان وايرانيان مقيم خارج

ج ) انواع طرحهاي قابل اجرا در قالب آمايش صنعتي و معدني كشور

          1) طرحهاي ايجادي: طرحهاي ايجادي به طرحهائي اطلاق مي‌شود كه در ابتدا فاقد هرگونه پيشينه بوده و اجراي آن منتج به توليد كالاي جديدي خواهد شد.اين طرحها با هماهنگي استانها و مطالعات انجام گرفته در مورد ظرفيتهاي سرمايه گذاري استانها براي هر استان تعريف شده است.

      2)طرحهاي نيمه تمام: به طرح هائي اطلاق مي گردد كه بخشهائي از مراحل اجرائي طرح انجام پذيرفته و بنا به دلايلي كه از جمله مهمترين آنها عدم تامين مالي و عدم توان فني و اجرايي متقاضي مي باشد، طبق برنامه زمانبندي طرح به مرحله بهره برداري نرسيده و تكميل و بهره برداري از آن نياز به احراز توجيه پذيري طرح و تامين مالي خواهد داشت.

     3)سرمايه در گردش: منظور تامين دارائيهاي جاري مورد نياز متقاضي جهت بهره برداري مطلوب از واحد صنعتي فعال از طريق تامين مالي كوتاه مدت،متناسب با يك دوره توليد خواهد بود.

      4)طرح هاي بازسازي و نوسازي: به طرحهائي اطلاق مي شود كه داراي سابقه فعاليت بوده و بدلايل متعددي از جمله عدم برخورداري از دانش فني روز، قدمت ماشين آلات و مستهلك بودن آن نياز به باز سازي و نو سازي دارند.

د ) فرايند و مراحل استفاده از مزاياي طرح آمايش صنعتي و معدني

1-متقاضيان با توجه به نوع طرح خود ميتوانند در پايگاه اينترنتي طرح آمايش صنعت و معدن به آدرسhttp://www.tarheamayesh.ir   مراجعه وثبت نام و اطلاعات خود را وارد نمايند. راهنمايي مورد نياز درخصوص هر نوع طرح در پايگاه مذكور قابل دسترس مي باشد.

2) ارائه درخواست و طرح توجيهي توسط متقاضي به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه.

3)بررسي طرح توسط سازمان صنايع و معادن و ارجاع آن در صورت تصويب به كارگروه صنعت و معدن استان

4)ارسال مصوبات كارگروه در قالب صورتجلسه تنظيمي جهت اقدام بعدي به ستاد راهبردي وزارت صنايع

5) كارگروه استان پس از ارجاع طرح و ارائه گزارش از سوي دبيرخانه كارگروه (سازمان صنايع و معادن استان) در خصوص شرائط سرمايه‌گذار جهت اجراي طرحهاي منتخب، شامل توان مالي سرمايه‌گذار در امكان توديع سهم آورده، توان فني و سوابق اجرائي متقاضي جهت اجراي طرح، همچنين سوابق مديريتي متقاضي و مشاوران فني و اجرايي طرح در صورت تأئيد كليات طرح از طريق دبيرخانه كارگروه استاني به دبيرخانه ستاد راهبردي مستقر در معاونت برنامه‌ريزي توسعه و فناوري ارسال مي‌نمايد.

6) كارگروه استان درخواست‌هاي سرمايه‌ در گردش، طرحهاي توسعه، طرحهاي بازسازي و نوسازي واحدهاي موجود را پس از تهيه گزارشات فني اقتصادي لازم از طريق دبيرخانه كارگروه مورد رسيدگي قرار داده و پس از بررسي و تصويب، براي تسهيلات كمتر از 10 ميليارد ريال به مديريت بانك استان و بيش از آنرا به ستاد راهبردي از طريق دبيرخانه كارگروه استان ارسال خواهد نمود.

    7)  دبيرخانه نسبت به تهيه و ارسال گزارش طرحهاي مطروحه در جلسات كارگروه به تفكيك تاريخ برگزاري جلسات شامل مشخصات طرح، سرمايه‌گذار (متقاضي)، مبلغ هزينه‌هاي طرح، ميزان تسهيلات درخواستي و ... در ابتداي هر ماه (حداكثر تا پايان وقت اداري روز سوم هر ماه) به ستاد راهبردي به رياست وزير محترم صنايع و معادن ارسال مي گردد.

8)گزارش وضعيت طرحهاي معرفي شده شامل چكيده مشخصات فني اقتصادي طرح و قابليت‌ها و اهليت مجريان طرح‌ها بانضمام نظرات كارگروه استاني درستاد راهبردي مورد بررسي و در صورت تأئيد جهت ارزيابي به بانك ملت يا صنعت و معدن ارسال مي‌گردد.

9ـ بانكهاي عامل  با دريافت معرفي نامه ستاد راهبردي و يا كارگروه استاني، حسب مورد بانضمام گزارش توجيهي طرحهاي واصله را كه بدواً به تأئيد وزارتخانه رسيده و همچنين كليه مجوزها، مستندات بويژه پروفرما يا پيش فاكتور ماشين‌آلات را از ابعاد مختلف از جمله فناوري و اصالت صادر كننده پروفرما يا پيش فاكتور (كه به تأئيد وزارتخانه رسيده باشند) مورد بررسي قرار داده و در صورت نقص مدارك و يا گزارش مراتب را با ذكر موارد حداكثر ظرف 7 روز كاري به اطلاع متقاضي، مشاور و ستاد راهبردي خواهد رساند.

