ماده 1 هدف:

مشاركت حداكثري آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي، تسهيل و تشويق همكاري هاي جمعي ، ارتقاء درآمد روستائيان وعشاير و بهره مندي از نقش طبقات كم درآمد و متوسط در شكوفايي اقتصادي، استفاده از ظرفيت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، ارتقاء شاخص هاي اجتماعي و امنيت غذايي و عملياتي نمودن حمايتهاي مقرر در ماده 4 آيين نامه اجرائي ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه جهت راه اندازي    فعاليت هاي اقتصادي، توليدي، خدماتي و بازرگاني و درجهت توانمندسازي ساكنان روستاها

مي باشد.

 

 

 

ماده 2 تعاريف واصطلاحات :

الف( نوع فعاليت: كليه فعاليتهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، خدماتي، بازرگاني و گردشگري كه متناسب با استعداد و نياز منطقه روستايي وعشايري شناسايي مي گردد و داراي توجيه فني، مالي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رويكرد توجه به تكميل زنجيره توليد تا مصرف و بازار فروش است.

ب (محل اجراي طرح: روستاهاي كشور و ساير نقاط جمعيتي كمتر از 21 هزار نفر.

 ج (واجدين شرايط: اشخاص حقوقي غير دولتي )سهامي خاص، شركت هاي تعاوني و...)

د( موسسه عامل: بانك ها يا موسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و صندوق هاي توسعه اي كه پرداخت تسهيلات اين آيين نامه را در قالب كمك هاي فني و اعتباري و يا وجوه اداره شده طي يك قرارداد عهده دار مي گردند.

ه) كميته اجرايي طرح مشاركت: كميته اي مركب از مديركل امور روستايي(رئيس) ، مديركل امور اقتصادي، نماينده موسسه عامل و نماينده دستگاه اجرايي كه در جهت راهبري و نظارت بر حسن اجراي طرح تشكيل جلسه خواهد داد.

و) طرح مشاركتي و غير مشاركتي: طرح هايي كه حداقل 211 عضو سرپرست خانوار، متقاضي اجراي آن باشند طرح مشاركتي و كمتر از اين تعداد غير مشاركتي تلقي مي گردد.

ز) سهم آورده: ميزان سرمايه گذاري متقاضي در طرح مي باشد.

ح) بعد خانوار: در اين دستورالعمل 4 نفر لحاظ شده است.

 

ماده 3 مدارك مورد نياز جهت دريافت - تسهيلات :

مدارك و مستندات شركت(تصوير اساسنامه، شركت نامه، طرح توجيهي، ليست سهامداران، درصد سهام، تصوير آگهي هاي رسمي در روزنامه رسمي و...)

اسناد محل اجراي طرح

مجوز هاي قانوني مورد نياز از مراجع ذيربط براي انجام فعاليت مورد نظر گواهي از مراجع ذيصلاح براي استفاده از اولويت ايثارگران، مددجويان كميته امداد حضرت امام خميني(ره) يا سازمان بهزيستي كشور

طرح توجيهي(فني، اقتصادي و مالي)

 

ماده 4 منابع مالي :

منابع مالي مورد نياز سهم دولت در بودجه هاي سنواتي درقالب كمك هاي فني واعتباري تامين خواهد شد.

 

 

 

ماده 5 شرايط و ضوابط اعطاء تسهيلات:

تسهيلات پرداختي موضوع اين دستور العمل با توجه به شرايط سرمايه گذاري و سرمايه گذار حداكثر داراي 11 درصد نرخ سود با توجه به شرايط زير خواهد بود:

الف)  تسهيلات مذكور صرفاً به منظور ايجاد، تكميل و توسعه

انواع فعاليت هاي اقتصادي در مناطق روستايي( حداكثر 3 طرح در هر دهستان كه حداقل 2 طرح آن مشاركتي است) تصريح شده در ماده 2 همين دستورالعمل تعلق مي گيرد.

ب) اولويت پرداخت تسهيلات، فعاليت هاي جمعي با مشاركت روستائيان به ويژه ساكنين محلي (منطقه اي) مي باشد.

تبصره 1: نرخ سود تسهيلات 3 درصد صرفاً مشمول طرح هاي مشاركتي مي گردد كه حداقل 211 عضو سرپرست خانوار داشته باشد.

