تسهیلات سرمایه در گردش‎:‎ یکی از انواع خدمات بانک صنعت و معدن می باشد که جهت خرید و تهیه مواد اولیه، قطعات، لوازم یدکی و بسته بندی در ‏زمینه های صنعتی، معدنی و خدماتی ذیربط به متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات مالی سرمایه در گردش یک ساله ‏ارائه می شود‎. ‎ بانک‎ ‎صنعت‎ ‎و‎ ‎معدن‎ ‎بنا‎ ‎به‎ ‎درخواست مشتریان،‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎اعطای‎ ‎تسهیلات‎ ‎سرمایه‎ ‎در‎ ‎گردش‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎ایجاد شرایط‎ ‎لازم‎ ‎جهت‎ ‎بهرهبرداری‎ ‎از‎ ‎واحدهای‎ ‎موجود‎ ‎در‎ ‎زمینه‌های‎ ‎صنعتی،‎ ‎معدنی،‎ ‎گردشگری‎ ‎و‎ ‎خدماتی‎ ‎ذیربط‎ ‎می‌نماید‎ .‎ این‎ ‎تسهیلات‎ ‎برای‎ ‎تامین‎ ‎هزینه‎ ‎های‎ ‎تولید‎ ‎‏(شامل‎ ‎خرید‎ ‎مواد‎ ‎اولیه،‎ ‎قطعات،‎ ‎لوازم‎ ‎یدکی‎ ‎و‎ ‎بسته‎ ‎بندی)‏‎ ‎و‎ ‎هزینه‎ ‎های جاری‎ ‎پرداخت‎ ‎می‌شود‎


دفتر مرکزی : تهران خیابان 13 آبان جنب کلانتری پلاک 24 واحد 1

دفتر نمایندگی: تهران ، پاکدشت ، میدان پارچین ، خیابان مهر رضا ، انصار 5 خیابان 5 ساختمان نصر 145 واحد 24
تلفن:
02155542360
نمابر:
02155033754
موبایل:
09126309825
http://www.tarh-bank.ir/

لازم به ذکر است که این تسهیلات در دسته تسهیلات کوتاه مدت بانک صنعت و معدن محسوب می‌شود.