10ـ بانك پس از اخذ گزارش توجيهي و مدارك و مستندات بطور كامل ظرف مدت 30 روز نسبت به ارزيابي طرح اقدام و پس از طرح در اركان اعتباري بانك، نتايج اعم از تصويب و يا عدم تصويب طرح را به متقاضي و ستاد راهبردي اعلام خواهد نمود.

11ـ درخواست متقاضيان تسهيلات سرمايه در گردش پس از طرح در كارگروه استاني و يا ستاد راهبردي، در صورت احراز اولويت اعطاي تسهيلات سرمايه درگردش با توجه به سقف اعتبار از سوي كارگروه مزبور به بانك معرفي مي‌گردد.

12ـ بانك نسبت به ارزيابي، تصويب و انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات با متقاضي اقدام و كليه مراحل اعطاي تسهيلات و نظارت بر طرح را منطبق با دستورالعمل و ضوابط بانك معمول خواهد نمود.

ه ) شرايط سرمايه‌گذاري در طرحهاي آمايش صنعتي و معدني كشور

مجموعه توانمندي‌هاي متقاضي در ايجاد و بهره‌برداري هرچه بهتر از طرح از جنبه‌هاي مختلف مي‌بايست بررسي گردد. اين توانمندي‌ها مي‌توانند مربوط به سهامداران، هيأت مديره، مديران و مشاوران فني، اجرائي متقاضي (عوامل طرح) باشد كه در هر مورد بايد ذكر شوندمهمترين شرايط متقاضيان سرمايه گذاري به شرح ذيل مي باشد.

§       توانمندي بالقوه يا بالفعل براي حضور موفق متقاضي در بازار.

§       سوابق در راه‌اندازي و بهره‌برداري طرح و طرحهاي مشابه در زمينه‌هاي مختلف فني، مهندسي و مديريتي.

§       توان مالي متقاضي براي جذب و مديريت منابع مالي در دوره راه‌اندازي و بهره‌برداري.

§       نحوه ايفاي تعهدات متقاضي نسبت به تعهدات احتمالي قبلي

§       در صورتيكه عوامل مديريت خارج از تركيب سهامداران مي‌باشند نحوه ايجاد وابستگي و ميزان تعهد آنها به طرح تشريح شود (قرارداد مدت دار، مشاركت در سود، حقوق و مزايا و ...

§       موضوع طرح و ارتباط آنها با توانمندي مديريتي متقاضي.

و) نظارت بر اجراي طرحهاي آمايش صنعتي و معدني كشور

نظارت بر اعطاي تسهيلات توسط دبيرخانه كارگروه استاني و بانك انجام مي‌پذيرد. دبيرخانه كارگروه استاني، گزارشهاي نظارتي مأخوذه از مشاور طرح را مورد بررسي لازم قرار داده و گزارش لازم از پيشرفت پروژه و موارد مغايرت احتمالي را به ستاد راهبردي و بانك اعلام مي‌نمايد.

بانك نيز مطابق روال عادي و در چارچوب قوانين، مقررات و دستورالعملهاي موجود نسبت به نظارت بر اجراي طرحها اقدام مي‌نمايد و نظارت عاليه بر عملكرد كارگروهها و طرحهاي مصوب را ستاد راهبردي وزارت بعهده دارد.

 

ز ) تسهيلات و مشوق هاي طرحهاي آمايش

علاوه بر تسهيلات پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات موجود تسهيلات زير براي طرحهاي سرمايه‌گذاري آمايش در نظر گرفته شده است.

1 - تسهيلات ارزي

 تخصيص تسهيلات ارزي از حساب ذخيره ارزي

2 - تسهيلات ريالي

 تخصيص وجوه اداره شده كمك هاي فني اعتباري يارانه ها در حد امكانات وزارت متبوع امكان بهره مندي از تسهيلات ريالي بانك هاي صنعت و معدن و ملت بر اساس تبادل تفاهمنامه بين وزارت صنايع معادن و بانكهاي مذكور


 

3- حدود آورده متقاضي

حداقل حدود آورده متقاضي جهت سرمايه گذاري در طرح ها به شرح زير است:

§        در استان هاي توسعه نيافته صنعتي10 %

§        در استان هاي كمتر توسعه يافته صنعتي 20%

§        در استان هاي توسعه يافته صنعتي 30%

 * سهم و آورده‌ي نهايي متقاضي در هر طرح متناسب با شرايط آن طرح و به دنبال آن، تصميم ارکان اعتباري بانک عامل خواهد بود.