تبصره 2: موارد استثناء در زمينه تعداد اعضاء طرح هاي مشاركتي، سقف تسهيلات طرح هاي غير مشاركتي منوط به اعلام نظر معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور مي باشد.

تبصره 3: نرخ سود تسهيلات پرداختي به طرح هاي غير مشاركتي 11 درصد خواهد بود.

ج) طرح هاي مشاركتي واقع در روستاهاي مرزي از تسهيلات قرض الحسنه بدون اخذ كارمزد برخوردار مي باشد.

د) نرخ سود طرح هاي غير مشاركتي در روستاهاي مرزي 7% مي باشد.

ه)  تسهيلات اين دستورالعمل صرفاً به طرح هاي مشاركتي و غير مشاركتي كه در قالب شركت مديريت مي گردند، اختصاص مي يابد.

و)طرح هاي غير مشاركتي در صورتي از مزاياي اين دستورالعمل بهره مند مي گردند كه اولاً نيروي انساني مورد نياز خود را از نيروهاي محلي بكارگيرند، ثانياً آثار اجراي طرح در منطقه محسوس و ملموس بوده و به اقتصاد روستا كمك نمايد.

ز)طرح هاي مشاركتي با حجم كل سرمايه گذاري حداقل 4 ميليارد ريال و طرح هاي غير مشاركتي با حجم كل سرمايه گذاري حداقل 2 ميليارد ريال مشمول بهره مندي از ضوابط اين دستور العمل مي گردند.

ح) پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل به صورت سرمايه درگردش صرف مقدور نمي باشد.

ت) سقف تسهيلات جهت طرح هاي غير مشاركتي در روستاهاي مرزي 51 ميليارد ريال و روستاهاي غير مرزي 41 ميليارد ريال و در طرح هاي مشاركتي متناسب با سهم آورده و بدون سقف مي باشد.

ي) كليه پرداخت ها توسط موسسه عامل حداكثر در سه مرحله و متناسب با پيشرفت طرح مي باشد.

ك) در صورت عدم انجام تعهد توسط متقاضي يا متقاضيان، موسسه عامل مجاز است بر اساس نرخ هاي اعلامي از سوي بانك مركزي جرايم لازم را اعمال نمايد.

 

ماده 6 ضمانت بازپرداخت تسهيلات:

الف) طرح هاي مشاركتي و مرزي:

كارت يارانه متقاضيان با ارائه موافقت كتبي به بانك عامل مبني بر برداشت يارانه خانوار )افرادي كه از دريافت يارانه انصراف داده اند پس از تاييد سازمان هدفمندي يارانه ها نيز مشمول اين بند مي گردند(، امكان تضمين دسته جمعي سهامداران، اسناد مالكيت مربوط به محل اجراي طرح، مستحدثات آتي الاحداث، اموال، ضمانت نامه صندوق تعاون، دستگاه ها و تجهيزات خريداري شده از محل تسهيلات.

ب) ساير طرح ها:

 وثايق مورد نياز بانك جهت طرح هاي غير مشاركتي

 

ماده 7 دوره مشاركت، تنفس و بازپرداخت:

الف) دوره مشاركت (سازندگي) حداكثر دو سال متناسب با طرح و شروع آن از اولين پرداخت مي باشد.

ب) دوره تنفس باز پرداخت تسهيلات: بعد از اتمام دوره مشاركت به مدت يكسال از زمان بهره برداري مي باشد.

تبصره: چنانچه دوران مشاركت طرح كمتر از دوره در نظر گرفته در قرار داد باشد ، مدت زمان صرفه جويي شده به عنوان دوره تنفس منظور خواهد شد.

ج) دوره باز پرداخت تسهيلات: دوره باز پرداخت تسهيلات حداكثر 5 سال بعد از دوره تنفس مي باشد.

د) طرح هايي كه در طي دوره باز پرداخت تسهيلات موفق به صادرات محصولات خود شوند، به ازاي هر 25 ٪ صادرات محصولات در سال، به مدت سه ماه به سقف زمان بازپرداخت تسهيلات مربوطه اضافه مي گردد.