ضوابط اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ‏1- مشتریان‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎هنگام‎ ‎ارایه‎ ‎درخواست‎ ‎دریافت‎ ‎تسهیلات‎ ‎سرمایه‎ ‎در‎ ‎گردش،‎ ‎دارای‎ ‎حساب‎ ‎جاری‎ ‎قرض‎ ‎الحسنه‎ ‎ نزد‎ ‎شعب‎ ‎بانک‎ ‎باشند‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎افتتاح‎ ‎این‎ ‎حساب‎ ‎نمایند‎ .‎ ‏2- به‎ ‎متقاضیانی‎ ‎تسهیلات‎ ‎سرمایه‎ ‎در‎ ‎گردش‎ ‎اعطاء‎ ‎می‌شود‎ ‎که‎ ‎طرح‎ ‎آنها‎ ‎توجیهات‎ ‎لازم‎ ‎را‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎نتیجه‎ ‎ ارزیابی‎ ‎اعتباری‎ ‎و‎ ‎اعتبار‎ ‎سنجی‎ ‎آنها‎ ‎مورد‎ ‎تائید‎ ‎بانک‎ ‎باشد‎.‎ ‏3- حداکثر‎ ‎زمان‎ ‎استفاده‎ ‎و‎ ‎باز‎ ‎پرداخت‎ ‎تسهیلات‎ ‎سرمایه‎ ‎در‎ ‎گردش‎ ‎اعطائی‎ ‎بانک،‎ ‎یک‎ ‎سال‎ ‎میباشد‎ . ‎ تبصره‎ : ‎متقاضیانی‎ ‎که‎ ‎طرح‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎بدو‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎می‌باشد‎ ‎می‌توانند‎ ‎تقاضای‎ ‎دریافت‎ ‎تسهیلات‎ ‎سرمایه‎ ‎در‎ ‎گردش با‎ ‎دوره‎ ‎بازپرداخت‎ ‎حداکثر‎ 3 ‎ساله‎ ‎را‎ ‎نمایند‎ .‎ ‏4- بانک‎ ‎جهت‎ ‎تضمین‎ ‎بازپرداخت‎ ‎تسهیلات‎ ‎اعطایی،‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎دریافت‎ ‎یک‎ ‎یا‎ ‎تلفیقی‎ ‎از‎ ‎تضمین‌های‎ ‎مورد‎ ‎قبول‎ ‎خود‎ ‎ می‌نماید‎. ‎نوع،‎ ‎میزان‎ ‎و‎ ‎ارزش‎ ‎وثایق‎ ‎و‎ ‎تضامین،‎ ‎توسط‎ ‎بانک‎ ‎تعیین‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎مشتری‎ ‎اعلام‎ ‎می‌شود‎ . ‎فهرست‎ ‎وثایق مورد‎ ‎قبول‎ ‎در‎ ‎بند‎ ‎‏(د) آمده‎ ‎است‎.‎ ‏5- اموال‎ ‎مورد‎ ‎معامله‎ ‎و‎ ‎اموالی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎وثیقه‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎بانک‎ ‎پذیرفته‎ ‎می‌شوند،‎ ‎حسب‎ ‎مورد‎ ‎می‌باید‎ ‎در‎ ‎طول‎ مدت‎ ‎اجرای‎ ‎قرارداد،‎ ‎حداقل‎ ‎به‎ ‎میزانی‎ ‎که‎ ‎منافع‎ ‎بانک‎ ‎را‎ ‎پوشش‎ ‎دهند،‎ ‎نزد‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎شرکت‌های‎ ‎بیمه‎ ‎به‎ ‎نفع‎ ‎بانک و‎ ‎به‎ ‎هزینه‎ ‎مشتری‎ ‎بیمه‎ ‎شوند‎ .‎ ‏6- بانک‎ ‎می‌تواند‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎تکرار‎ ‎انعقاد‎ ‎قراردادهای‎ ‎رسمی‎ ‎در‎ ‎دفترخانه‎ ‎و‎ ‎پرداخت‎ ‎هزینه‌های‎ ‎ذیربط‎ ‎،‎ ‎با‎ ‎مشتریانی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎مستمر‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎دریافت‎ ‎تسهیلات‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎تعهدات‎ ‎با‎ ‎بانک‎ ‎می‌نمایند،‎ ‎قرارداد‎ ‎پشتوانه تنظیم‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎دفترخانه‎ ‎منعقد‎ ‎نماید.‏‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎صورت‎ ‎مشتری‎ ‎می‌تواند‎ ‎به‎ ‎پشتوانه‎ ‎این‎ ‎قرارداد،‎ ‎در‎ ‎معاملات‎ ‎خود‎ ‎با بانک،‎ ‎تنها‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎امضای‎ ‎قرارداد‎ ‎عادی‎ ‎نمایند‎.‎ ‏7- خرید‎ ‎مواد‎ ‎اولیه‎ ‎برای‎ ‎تقاضاهایی‎ ‎که‎ ‎مبلغ‎ ‎آنها‎ ‎بیش‎ ‎از‎ 500 ‎میلیون‎ ‎ریال‎ ‎می‌باشد،‎ ‎با‎ ‎تشخیص‎ ‎بانک‎ ‎می‌باید‎ ‎از طریق‎ ‎گشایش‎ ‎اعتبار‎ ‎اسنادی‎ ‎داخلی‎ ‎صورت‎ ‎پذیرد‎.‎

مراحل تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش: 1- مراجعه متقاضی به شعب یا سایت الکترونیکی و دریافت مدارک زیر: - فرم درج مشخصات متقاضیان دریافت تسهیلات مالی و خدمات اعتباری مربوط به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (بر حسب نوع متقاضی) - فهرست مدارک مورد نیاز بانک تبصره - متقاضیانی که در بدو بهره برداری و شروع به کار می باشند لازم است فرم مخصوص این نوع متقاضیان را نیز دریافت نمایند. 2- مطالعه و تکمیل فرمها، ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شرکت تهیه مدارک مورد نیاز مرحله پذیرش 3- ارائه فرمها و مدارک مذکور به شعب بانک 4- افتتاح حساب جاری قرض الحسنه نزد شعب بانک توسط متقاضی 5- بررسی وضعیت متقاضی توسط بانک 6- در صورت عدم تصویب تقاضا، اطلاع کتبی موضوع به متقاضی توسط شعبه - در صورت تصویب تقاضا، تعیین میزان و نوع تضمین ها و وثائق لازم و انجام اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد با متقاضی توسط بانک 7- تامین وثایق و تهیه مدارک مرحله انعقاد قرارداد و ارائه به شعبه توسط متقاضی 8- دریافت وثیقه از متقاضی، انعقاد قرارداد حقوقی با او و پرداخت تسهیلات مصوب نکته: در تمامی مراحل فوق متقاضی می تواند از طریق شعبه از وضعیت تقاضای خود آگاهی یابد.