4 - زمين و امكانات زير بنايي

تخفيف در هزينه هاي آماده سازي و حق بهره برداري از اراضي صنعتي در شهركهاي صنعتي به شرح زير است:

§        در استانهاي توسعه نيافته صنعتي 80%

§        در استانهاي كمتر توسعه يافته صنعتي 60%

§        در استانهاي توسعه يافته صنعتي30%

 

 

 

بخش دوم :

مشخصات طرحهاي قابل اجرا در قالب طرح آمايش صنعتي و معدني كشور توسط تعاونيها

 

 

جدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري استانها در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

رديف

نام استان

نام محصول

ظرفيت طرح

 

ميزان سرمايه‌گذاري

(ميليارد ريال)

اشتغال

برآورد زمين

مورد نياز (مترمربع)

1

آذربايجان شرقي

صمغ بيولوژيك زانتان

100تن

16

19

2500

مواد موثره دارويي

400تن

35

50

6000

فيلمهاي ضد خوردگي

960تن

22

33

5000

كود كمپوست

10000تن

20

25

10000

پمپهاي بزرگ و توربين‌هاي آبي

18 دستگاه

31

123

12000

پمپهاي بزرگ و توربينهاي آبي

18 دستگاه

31

123

12000

تجهيزاتي آبياري تحت فشار قطره‌اي

100 دستگاه

25

52

5000

ترمز ABS

20 هزار عدد

36

30

8000

قطعات خودرو به روش فورجينگ

4000تن

35

200

600

پودرهاي ميكرونيزوه صنعتي

100 هزار تن

22

59

12000

آجر نسوز

10 هزار

38

62

8000

اسانسهاي گياهي

200تن

10

31

9000

روغن هسته انگور

500تن

11

25

2500

عصاره مالت

500تن

10

26

8000

پمپهاي بزرگ و توربينهاي آبي

18 دستگاه

31

123

12000

توليد آلومينا

200000

4263

1000

50000

توليد فولاد آلياژي(پر آلياژ)

100000

-

-

-

فولاد سازي

800000

3125

320

30000

2

آذربايجان غربي

توليد فروآلياژهاي منگنز و كروم

50000

200

70

-

3

اردبيل

پودر نانو الماس

400 كيلوگرم

32

47

3000

حسگر MAP و حسگر AC كولر خودرو

750 هزار عدد

45

48

6000

دستگاه رديابي واگن‌هاي باري مبتني بر RFID

35 هزار عدد

40

27

3000

سيستم اندازه‌گيري الكترونيكي

300 دستگاه

19

30

5000

قارچ كش بيولوژي تريكو در مين B

2700تن

41

50

3000

قطعات سراميكي مغناطيسي

2000تن

46

97

10000

كيتهاي تشخيصي

9 ميليون آزمون

24

23

300

كنتورهاي هوشمند

300‌هزار‌دستگاه

49

170

--

مواد موثره دارويي

400تن

35

50

6000

هورمون PTH

170 هزار ويا ل

24

28

3000

فيلمهاي ضد خوردگي

960تن

22

33

5000

كود كمپوست

10000تن

20

25

10000

پكتين از پوست مركبات

600

10

30

8000

توليد ورق هسته اي سيليس دار

100000

600

200

--

4

اصفهان

آنزيم فيتاز

800تن

49

25

3000

حسگر MAP و حسگر AC‌كولر‌خودرو

750 هزار عدد

45

48

6000

سيستم اندازه‌گيري الكترونيكي

300 دستگاه

19

30

5000

قارچ كش بيولوژي تريكودرمين B

2700تن

41

50

3000

قطعات سراميكي مغناطيسي

2000تن

46

97

10000

رنگدانه سراميكي

500تن

25

39

3000

فيلمهاي ضد خوردگي

960تن

22

33

5000

قطعات لاستيكي, تيوپ ووالوتيوب

1500

21

25

4000

ادوات هيدروليك و پنوماتيك

100 هزار عدد

40

50

8000

پيستون و گژنپين

500 هزار عدد

30

50

8000

استحصال فلز منيزيوم از دولوميت

25000

150

1350

50000

فرآوري سنگهاي  قيمتي

5/1

20

25

6000

توليدفولاد استنلس استيل

500000

1500

180

-

توليداكسيد منيزيوم

60000

250

65

8000

توليد مقاطع سبك فولادي

200000

92

250

6000

فرآوري كائولن

50000

60

63

30000

               


 

جدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري استانها در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

رديف

نام استان

نام محصول

ظرفيت طرح

 

ميزان سرمايه‌گذاري

(ميليارد ريال)

اشتغال

برآورد زمين

مورد نياز (مترمربع)

4

اصفهان

قطعات خودرو به روش فورجينگ

4000تن

35

200

6000

قطعات فولادي و چدني

7000تن

38

100

6000

قطعات ماشين‌‌آلات كشاورزي

1000تن

28

20

--

موتور پمپ‌هاي حمل بتون

1000دستگاه

20

48

8000

فرآوري سنگهاي قيمتي

5/1تن

20

25

6000

لعاب سراميك

6500تن

14

80

8000

پورد تخم مرغ

600تن

30

30

2000

الياف پلي استراز PET

6000تن

42

110

6000

انواع پوشاك (سبد كامل)

500‌هزار‌دست

30

500

--

بافندگي و تكميل پنبه‌اي

3 ميليون مترمربع

47

66

10000

پارچه رومبلي و پرده‌اي

140 هزار مترمربع

40

40

6000

5

ايلام

 