 

ماده 8 سهم آورده متقاضيان يا متقاضي :

سهم آورده های مشارکتی حداقل 20%و طرح های غیر مشارکتی 25% از سرمایه مورد نیاز طرح می باشد و همچنین سهم آورده هر سرپرست خانار در طرح های مشارکتی نبایستی کمتر از 3/1 یارانه خانوار باشد

تبصره 1: سهم آورده شركت هايي كه حداقل %71 سهام آنها متعلق به ايثارگران، مددجويان كميته امداد حضرت امام

خميني(ره) يا سازمان بهزيستي كشور باشد، حداقل %15 تعيين ميگردد.

تبصره 2: سهم آورده در روستاهای مرزی در طرح های مشارکتی حداقل 10% و غیرمشارکتی  حداقل 15% می باشد .

تبصره 3: سهم آورده افراد حقيقي داراي ثبت اختراع و شركت هاي دانش بنيان حداقل 15 ٪ خواهد بود.

تبصره 4: شروع پرداخت تسهيلات منوط به تامين حداقل 50% سهم آورده (به صورت نقدی ) توسط متقاضیان بوده و 50% مابقی سهم آورده متناسب با پیشرفت طرح تامین و پرداخت خواهد شد .

تبصره 5: موسسه مالي مجاز است در صورت عدم پرداخت به موقع سهم آورده افراد متناسب با پيشرفت طرح، راساً نسبت به برداشت از يارانه آنها اقدام نمايد.

 

 

 

ماده 9 گردش كار و نحوه اخذ تسهيلات:

الف) تعيين و اعلام سياست ها و اولويت هاي سرمايه گذاري استان توسط دستگاه هاي اجرايي و اعلام آن به فرمانداران توسط استاندار در راستاي اجراي ماده 21 آيين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه پنجم.

ب) اطلاع رساني اولويت هاي سرمايه گذاري روستايي به عموم توسط فرمانداران، بخشداران و دهياران

-فرايند بررسي طرح

الف) فرمانداري ، مطابق با اولويت هاي سرمايه گذاري اعلام شده توسط دستگاه هاي اجرايي، طرح متقاضي را حداكثر سه روز پس از دريافت به رئيس كميته اجرائي، جهت بررسي و تصويب معرفي مي نمايد.

ب) كميته اجرايي ضمن تشكيل جلسه، نسبت به بررسي فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي فرهنگي طرح ها حداكثر ظرف - مدت 15 روز اقدام و در صورت تصويب، مراتب را ضمن اطلاع به متقاضي و فرمانداري، جهت صدور مجوز و تشكيل پرونده به دستگاه اجرايي و موسسه عامل معرفي مي نمايد.

تبصره 1: دبيرخانه كميته موظف است پس از وصول معرفي نامه از فرمانداري حداقل يك هفته پيش از تشكيل جلسه يك نسخه از مستندات طرح را به همراه دعوت نامه براي اعضاء كميته ارسال نمايد.

تبصره 2: رئيس كميته اجرايي در صورت لزوم از ساير دستگاه ها براي شركت در جلسات دعوت خواهد نمود.

ج) دبيرخانه كميته مي بايست فهرست طرح هاي مصوب و غير مصوب را (با ذكر دليل) به فرمانداري هاي استان و معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري اعلام نمايد.

تبصره: در تصويب و تائيد طرح ها به گونه اي عمل شود كه حداقل 3/2 از منابع استاني به طرح هاي مشاركتي اختصاص يابد.

 

ماده 10- نظارت:

الف) نمايندگان فرمانداري، دستگاه اجرائي و موسسه عامل

موظف اند ضمن هماهنگي لازم و بصورت مشترك نظارت هاي دوره اي را جهت اطلاع از روند پيشرفت فعاليت طرح هاانجام و نتايج آن را به رئيس كميته اعلام نمايد.

ب) رئيس كميته ضمن زمانبندي مناسب و هماهنگي با دستگاه هاي اجرائي استان نظارت هاي مقطعي را انجام و نتايج آن را طي حداكثر دوره 3 ماهه به معاونت برنامه ريزي استانداري منعكس مي نمايد.

ج) معاونين برنامه ريزي استانها موظفند گزارش عملكرد استان را مطابق با اطلاعات مورد نياز و اعلامي از سوي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور  معاون اول رئيس جمهور بصورت فصلي تنظيم و ارائه تا توسط معاونت مذكور به استحضار اعضاء محترم دولت برسد.

تبصره 1: نظارت هاي فوق الذكر نافي وظايف نظارتي موسسه عامل نمي باشد.