مراحل اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ‏1- مراجعه‎ ‎مشتری‎ ‎به‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎شعب‎ ‎بانک‎ ‎و‎ ‎تکمیل‎ ‎فرمهای‎ ‎ذکر‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎بند الف تبصره‎ 1: ‎در‎ ‎صورتی‎ ‎که‎ ‎مشتری‎ ‎قبلاً از‎ ‎تسهیلات‎ ‎بانک‎ ‎استفاده‎ ‎نموده‎ ‎باشد،‎ ‎نیازی‎ ‎به‎ ‎تکمیل‎ ‎فرم‌های‎ ‎فوق‎ ‎الذکر نبوده‎ ‎و‎ ‎تنها‎ ‎می‌باید‎ ‎کمبود‎ ‎اطلاعات‎ ‎و‎ ‎مدارک‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎تکمیل‎ ‎نماید‎ .‎ تبصره‎ 2: ‎مشتری‎ ‎میتواند‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎آدرس‎ ‎اینترنتی ‏www. bim.ir‏ اطلاعات‎ ‎و‎ ‎فرم‌های‎ ‎مورد‎ ‎نیاز‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎دریافت‎ ‎نماید.‏ ‏2- تکمیل‎ ‎و‎ ‎ممهور‎ ‎نمودن‎ ‎فرم‌ها‎ ‎به‎ ‎مهر‎ ‎و‎ ‎امضای‎ ‎مجاز‎ ‎و‎ ‎ارایه‎ ‎آن‌ها‎ ‎به‎ ‎بانک‎ ‎به‎ ‎همراه‎ ‎مدارک‎ ‎ذکر‎ ‎شده‎ ‎در بند (ب)‏ ‏3- بررسی‎ ‎تقاضای‎ ‎مشتری‎ ‎و‎ ‎اعتبار‎ ‎سنجی‎ ‎او‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اطلاعات‎ ‎دریافتی‎ ‎از‎ ‎منابع‎ ‎مختلف‎ ‎و تصمیم‎ ‎گیری‎ ‎جهت‎ ‎اعطای‎ ‎تسهیلات‎ ‎به‎ ‎وی‎ ‎در‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎ارکان‎ ‎اعتباری‎ ‎بانک‎ .‎ ‏4- درصورت‎ ‎تصویب‎ ‎اعطای‎ ‎تسهیلات،‎ ‎اعلام‎ ‎نوع‎ ‎و‎ ‎میزان‎ ‎وثایق‎ ‎مورد‎ ‎نیاز‎ ‎به‎ ‎مشتری‎ .‎ ‏5- انعقاد‎ ‎قرارداد‎ ‎رسمی (دفتر‎ ‎خانه)‏‎ ‎یا‎ ‎عادی (بانک)‏‎ ‎با‎ ‎مشتری،‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎تامین‎ ‎وثایق‎ ‎و‎ ‎ارایه‎ ‎مدارک‎ ‎مورد‎ ‎نیاز‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎مشتری‎.

بخش الف- فرم‌های مورد نیاز جهت تکمیل در زمان مراجعه مشتری به بانک ‏1- ‏‎ ‎فرم‎ ‎درج‎ ‎مشخصات‎ ‎متقاضیان‎ ‎دریافت‎ ‎تسهیلات‎ ‎مالی‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎اعتباری‎ ‎برای‎ ‎اشخاص‎ ‎حقیقی‎ ‎و‎ ‎حقوقی‎.‎ ‏2- ‏‎ ‎فرم‎ ‎متقاضیان‎ ‎دریافت‎ ‎تسهیلات‎ ‎مالی‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎اعتباری‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎بدو‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎و‎ ‎شروع‎ ‎به‎ ‎کار‎ ‎می‌باشند‎ .‎ ‏3- ‏‎ ‎فرم‎ ‎ارزیابی‎ ‎ضامن‎ ‎حقوقی/‏‎ ‎حقیقی.‎