كامپاندهاي پليمري

10000

30

30

3000

لوله و مخازن پلي اتيلن به روش‌اسپيرال

15000

45

100

5000

مخازن حجيم و تحت فشار از پلي اتيلن

10000

50

100

5000

توليد فولاد آلياژي

300000

1200

270

40000

توليد پودرهاي ميكرونيزه صنعتي

100000

22

59

12000

توليد موزائيك و كاشي گرانيتي

10000000

200

300

8000

6

بوشهر

كود كمپوست

10000

20

25

10000

دستگاههاي تصفيه آب صنعتي و خانگي

200000 دستگاه

40

90

6000

پودرهاي ميكرونيزه معدني

100000

22

59

12000

توليد آهك هيدراته

90000

110

85

-

7

تهران

آزولا خوراك دامي

7000تن

17

29

3000

استارترهاي لبني

4/2تن

10

12

3000

اسيد لاتيك از آب پنير

400تن

12

25

8000

آنزيم فيتاز

800تن

49

25

3000

آنتي بيوتيك انروفلوكسا سين

50تن

46

14

3000

الياف اپيتكي

5500تن

34

100

--

اينترفرون

5/4 گرم

44

28

3000

ايزوله سويا

1300تن

24

39

3000

باند ارتوپدي فايبرگلاسي

200‌هزار‌مترمربع

10

25

--

پراكسي اسيد استيك

4000تن

23

39

4000

پودر نانو الماس

400 كيلوگرم

32

47

3000

تابلو اصلاح ضريب قدرت

100 هزار عدد

23

37

8000

چشم الكترونيك

15 هزار عدد

18

20

3000

حسگر MAP و حسگر AC‌كولر‌خودرو

750 هزار عدد

45

48

6000

داروي سيليمارين

40 ميليون دز

15

13

3000

دستگاههاي سنسور برقي‌خبر‌دهنده‌آتش‌سوزي

60 هزار عدد

14

24

6000

دستگاه چاپگر عريض

33 هزار دستگاه

14

30

6000

سيستم راه‌اندازي الكترونيكي

300 دستگاه

19

30

5000

سيلر پلي يورتان

681تن

16

20

--

سيليكاي رسوبي

3375تن

21

18

--

صمغ بيولوژيك زانتان

100تن

16

19

2500


 

جدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري استانها در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

 

رديف

نام استان

نام محصول

ظرفيت طرح

 

ميزان سرمايه‌گذاري

(ميليارد ريال)

اشتغال

برآورد زمين

مورد نياز (مترمربع)

7

تهران

عايقهاي مغناطيسي ـ پليمر

1500تن

37

55

--

عدسيهاي چشم گربه‌اي

200 ميليون‌قطعه

25

60

4000

فاكتور 7

60 گرم

31

32

3000

قارچ كش بيولوژي تريكو درمين B

2700تن

41

50

3000

قطعات سراميكي مغناطيسي

2000تن

46

97

10000

كاتاليست آلومينا

1000تن

30

56

--

كيتهاي تشخيصي

9 ميليون  آزمون

24

23

300

كود بيولوژيك

900تن

20

28

500

لاكتوز

1100تن

20

10

5000

لامپ كم مصرف

5 ميليون عدد

40

25

6000

مواد موثره دارويي

400تن

35

50

6000

هورمون كلسي توئين نوتركيب

120 هزار‌اسپري

31

28

3000

هورمون PTH

170 هزار ويا ل

24

28

3000

هورمون PMSG

80 ميليون دوز

46

25

3000

GCSF

16 گرم

35

20

--

پمپهاي  بزرگ و توربينهاي آبي

18 دستگاه

31

123

12000

پيستون وگژنپين

500 هزار عدد

30

50

8000

تجهيزات آبياري تحت فشار قطره‌اي

100 دستگاه

25

52

5000

دستگاههاي تصفيه آب صنعتي و خانگي

200 هزار‌دستگاه

40

90

6000

سانتريفوژ صنايع غذايي

200 عدد

40

100

5000

قطعات خودرو به روش فورجينگ

4000 تن

35

200

6000

قطعات فولادي و چدني

7000تن

38

100

6000

موتور پمپ‌هاي حمل بتون

1000دستگاه

20

48

8000

واگن قطار باري

160 دستگاه

15

35

30000

مكمل‌هاي غذايي و دارويي

100تن

30

100

6000

قطعات و سيستمهاي پيشرفته الكترونيكي

18000 قطعه

32

37

6000

قطعات SMC

2500 تن

17

22

--

قطعات BMC

650تن

13

20

--

آلياژهاي منيزيم

32000

127

280

10000

قطعات سراميكي مغناطيسي

2000

46

97

10000

تيغه هاي بلدوزر

1000

200

170

8000

8

چهارمحال وبختياري

توليد نخ از ضايعات نساجي

1000تن

23

30

5000

توليد فرو منگنز

15000

90

80

-

فولاد سازي

800000

2595

320

30000

سيمان لردگان خاور پارسيان

يك ميليون

1200

35

100هزار

 

9

خراسان جنوبي

تسمه پروانه

400تن

15

34

5000

پرليت منبسط شده

5000تن

15

15

20000

فرآوري سنگهاي قيمتي

5/1تن

20

25

6000

آجر شيلي

25تن

37

45

40000

آجر نسوز

10000تن

38

62

8000

قطعات لاستيكي, تيوپ و وا لو تيوپ

1500تن

21

25

4000

سنگبري با تكنولوژي مدرن

200تن

30

60

10000

فرآوري سنگهاي قيمتي

5/1

20

25

6000

فرآوري كائولن

50000

60

63

30000

فولاد سازي

800000

2595

320

30000

توليد كاتاليزورهاي زئوليتي

5000

140

111

5000

توليد گوگرد بنتونيتي و گوگرد گرانول شده

550000

60

83

5000


 

جدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري استانها در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

 

رديف

نام استان

نام محصول

ظرفيت طرح

 

ميزان سرمايه‌گذاري

(ميليارد ريال)

اشتغال

برآورد زمين

مورد نياز (مترمربع)