تبصره 2: نظارت عاليه بر اين دستورالعمل بر عهده معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور  معاون اول رئيس جمهور مي باشد.

 

ماده 11 حمايت ها :

الف) كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي استاني آنها و موسسه ي عامل موظفند هرگونه همكاري لازم را درخصوص تسريع در بررسي طرح، صدور مجوزهاي لازم و ارائه اطلاعات مورد نياز بعمل آورند. درغير اينصورت به عنوان سهل انگاري تلقي و قابل پيگرد قانوني مي باشد.

ب) سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران و سازمان آموزش و تحقيقات جهادكشاورزي موظفند نسبت به برنامه ريزي لازم جهت ارائه آموزشهاي كاربردي در راستاي راه اندازي واحدهاي توليدي با رويكرد توجه به زنجيره توليد و خوشه هاي صنعتي و استفاده از شيوه هاي نوين توليد را فراهم آورند.

ج) وزارت جهاد كشاورزي موظف است در صورت تائيد كميته اجرائي، زمين محل اجراء طرح(اراضي ملي،دولتي، موات) را بدون اخذ اجاره بها، حق بهره برداري يا حق انتفاع در اختيار

متقاضي قرار دهد.

د) وزارتخانه هاي نيرو و نفت(شركت ملي گاز ايران ) مكلفند نسبت به تأمين انرژي و برقراري انشعابات مورد نياز در اسرع وقت اقدام و هزينه مربوطه را به صورت اقساط دوساله بعد از بهره برداري دريافت نمايند.

ه) كليه فرمانداران و بخشداران كشور مكلفند با همكاري

دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و با استفاده از ظرفيتهاي موجود مانند سازمان تعاون روستايي، شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه ها و ساير تشكل هاي مردم نهاد زمينه حضور و مشاركت مردم و شگل گيري گروه هاي مردمي را براي تحقق اهداف دستورالعمل فراهم آورند.

ماده 12 - كليه استانداران و فرمانداران موظفند با بهره  گيري از ظرفيت هاي شهرستاني، استاني، ملي و تشكيل كميته مستقل متقاضيان را در زمينه نحوه مشاركت مردمي، بهره گيري از ظرفيت هاي موجود، اولويت هاي سرمايه گذاري، شناسائي طرح، تهيه طرح تيپ و.... كمك نمايند.

ماده 13 -در صورت تشخيص كميته اجرائي، گذراندن  دوره هاي آموزشي و كارآفريني براي مديران طرح الزامي مي باشد.

ماده 14- كليه طرح هاي ايجاد شده از محل اين تسهيلات به مدت 11 سال از معافيت مالياتي برخوردار مي باشند.

ماده 15 -در واحد هاي ايجاد شده موضوع  این دستورالعمل حق بيمه سهم دولت، سهم كارفرما و سهم كارگر به استناد بند 1 ماده 28 قانون تامين اجتماعي به ترتيب 13 درصد، 11 درصد و 7 درصد تعيين مي گردد.

ماده 16 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس - جمهور مكلف است اعتبار مورد نياز اين طرح را با اعلام معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور در لوايح بودجه سنواتي ملحوظ دارد.

ماده 17 -كليه فعاليتهاي توسعه اي و نيمه تمام كه فاقد بدهي معوقه بوده و طرح نيز مطابق با استعداد و قابليتهاي منطقه به تاييد مرجع مصرح در اين دستورالعمل رسيده باشد، از مزايا و معافيت هاي مقرر در اين دستورالعمل بهره مند ميگردد.

ماده 18 -اجراي اين دستورالعمل نافي ساير اقدامات و  تسهيلات در زمينه اشتغال در مناطق روستايي نمي باشد.

 

شما در کنار ما  به اطلاع کاملی نسبت به سرمایه گذاری در بخش صنعت دست خواهید یافت . 

جهت سفارش طرح به لینک بروید .


 

فرم تماس

دریافت سئوالات بیشتر از طریق ایمیل شرکت   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  02155542363   و  02155033754
اطلاعات بیشتر با شماره 09126309825  ( ساعات تماس 13-8 ) و ( 21-17)

* قبل از هر گونه اقدام در خصوص سرمایه گذاری ، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمائید.

 

 

 

 

جهت نگارش طرحهای توجیهی استاندارد با مصوبه بانکی و صندوق توسعه ملی با ما تماس بگیرید.