بخش ب- فهرست مدارک مورد نیاز در زمان ارایه درخواست تسهیلات- ‎اشخاص‎ ‎حقوقی ‏1-‏‎ ‎اساسنامه‎ ‎مصدق‎ ‎ثبت‎ ‎شرکت‌های‎ ‎مشتری‎ .‎ ‏2- آخرین‎ ‎نسخه‎ ‎روزنامه‎ ‎رسمی‎ ‎آگهی‎ ‎تأسیس‎ ‎که‎ ‎متضمن‎ ‎شماره‎ ‎ثبت‎ ‎شرکت‎ ‎باشد‎ .‎ ‏3- ‏‎ ‎روزنامه‎ ‎رسمی‎ ‎آگهی‎ ‎آخرین‎ ‎اقامتگاه‎ ‎قانونی‎ ‎شرکت‎ .‎ ‏4-‏‎ ‎آگهی‎ ‎آخرین‎ ‎اعضاء‎ ‎هیأت‎ ‎مدیره‎ ‎اعم‎ ‎از‎ ‎حقیقی‎ ‎و‎ ‎حقوقی‎ ‎و‎ ‎صاحبان‎ ‎امضای‎ ‎مجاز‎ .‎ ‏5-‏‎ ‎صورت‌جلسه‎ ‎هیأت‎ ‎مدیره‎ ‎شرکت‎ ‎مبنی‎ ‎برموافقت‎ ‎با‎ ‎اخذ‎ ‎اعتبارات‎ ‎و‎ ‎تسهیلات‎ ‎از‎ ‎بانک‎ ‎بر‎ ‎حسب‎ ‎مورد‎ .‎ ‏6-‏‎ ‎آخرین‎ ‎گزارش‎ ‎حسابرس‎ ‎و‎ ‎بازرس‎ ‎قانونی‎ ‎شرکت‎ ‎که‎ ‎توسط‎ ‎حسابدار‎ ‎رسمی‎ ‎عضو‎ ‎جامعه‎ ‎حسابداران‎ ‎رسمی‎ ‎تهیه‎ ‎شده باشد‎ ‎و‎ ‎قرارداد‎ ‎با‎ ‎حسابرس‎ ‎و‎ ‎مدرکی‎ ‎که‎ ‎نشان‎ ‎دهد‎ ‎حسابدار‎ ‎عضو‎ ‎جامعه‎ ‎حسابداران‎ ‎رسمی‎ ‎می‌باشد،‎ ‎مانند‎ ‎روزنامه رسمی‎ ‎شرکت (برای‎ ‎مشتریانی‎ ‎که‎ ‎جمع‎ ‎درآمد‎ ‎فروش‎ ‎یا‎ ‎خدمات‎ ‎آنها‎ ‎بیش‎ ‎از‎ 8 ‎میلیارد‎ ‎ریال‎ ‎یا‎ ‎جمع‎ ‎ارزش‎ ‎دارایی‎ ‎آن‌ها بیش‎ ‎از‎ 16 ‎میلیارد‎ ‎ریال‎ ‎می‌باشد)‏‎ ‎به‎ ‎انضمام‎ ‎صورت‌های‎ ‎مالی‎ ‎شرکت‎ .‎ ‏7-‏‎ ‎تصویر‎ ‎پروانه‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎هرگونه‎ ‎مجوز‎ ‎فعالیت‎ ‎از‎ ‎مراجع‎ ‎ذیصلاح‎ ‎بر‎ ‎حسب‎ ‎مورد‎ .‎ ‏8-‏‎ ‎ترازنامه‎ ‎آزمایشی‎ ‎دوره‎ ‎مورد‎ ‎تقاضا‎ ‎‏(طرح‌های‎ ‎فعال)‏‎ .‎ ‏9- آمار‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎فروش‎ ‎به‎ ‎تفکیک‎ ‎محصول‎ ‎حتی‎ ‎المقدور‎ ‎در‎ 3 ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎عملکرد‎ ‎سال‎ ‎جاری‎ ‎و‎ ‎پیش‎ ‎بینی‎ ‎آن تا‎ ‎پایان‎ ‎سال‎ .‎ ‎ - ‎اشخاص‎ ‎حقیقی ‏1- جواز‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎هر‎ ‎گونه‎ ‎مجوز‎ ‎فعالیت‎ ‎از‎ ‎مراجع‎ ‎ذیصلاح‎ .‎ ‏2-‏‎ ‎اظهارنامه‎ ‎مالیاتی‎ .‎ ‏3-‏‎ ‎صورتحساب‎ ‎سود‎ ‎و‎ ‎زیان‎ ‎و‎ ‎ترازنامه‎ ‎در‎ ‎حداکثر‎ 3 ‎سال‎ ‎گذشته‎ .‎ ‏4-‏‎ ‎آمارمیزان‎ ‎تولیدات‎ ‎و‎ ‎فروش‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎حداکثر‎ 3 ‎سال‎ ‎گذشته‎ .‎ ‏5- برنامه‎ ‎توجیهی‎ ‎دریافت‎ ‎تسهیلات‎ .‎ ‏6-‏‎ ‎آمار‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎فروش‎ ‎به‎ ‎تفکیک‎ ‎محصول‎ ‎حتی‎ ‎المقدور‎ ‎در‎ 3 ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎عملکرد‎ ‎سال‎ ‎جاری‎ ‎وپیش‎ ‎بینی‎ ‎آن‎ ‎تا پایان‎ ‎سال‎ .‎ ‏7-‏‎ ‎گزارش‎ ‎بودجه‎ ‎عملیاتی‎ ‎سال‎ ‎جاری‎ ‎و‎ ‎برنامه‎ ‎عملیاتی‎ ‎مرتبط‎ ‎با‎ ‎آن.‎