10

خراسان رضوي

آنتي بيوتيك انرو فلوكساكسين

50 تن

46

14

3000

عايقهاي مغناطيسي پليمر

1500 تن

37

55

--

توليد آهن اسفنجي(واحد احياء 1 فولاد خراسان

800000

1202

200

30000

توليد آهن اسفنجي(واحد احياء 2 فولاد خراسان

800000

1275

200

30000

فرآوري كائولن

50000

60

63

30000

فروموليبدن

12000

70

80

-

توليد سنگهاي مصنوعي

150000

955

706

-

كنسانتره مس

15000

60

200

30000

توليد كاتاليزورهاي زئوليتي

5000

140

111

5000

تولیدشيشه جام

180000

1066

250

-

فولاد سازي مجتمع تربت حيدريه

1500000

8774

1800

30000

11

خراسان شمالي

قطعات استيكي,‌ تيوپ و والو تيوپ

1500 تن

21

25

4000

ترمز ABS

20000عدد

36

30

8000

مخازن فايبرگلاس

75000 تن

32

62

8000

واگن قطار باري

160دستگاه

15

35

30000

رزين اوره فرمالدئيد

54000تن

20

40

--

چاپ صنعتي

6600(ورق)

47

25

4000

جمع كننده خورشيدي تحت خلا

300000 ست

50

150

15000

پوردهاي ميكرونيزه صنعتي

100000تن

22

59

12000

كيتهاي تشخيصي (HIV،HBV،HCV)

9000000(آزمون)

24

23

300

آجر سبك مسلح (پرليتي)

10000تن

30

100

--

محصولات خوشبو كننده

15000 تن

20

40

--

لوله‌هاي پلي اتيلني 5 لايه

12000 تن

20

50

--

قطعات فولادي و چدني

7000 تن

38

100

6000

پودر گوجه فرنگي

900 تن

25

80

8000

پورد تخم مرغ

600 تن

30

30

2000

سنگبري با تكنولوژي مدرن

200 تن

30

60

10000

كنسانتره و نكتار ميوه جات

4100 تن

38

120

6000

كشتارگاه صنعتي طيور

400000 (قطعه)

23

40

10000

فرآوري و كنسانتره انگور

500 تن

25

25

--

توليد آلومينا از بوكسيت

800000

5000

1000

1000000

توليد آجر سفالي ماشيني

50ميليون قالب

58

235

8000

12

خوزستان

حس گر MAP و حسگر AC كولر خودرو

750000عدد

45

48

6000

جمع كننده انرژي خورشيدي تحت خلا

300000ست

50

150

15000

زنجيره فرآوري خرما

6000تن

40

100

8000

توليد شمش فولادي

300000

700

200

200000

توليد لوله پروفيل كارون

2000000

4000

600

6500000

توليد فلز منيزيوم از سنگ دولوميت

5000

150

65

30000

تولیداكسيد منيزيوم

60000

250

65

8000

تولید آجر سفالي ماشيني

50ميليون قالب

58

235

8000

تولیدورق گالوانيزه

350000

1800

200

100000

توليد الياف شيشه اي و پشم شيشه

60000

1800

500

200000

استحصال گاز استيلن از آهك

50000

1000

120

100000


 

جدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري صنعتي در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

 

رديف

نام استان

نام محصول

ظرفيت طرح

 

ميزان سرمايه‌گذاري

(ميليارد ريال)

اشتغال

برآورد زمين

مورد نياز (مترمربع)

13

زنجان

الياف بازالت

5000

200

130

-

توليد ورق هسته اي سيليس دار

100000

600

200

--

صنايع بالا و پايين دستي روي

70000

100

150

12000

فرآوري مس معادن موجود

2000

30

25

12000

فرآوري كائولن

50000

60

63

30000

سنگبري با تكنولوژي مدرن

200000

30

60

10000

توليد الياف شيشه اي

20000

551

320

8000

تولید مقره های سرامیکی

5000

70

100

8000

برزنت صنعتي

500تن

43

36

6000

پودرهاي ميكرونيزه صنعتي

100000تن

22

59

12000

پرليت منبسط شده

5000تن

15

15

20000

فرآوري مس معادن موجود

2000تن

30

25

12000

هورمون كلسي تونين نوتركيب

120000 (اسپري)

31

28

3000

مواد مؤثره دارويي (متيل دوپا،گايا فنزين و ...)

400تن

35

50

6000

قطعات خودرو بروش فورجينگ

4000تن

35

200

6000

سنگبري با تكنولوژي مدرن

200تن

30

60

10000

14

سمنان

رنگدانه سراميكي

500تن

25

39

3000

قطعات سراميكي مغناطيسي

2000تن

46

97

10000

دانه‌بندي باريت و سيليس

30000تن

10

20

6000

استحصال فلز منيزيوم از دولوميت

25000

150

1350

50000

استحصال پتاس

70000

486

300

80000

فرآوري زئوليت

30000

45

53

6000

فرآوري كائولن

50000

60

63

30000

ماشين آلات و تجهيزات استخراج و فرآوري معدن

160

75

33

12000

تولید الیاف شیشه

20000

551

320

8000

15

سيستان‌و بلوچستان

قطعات خودرو به روش فورجينگ

4000

35

200

6000

سنگبري با تكنولوژي مدرن

200000 متر مربع

30

60

10000

صنايع تبديلي دام

5000

50

120

16000

عمل آوري آبزيان (غذاي آماده)

2000

50

25

-

فرآوري آنتيموان

15000

60

200

-

كنسانتره مس

15000

60

200

30000

فرآوري كائولن

50000

60

63

30000

سنگبري با تكنولوژي مدرن

200000

30

60

10000

توليد سيمان سفيد

338000

585

400

100 هزار

توليد فرآورده هاي نسوز دولوميتي

25000

51

218

10 هزار

تولیداکسید منیزیم

60000

250

65

8000

تولید آجر نماوسفالی

66میلیون عدد

54

130

8000

كشتارگاه صنعتي طيور

400000 قطعه

23

40

10000

محصولات شيلاتي(روغن ماهي و پودر غير خوراكي)

2000

50

50

-

رنگهاي دريايي

300

50

15

-

پودر هاي ميكرونيزه صتعتي

100000

22

59

12000

مونتاژ كولر

200000 دستگاه

25

50

10000

اسباب بازي الكترونيكي

500000 عدد

15

100

8000

پروفيل هاي آهني و آلومينيومي

10000

50

200

-

قايقهاي فايبر گلاس

250 فروند

28

46

8000

كنسرو ماهي و ميگو

1500

30

50

--


 

جدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري استانها در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

 

رديف

نام استان

نام محصول

ظرفيت طرح

 

ميزان سرمايه‌گذاري

(ميليارد ريال)

اشتغال

برآورد زمين

مورد نياز (مترمربع)

16

فارس

ترمز ABS

20000 عدد

36

30

8000

قطعات ريخته گري تحت فشار آلومينيوم

1000

13

25

-

عصاره مالت

500

10

26

8000

قوطي كنسرو

10000000 عدد

30

50

-

تري پلي فسفات سديم

10000

50

100

-

الياف پلي استر از PET

6000

42

110

6000

برزنت صنعتي

500

43

36

6000

لامپ كم مصرف

5000000 عدد

40

25

6000

چشم الكترونيك

15000 عدد

18

20

3000

توليد آلومينيوم

يك ميليون

-

-

-

توليد آلومينيوم جنوب

276000

1577

1050

1000000

فولاد سازي

800000

2595

320

30000

17

قزوين

توليد مقره هاي سراميكي

5000

70

100

8000

توليد الياف شيشه اي

20000

551

320

8000

توليد تيغه هاي بلدوزر

1000

200

170

8000

كود كمپوست

10000

20

25

10000

عدسيهاي چشم گربه اي

20000000

25

60

4000

پودر نانو الماس

400 كيلو گرم

32

47

3000

قطعات فورج و آهنگري به روش گرم

5000

48

135

-

 

18

قم

سيليكاي هيدراته آمورف

4500

15

40

5000

جمع كننده انرژي خورشيد تحت خلاء

300000 دست

50

150

15000

سيليكاي هيدراته آمورف

4500

15

40

5000

جمع كننده انرژي خورشيد تحت خلاء

300000 دست

50

150

15000

فلوتاسيون مواد معدني

100000

80

100

-

ماشين آلات و تجهيزات استخراج و فرآوري معدن

160

75

33

12000

تولید ورق های آلیاژی آلومینیوم

30000

200

40

12000

19

كردستان

آلفا سلولز از ضايعات كشاورزي

2250

50

40

8000

پودر هاي ميكرونيزه صنعتي

100000

22

59

12000

هورمون كلسي تونين نوتركيب

120000 اسپري

31

28

3000

قطعات فولادي و چدني

7000

38

100

6000

مقره‌هاي كامپوزيتي

500

21

34

8000

فرآوري طلا

10

200

50

10000

كنسانتره روي

30000

350

350

-

تولید الیاف شیشه

20000

551

320

8000

20

كرمان

پودر گوجه فرنگي

900

25

80

8000

قطعات فولادي و چدني

7000

38

100

6000

سنگبري با تكنولوژي مدرن

200000 متر مربع

30

60

10000

كربن فعال

70000

15

58

8000

فرآوري انواع سيليس

2000

10

48

12000

آجر نسوز كروم منيزيم

5000

44

200

12000

جمع كننده انرژي خورشيد تحت خلاء

30000 دست

50

150

15000

گلوله هاي فولادي به روش فورجينگ

1500

10

10

8000

بردهاي الكترونيكي

300

17

-

-

فرآوري بنتونيت

50000

150

-

-

ذغال شوئي

100 هزار

140

300

-

فرآوري كائولن

50000

60

63

30000

توليد فرآورده هاي نسوز دولوميتي

25000

51

218

10 هزار

توليد فروكروم

25000

200

100

8000

توليد فولاد هاي آلياژي

750000

600

-

-

فولادسازي ( بافت كرمان

800000

2457

320

30000

تولید فولاد استنلس استیل

250000

700

100

-

تولید فرآورده های اسلب

500000

450

-

-

تولید مقاطع مسی

12000

150

134

70000

تولید رنگهای تیتانیوم

50000

1400

150

6000


 

جدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري استانها در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

 

رديف

نام استان

نام محصول

ظرفيت طرح

 

ميزان سرمايه‌گذاري

(ميليارد ريال)

اشتغال

برآورد زمين

مورد نياز (مترمربع)

21

كرمانشاه

الياف پلي استر از PET

6000

42

110

6000

پلوس خودرو

200000 عدد

50

52

6000

فولاد سازي (شمش فولادي)