بخش ج- فهرست مدارک مورد نیاز در زمان انعقاد قرارداد ‎- ‎اشخاص‎ ‎حقوقی ‏1-‏‎ ‎گواهی‎ ‎مالیاتی‎ ‎موضوع‎ ‎ماده‎ 186 ‎قانون‎ ‎مالیات‌های‎ ‎مستقیم‎ .‎ ‏2-‏‎ ‎تصویر‎ ‎تمامی‎ ‎اسناد‎ ‎مالکیت‎ ‎محل‎ ‎اجرای‎ ‎طرح‎ ‎ویا‎ ‎وثیقه‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎طرح‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎صورت‎ ‎امکان‎ ‎تضمینات‎ .‎ ‏3- گزارش‎ ‎کارشناس‎ ‎رسمی‎ ‎دادگستری‎ ‎منتخب‎ ‎بانک‎ ‎از‎ ‎وثایق‎ ‎بر‎ ‎حسب‎ ‎مورد‎ .‎ ‏4-‏‎ ‎تصویر‎ ‎تمامی‎ ‎شناسنامه (یا‎ ‎روزنامه‎ ‎رسمی)‏‎ ‎متعهد/متعهدین،‎ ‎راهن/راهنین‎ ‎و‎ ‎ضامن/ضامنین‎ .‎ ‎ - ‎اشخاص‎ ‎حقیقی ‏1- گواهی‎ ‎مالیاتی‎ ‎موضوع‎ ‎ماده‎ 186 ‎قانون‎ ‎مالیات‎ ‎های‎ ‎مستقیم‎ ‎بر‎ ‎حسب‎ ‎مورد‎ .‎ ‏2-‏‎ ‎تصویر‎ ‎تمامی‎ ‎اسناد‎ ‎مالکیت‎ ‎وثایق‎ ‎وکپی‎ ‎شناسنامه (یا‎ ‎روزنامه‎ ‎رسمی)‏‎ ‎متعهد/متعهدین،‎ ‎راهن/راهنین‎ ‎و‎ ‎ضامن/ضامنین‎ .‎ ‏3-‏‎ ‎گزارش‎ ‎کارشناس‎ ‎رسمی‎ ‎دادگستری‎ ‎منتخب‎ ‎بانک‎ ‎از‎ ‎وثایق‎ ‎بر‎ ‎حسب‎ ‎مورد‎ .‎ بند د - فهرست وثایق مورد قبول بانک