350000

1700

200

30000

تولید الیاف شیشه

20000

551

320

8000

تولید مقره های سرامیکی

5000

70

100

8000

22

كهگيلويه

و بويراحمد

توليد سيمان سفيد

150000

650

240

100هزار

كنسانتره فسفات

500000

500

800

-

تجهيزات و قطعات و ماشين آلات معدني

-

1200

-

-

توليد انواع آجر

200ميليون قالب

250

100

80000

23

گلستان

آزولا خوراك دامي

7000 تن

17

29

3000

تسمه پروانه

400 تن

15

34

5000

درزگير سيليكوني

500 تن

11

35

4000

روكش مصنوعي HPL و LPL

5/1 ميليون مترمربع

50

40

6000

كنسا نتره ذغال سنگ

150000

70

230

300000

توليد پودرهاي ميكرونيزه صنعتي

100000

22

59

12000

پودرهاي مكانيزه صنعتي

100000 تن

22

59

12000

لامپ كم مصرف

5000000‌ عدد

40

25

6000

هورمون كلسي تونين نو تركيب

120000 ا سپري

31

28

3000

فور فورال از ضايعات كشاورزي

1000 تن

29

30

8000

كود كمپوست

10000 تن

20

25

10000

پكتين از پوست مركبات

600 تن

10

30

8000

روغن خام سويا

51000 تن

40

200

6000

قايقهاي قايبرگلاس

250 فروند

28

46

8000


 

جدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري استانها در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

 

رديف

نام استان

نام محصول

ظرفيت طرح

 

ميزان سرمايه‌گذاري

(ميليارد ريال)

اشتغال

برآورد زمين

مورد نياز (مترمربع)

24

گيلان

پالت فشرده از ضايعات چوبي

86000 مترمكعب

30

70

1000

پارچه پنبه‌اي و الياف مصنوعي

2000000 مترمربع

20

50

8000

اساسنهاي خوراكي

200 كيلوگرم

27

52

بدون محدوديت

آزولا خوراك دامي

7000 تن

17

29

3000

اسيد لاكتيك از آب پنير

400 تن

12

25

8000

قطعات فولادي و چدني صنايع خودرو, نفت و گاز

7000 تن

38

100

8000

بازيافت PET

800 تن

40

40

نامحدود

درب بطري PET

180 ميليون عدد

30

5

نامحدود

رنگهاي يودري

500 تن

15

40

نامحدود

تابلو اصلاح ضريب قدرت

100000 عدد

23

37

8000

حسگر MAP و حسگر AC كولر خودرو

750000 عدد

45

48

6000

دستگاههاي سنسور برقي خبر دهنده آتش سوزي

60000 عدد

14

24

6000

سيستم اندازه‌گيري ا لكترونيكي

300 دستگاه

19

30

5000

قارچ كش بيولوژي تريكودرمين B

2700 تن

41

50

3000

قطعات سرا ميكي  مغناطيسي

2000 تن

46

97

10000

كيتهاي تشخيصي HCV و HBV و HIV

9000000 آزمون

24

23

300

كنتورهاي هوشمند

300000 دستگاه

49

170

نامحدود

ظروف يكبار مصرف با منشاء گياهي

700 تن

20

30

نامحدود

سانتر يفوژ صنايع غذايي

200 عدد

40

100

5000

قطعات خودرو به روش فورجينگ

4000 تن

35

200

6000

كود كمپوست

10000 تن

20

25

10000

ماشين آلات كشاورزي

1000 دستگاه

28

20

8000

مقواي دوبلكس و ورق كارتن چند لايه

3000 تن

30

50

5000

شيشه دو جداره

600000 مترمربع

45

165

10000

پودر تخم مرغ

600 تن

30

30

2000

داروهاي گياهي

400 تن

10

60

نامحدود

غذاي كودك

2000 تن

10

200

8000

كافئين از ضايعات چاي

100 تن

50

40

6000

مكمل‌هاي غذايي و دارويي

100 تن

30

100

6000

قايقهاي فايبرگلاس

250 فروند

28

46

8000

تولیدآجر سفالي ماشيني

50ميليون قالب

58

235

8000

تولیدتيغه هاي بلدوزر

1000 دستگاه

200

170

8000

تولیدسفال سقفي

25 میلیون قالب

300

140

6000

تولیدرنگهاي پودري

500تن

15

40

-


 

جدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري استانها در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

 

رديف

نام استان

نام محصول

ظرفيت طرح

 

ميزان سرمايه‌گذاري

(ميليارد ريال)

اشتغال

برآورد زمين

مورد نياز (مترمربع)

25

لرستان

سيليكاژل

400 تن

10

10

نامحدود

قطعات فورج و آهنگري به روش گرم

5000 تن

48

135

نامحدود

پارافين كلره

2000 تن

20

50

نامحدود

پودرهاي ميكرونيزه صنعتي

100000 تن

22

59

12000

كربن فعال

700000 تن

15

58

8000

ادوات هيدروليك و پنوماتيك

100000 عدد

40

50

8000

آجر شيلي

25 ميليون قا لب

37

45

40000

كود كمپوست

10000 تن

20

25

10000

سنگبري با تكنولوژي مدرن

200000 تن

30

60

10000

نرمال پارافين

45000 تن

40

60

نامحدود

اسانسهاي گياهي

200 تن

10

31

9000

شيشه دوجداره

600000 مترمربع

45

165

10000

پودر تخم مرغ

600 تن

30

30

2000

تولیدآجرسفالی ماشینی

50میلیون قالب

58

235

8000

تولید الیاف شیشه ای

20000

551

320

8000

تولید نمک تصفیه شده

70000

99

57

80000

26

مازندران

پانل چوبي  از ضايعات كشاورزي

4000 تن

22

35

6000

برزنت صنعتي

500 تن

43

36

6000

پارچه پنبه‌اي و الياف مصنوعي

200000مترمربع

20

50

8000

نخ از ضايعات نساجي

1000 تن

23

30

5000

آزولا خوراك دامي

7000 تن

17

29

3000

اسيد لاكتيك از آب پنير

400 تن

12

25

8000

سيليكاي رسوبي

3375 تن

21

18

نامحدود

هورمون كلسي تونين نوتركيب

120000 ا سپري

31

28

3000

آجر نسوز

10000 تن

38

62

8000

كود كمپوست

تن 10000

20

25

10000

ماشين آلات كشاورزي

1000 دستگاه

28

20

8000

پكتين از پوست مركبات

600 تن

10

30

8000

غذاي كودك

2000 تن

10

200

8000

كافئين از ضايعات چاي

100 تن

50

40

6000

مكمل ‌هاي غذايي و دارويي

100 تن

30

100

6000

قايقهاي فايبر گلاس

250 فروند

28

46

8000

 توليدكنسانتره ذغال سنگ

150000

70

230

300000

تولید فلوراید آلو مینیم

30000

400

100

30000

تولید فولاد استنلس استیل

500000

1500

180

-

تولید آجر نما وسفالی

66میلیون قالب

54

130

8000

27

مركزي

فويل آلومينوم

6000 تن

28

70

10000

الياف پلي پروپيلن گريد ساختمان

5000 تن

17

47

نامحدود

بازيافت فيلترهاي روغن خودرو

50000 تن

21

28

5000

چاپ صنعتي

6600 ورق

47

25

4000

درزگير سيليكوني

500 تن

11

35

4000

دي اتيلن گيلكول

2500 تن

36

29

نامحدود

پودرهاي ميكرونيزه صنعتي

100000 تن

22

59

12000

كاتاليست آلومينا

1000 تن

30

56

نامحدود

كود بيولوژيك بامنشاء ازتوباكتر

900 تن

20

28

5000

ماشين آلات و تجهيزات استخراج و فرآوري معدن

160

75

33

12000

تولید الیاف شیشه

20000

551

320

8000

تولید آجر سفالی

50میلیون قالب

58

235

8000


 

جدول اعلام اولويتهاي سرمايه‌گذاري استانها در طرح آمايش صنعتي و معدني كشور

 

رديف

نام استان

نام محصول

ظرفيت طرح

 

ميزان سرمايه‌گذاري

(ميليارد ريال)

اشتغال

برآورد زمين

مورد نياز (مترمربع)

 

 

لامپ كم مصرف

5000000 عدد

40

25

6000

شيلنگ پلي آميد

1100 تن

27

36

6000

ترمز ABS

20000 عدد

36

30

8000

قطعات لاستيكي, تيوپ و واالو تيوب

1500 تن

21

25

4000

كود كمپوست

10000 تن

20

25

10000

واگن قطار باري

160 دستگاه

15

35

30000

28

هرمزگان

فويل آلومينيوم

6000تن

28

70

10000

توليد آلومينا

6/1 ميليون

10000

2000

30000

توليد فولاد خام

10000000

-

-

9000000

29

همدان

باند اورتوپدي فايبرگلاسي

200000مترمربع

10

25

بدون محدوديت

پرمنگنات پتاسيم

900 تن

26

40

8000

سيلر پلي پورتان

681 تن

16

20

نامحدود

سيليكاي رسوبي

3375 تن

21

18

نامحدود

قطعات SMC

2500 تن

17

22

نامحدود

قطعات BMC

تن 650

13

20

نامحدود

كربن فعال

700000 تن

15

58

8000

گوگرد نامحلول

1000 تن

14

48

نامحدود

توليد فرو واناديوم

824

98

97

-

توليد سيليسيم فلزي

12000

288

140

-

تولید آلیاژهای منیزیم

32000

127

280

10000

تولید الیاف شیشه

20000

551

320

8000

30

يزد

قطعات فولادي و چدني صنايع خودرو, نفت و گاز

7000 تن

38

100

8000

رنگدانه سراميكي

500 تن

25

39

3000

جمع كننده انرژي خورشيدي تحت خلاء

300000ست

50

150

15000

سنگبري با تكنولوژي مدرن

200000مترمربع

30

60

10000

فولاد سازي (بافق)

800000

2919

320

30000

تولید الیاف فولادی

35000

350

400

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شما در کنار ما  به اطلاع کاملی نسبت به سرمایه گذاری در بخش صنعت دست خواهید یافت . 

جهت سفارش طرح به لینک بروید .


 

فرم تماس

دریافت سئوالات بیشتر از طریق ایمیل شرکت   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  02155542363   و  02155033754
اطلاعات بیشتر با شماره 09126309825  ( ساعات تماس 13-8 ) و ( 21-17)

* قبل از هر گونه اقدام در خصوص سرمایه گذاری ، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمائید.

 

 

 

 

جهت نگارش طرحهای توجیهی استاندارد با مصوبه بانکی و صندوق توسعه ملی با ما تماس بگیرید.