وثایق‎ ‎قابل‎ ‎قبول‎ ‎به‎ ‎سه‎ ‎دسته‎ ‎زیر‎ ‎تقسیم‎ ‎می‌شوند‎:‎ گروه‎ ‎اول‎:‎ سپرده‎ ‎سرمایه‎ ‎گذاری‎ ‎بلندمدت‎ ‎یا‎ ‎گواهی‎ ‎سپرده‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎بلندمدت‎ ‎‏(معادل‎ 100 ‎درصد‎ ‎مبلغ‎ ‎سپرده)‏ سپرده‎ ‎سرمایه‎ ‎گذاری‎ ‎کوتاه مدت‎ ‎و‎ ‎قرض الحسنه‎ ‎پس انداز (معادل‎ 100 ‎درصد‎ ‎مبلغ‎ ‎سپرده)‏ اوراق‎ ‎مشارکت‎ ‎دولتی (معادل‎ ‎قیمت‎ ‎اسمی‎ ‎اوراق)‏ ضمانت‎ ‎نامه‎ ‎بانک‌های‎ ‎معتبر‎ ‎داخلی‎ ‎و‎ ‎خارجی‎ ‎‏(معادل‎ ‎مبلغ‎ ‎ضمانت نامه)‏ گروه‎ ‎دوم‎:‎ سهام‎ ‎شرکت‌های‎ ‎پذیرفته‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎بورس (تابلو‎ ‎الف)‏‎ ‎به‎ ‎قیمت‎ ‎میانگین‎ ‎قیمت‎ ‎اسمی‎ ‎و‎ ‎قیمت‎ ‎تابلو‎.‎ اموال‎ ‎غیرمنقول‎ ‎شامل‎ ‎مسکونی،‎ ‎اداری‎ ‎و‎ ‎تجاری‎ ‎‏(به‎ ‎قیمت‎ ‎کارشناسی‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎کسر‎ ‎ارزش‎ ‎سرقفلی‎ ‎حسب‎ ‎مورد)‏ گروه‎ ‎سوم‎:‎ ماشین‎ ‎آلات‎ ‎خطوط‎ ‎تولید‎ ‎به‎ ‎هم‎ ‎پیوسته (معادل‎ 70 ‎درصد‎ ‎قیمت‎ ‎دفتری‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎قیمت‎ ‎کارشناسی‎ ‎مشروط‎ ‎به‎ ‎اینکه‎ ‎این‎ ‎گونه ماشین‎ ‎آلات‎ ‎بابت‎ ‎تسهیلات‎ ‎پرداختی‎ ‎بانک‎ ‎صنعت‎ ‎و‎ ‎معدن‎ ‎در‎ ‎رهن‎ ‎بانک‎ ‎باشد)‏ ماشین‎ ‎آلات‎ ‎خطوط‎ ‎تولید‎ ‎ناپیوسته‎ ‎‏(معادل‎ 50 ‎درصد‎ ‎قیمت‎ ‎دفتری‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎قیمت‎ ‎کارشناسی‎ ‎مشروط‎ ‎به‎ ‎آنکه‎ ‎ای‎ ‎نگونه ماشین‎ ‎آلات‎ ‎بابت‎ ‎تسهیلات‎ ‎پرداختی‎ ‎به‎ ‎بانک‎ ‎صنعت‎ ‎و‎ ‎معدن‎ ‎در‎ ‎رهن‎ ‎بانک‎ ‎باشد)‏ سفته‎ ‎امضاء‎ ‎شده‎ ‎توسط‎ ‎متقاضی‎ ‎و‎ ‎سفته‎ ‎ظهرنویسی‎ ‎شده‎ ‎توسط‎ ‎ضامن‎/ضامنین‎ ‎معتبر‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎نتیجه‎ ‎ارزیابی‎ ‎ضامن‎ ‎‏(معادل مبلغ‎ ‎سفته)‏ تبصره‎: ‎سایر‎ ‎وثایق،‎ ‎حسب‎ ‎تشخیص‎ ‎بانک‎ ‎قابل‎ ‎دریافت‎ ‎می‎ ‎باشد‎.


دفتر مرکزی : تهران خیابان 13 آبان جنب کلانتری پلاک 24 واحد 1

دفتر نمایندگی: تهران ، پاکدشت ، میدان پارچین ، خیابان مهر رضا ، انصار 5 خیابان 5 ساختمان نصر 145 واحد 24
تلفن:
02155542360
نمابر:
02155033754
موبایل:
09126309825
http://www.tarh-bank.ir/